Vertikalna prometna signalizacija.

Prometni znakovi izrađuju se u skladu sa važećim zakonskim odredbama (N.N. Pravilnik 33/2005 i 155/2005),izrađeni od najkvalitetnijih atestiranih materijala.

Ploče se izrađuju od aluminijskih lamela koje omogućavaju brzu izradu i montažu na licu mjesta. Dimenzije ploča su promjenjive iprilagođene su HR normama.

Vezni elementi su promjera 2", 2,5", te 2" AL predviđeni za montažu na stup. Aluminijske žabice za učvršćivanje segmentnih ploča za "I" profil.

Izrada prometnih znakova

Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom postavljanja trebaju biti u skladu s "Pravilnikom" te hrvatskim i europskim normama: 
EN 12899-1, 
EN 12899-2, 
EN 12996, 
EN 12352, 
EN 12368, 
EN 12675, 
EN 1436, 
EN 1463, 
EN 1790. 
EN 1871.
Prometni znakovi većih dimenzija, čija površina iznosi više od 2 m2, izrađuju se od više segmenata i spajaju se na mjestu postavljanja u jednu cjelinu.

Pričvršćivanje

Pričvršćivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na način da s prednje strane znaka nema vidljivog mjesta pričvršćivanja. Elementi za pričvršćivanje moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupca. Vijci se moraju osigurati protiv samoodvijanja. 
Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove. 
Prometni znakovi većih dimenzija, kao što su putokazne ploče, postavljaju se pomoću montažnih elemenata na aluminijske "I" nosače. Broj nosača ovisi o površini prometnog znaka i iznosi: 
• površina znaka do 8 m2, 2 nosača IP Al. 180 mm 
• površina znaka od 8 m2 do 15 m2, 3 nosača IP Al 180 mm ili 2 nosača IP Al 240 mm.

Postavljanje znakova

Pri postavljanju prometni znak treba zakrenuti za 3-5°u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine koja je osvijetljena. Na isti se stup ne smije postaviti više od dva prometna znaka. 
Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje minimalne kakvoće betona C 20/25 (MB 25), oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm.

Prometni se znakovi opasnosti postavljaju na stupove kvadratna ili kružna presjeka. 
Veliki znakovi pravokutnoga oblika postavljaju se na dva stupa, a iznimno veliki na konstrukciju za koju je potreban posebni statički proračun. Proračun treba uzeti u obzir lokalne meteorološke uvjete (učestalost, jačina i smjer vjetrova). 

Dimenzije znakova određene su Pravilnikom i normama.

 

Pri postavljanju uspravne signalizacije valja voditi računa o tomu da se ne postavi prevelik broj znakova jer bi to moglo zbuniti vozača. 
Prometni znakovi moraju biti jednoliki, jasni i vidljivi. 
Jednolikost znakova postiže se dosljednim predočivanjem prometne situacije 
– NE SMIJE DOĆI DO ZABUNE ILI DVOUMLJENJA KOD TUMAČENJA ODREDBI PROMETNE SIGNALIZACIJE!!! 
Jasnoća znakova ovisi o veličini, broju, duljini natpisa te o obliku slova i simbola. 

Principi postavljanja prometnih znakova: 

- Prometni znakovi postavljaju se s desne strane ceste uz kolnik u smjeru kretanja vozila. 
• Ako na mjestu na kojem se postavlja prometni znak postoji opasnost da ga sudionici u prometu neće na vrijeme primijetiti zbog gustoće prometa ili zbog drugih razloga, prometni se znak postavlja i na suprotnoj, lijevoj strani ceste ili iznad kolnika. 
• Prometni znakovi postavljaju se tako da ne ometaju kretanje vozila i pješaka. 
• Prometni se znakovi na cestama izvan naselja postavljaju na visini 1.2 do 1.4 m, 
• Prometni znakovi u naseljima smješteni uz kolnik postavljaju se na visini 0.30 do 2.20 m, a prometni znakovi smješteni iznad kolnika postavljaju se na visini 4.5 m, iznimno i na većoj. 
• Visina se računa od površine kolnika do donjeg ruba prometnog znaka, a ako se prometni znak postavlja zajedno s dopunskom pločom, računa se do donjeg ruba dopunske ploče. 
• Visina i položaj prometnog znaka moraju biti takvi da ne ugrožavaju kretanje pješaka i da ih pješaci i vozila ne zaklanjaju. 
• Na isti se stup mogu postaviti najviše dva prometna znaka. 
• Stup prometnog znaka, u pravilu, se postavlja najviše 2 m od kolničkog ruba. 
• Vodoravni razmak između ruba kolnika i najbližeg ruba prometnog znaka mora iznositi najmanje 0.30 m.

Idi na vrh