Pokretni semafori

Prilikom radova na cestama kada se promet mora odvijati naizmjenično jednim prometnim trakom, a prometna situacija onemogućava sigurno odvijanje prometa, neophodno je regulaciju prometa vršiti pokretnim semaforima. Lako prenosivi davaju izvođaću dodatnu fleksibilnost i prilagodbu situaciji na prometnici. 

Opis

Sistem je sastavljen od dvije pokretne jedinice. Pokretni semafor prepopručuje se koristiti u zonama izvršavanja radova na frekventnim prometnicama: kontrolne jedinice su samostalne i bez kabela između njih.

Semafori se napajaju iz akumulatorskih jedinica, svaka posebno. Kupac određuje jacinu baterije /12V/ te po svom nahođenju kupuje istu (preporuka min 65Ah).

Pokretni semafori su na kotačima i s ručkom što ih čini jednostavnim za prebaciti s mjesta na mjesto. Kutija za akumulatore im pruža dodatnu stabilnost, koja se u vjetrovitim predjelima može dodatno opteretiti.

Mikroprocesor

Rad pokretnog semafora se upravlja putem mikroprocesora koji se lako stavlja u funkciju. Mikroprocesor dozvoljava postavljanje parametara; vrijeme trajanja određenog svijetla, preporučena brzina na području izmedu dva semafora te udaljenost izmedu istih. Žuto svijetlo je vec softwerski prilagodeno te nije podložno mjenjanu njegovih parametara.

Na kontrolnoj jedinici nalazi se display na kojem se može pratiti promjene parametara te rada semafora. Vrlo je važno da pri upucivanju da se semafori upute u rad istovremeno, te da su u izborniku postavljeni jedan MASTER /krece prvi/ a drugi SLAVE /krece drugi/. Kontrolna jedinica ima bateriju sa održavanje napona i pamti zadnje postavke..

 

Prije priključenja uređaja na akumulator uvijek je potrebno provjeriti slijedeće:

Ispravnost / oštećenost električnih kabela i priključnica i akumulatora,

Napunjenost akumulatora i razinu elektrolita,

Opću ispravnost semafora.

 

Pri radu s akumulatorom treba se pridržavati općih naputaka proizvođača akumulatora o načinu održavanja i rukovanja.

Naročito treba obratiti pažnju na slijedeće:

Akumulator s tekućim elektrolitom tijekom pražnjenja i punjenja ispušta plinove koji u određenoj koncentraciji mogu biti eksplozivni,

Akumulatorski elektrolit oštećuje ljudsko tkivo, posebno je opasan za oči,

Duboko pražnjenje akumulatora (ispod 11 V) može trajno oštetiti akumulator, a manifestira se kao gubitak kapaciteta,

Klasični olovni akumulator ima ograničen broj ciklusa punjenja i pražnjenja, te mu se vremenom gubi kapacitet. Bolje rješenje za ovakve namjene su akumulatori s visokim brojem ciklusa punjenja i pražnjenja kakvi su npr. u solarnim fotonaponskim sustavima,

Ispražnjen akumulator je potrebno odmah napuniti,

Kod priključenja uređaja, priključiti najprije MINUS (–), a zatim  PLUS (+) priključnicu, kod odspajanja obratno.

MINUS (–) priključnica je crne, a PLUS (+) priključnica je crvene boje,

Nikada se ne smije praviti kratki spoj između priključaka akumulatora i punjača,

Ako se zamjene + i – priključnice pri spajanju uređaja na akumulator, pregara rastalni osigurač (2) koji je potrebno odmah zamjeniti isključivo odgovarajućim,

Uređaj se uključuje i isključuje samo istovremenim pritiskom na tipke(5) i (7).

 

Uključivanje i isključivanje uređaja

Uređaj se treba ispravno spojiti na akumulator, a uključunje i isključenje se vrši istovremenim pritiskom na tipke (5) i (7).

Izbornik  NAČIN rada

Nakon uključenja uređaja na ekranu (LCD displeju) se pokaže natpis „NAČIN“ i „NORMALNO“, što označava izbor načina rada semafora. „NORMALNO“ podrazumjeva standardni rad (crveno, žuto i zeleno svjetlo u ciklusima). U ovom izborniku je moguće izabrati i način rada „TREPĆUĆE ŽUTO“. Način rada bira se tipkama (5) ili (7). Za potvrdu izabranog načina rada i prijelaz u slijedeći izbornik treba pritisnuti tipku (6). Ukoliko se ne želi vršiti izmjena u bilo kojem izborniku, dovoljno je za potvrdu ponuđenog unosa i prelazak u slijedeći izbornik pritisnuti tipku (6). 

Za pravilan rad semafora u paru, ovaj parametar mora biti isto programiran na oba uređaja!

Izbornik PRVI/DRUGI semafor

Ovim izbornikom se odabire koji je „SEMAFOR“ „PRVI“, a koji „DRUGI“ (negdje se ovo naziva Master/Slave). Uvijek pri programiranju jedan uređaj se mora programirati kao „PRVI“, a drugi kao „DRUGI“. Nije bitno koji od dva uređaja će biti „PRVI“ ,a koji  „DRUGI“. Razlika je samo u tome što „PRVI“ počinje raditi sa zelenim, a drugi s crvenim svjetlom. Kao i u prethodnom izborniku odabir se vrši s tipkama (5) ili (7), a potvrda odabira i prelaz u slijedeći izbornik se vrši pritiskom na tipku (6).

Dakle, za pravilan rad semafora u paru, nužno je da se uređaji programiraju različito, tj. jedan semafor je „PRVI“, a drugi je „DRUGI“!

Izbornik VRIJEME trajanja ZELENOG svjetla

Nakon opisanog izbornika dolazi se u izbornik kojim se odabire „VRIJEME trajanja ZELENOG“ svjetla u sekundama. Vrijeme se može odabrati do maksimalno 1023 sekunde. Ako se želi promjeniti vrijednost za jednu sekundu onda se tipka (5) ili (7) pritisne kratko. Za veće promjene treba ove tipke držati pritisnute. Tipkom (5) se vrijeme zelenog svjetla smanjuje, a tipkom (7) se povećava. 

Za pravilan rad semafora u paru, ovaj parametar mora biti iste vrijednosti na oba uređaja!

Izbornik RAZMAK SEMAFORA

Ovim izbornikom se bira „RAZMAK SEMAFORA“ u metrima. Tipkom (5) ili (7) se odabere željeni razmak (od 10 do 2550 m u koracima od 10 m), a kao i u prethodnim izbornicima potvrda i prijelaz u slijedeći izbornik vrši  se tipkom (6).

Za pravilan rad semafora u paru, ovaj parametar mora biti iste vrijednosti na oba uređaja!

Izbornik PROSJEČNA BRZINA

Ovim izbornikom se određuje „PROSJEČNA BRZINA“ u km/sat. Način odabira kao i potvrda unosa je ista kao i u prethodnim izbornicima.

Za pravilan rad semafora u paru, ovaj parametar mora biti iste vrijednosti na oba uređaja!

Izbornik START

U ovom izborniku se tipkom (6) vrši startanje rada semafora. Ovdje tipke (5) i (7) nemaju funkciju. Važno je napomenuti da se oba uređaja koji su u paru trebaju dovesti u ovaj izbornik. Kad se želi početi s radom semafora potrebno je istovremeno pritisnuti tipku (6) na oba semafora. Nakon ovoga semafori počinju raditi izmjenjujući svjetla u pravilnim ciklusima. 

Dakle, vrlo je važno da se istovremeno pritisnu tipke (6) na oba uređaja kako bi oni radili u sinkroniziranom radu, kao i to da se na oba uređaja isprogramiraju iste vrijednosti načina rada, trajanja zelenog svjetla, razmaka i prosječne brzine. Bez ovakvog načina starta i bez istih vrijednosti radnih parametara (način rada, vrijeme zelenog, razmak i prosj. brzina), uređaji neće raditi pravilno, te neće moći pravilno regulirati promet!

Također uređaj pokazuje trenutni napon akumulatora što se može koristiti kao ocjena napunjenosti. Nakon što napon akumulatora padne ispod 11 V, na ekranu se pojavljuje upozorenje „ PRAZAN A“. (prazan akumulator) i vrijednost napona u Voltima. Prekomjerno pražnjenje trajno oštećuje akumulator (gubitak kapaciteta), te je nakon ovog upozorenja potrebno zamjeniti akumulator.

Osvjetljenje ekrana (LCD displeja)

Ako se u radu semafora želi uključiti osvjetljenje ekrana kako bi se npr. provjerio napon akumulatora, onda se to može učiniti pritiskom na tipku (6). otpuštanjem tipke osvjetljenje se isključuje. Također, cijelo vrijeme dok se vrši programiranje uređaja, ekran je osvjetljen. Nakon START-a rada semafora osvjetljenje ekrana se automatski isključuje i moguće ga je uključiti ručno na opisan način.

Zamjena akumulatora

Nakon što se na ekranu (pri radu semafora) pojavi upozorenje „PRAZAN A.“ i vrijednost izmjerenog napona ispod 11 V, potrebno je akumulator što prije zamjeniti s drugim napunjenim. Uređaj će besprijekorno raditi i do ispod 8 V i nizak napon ga neće oštetiti. Međutim, kako je već rečeno,  duboko pražnjenje dovodi do kemijskih procesa u akumulatoru koji utječu na njegovo oštećivanje i trajni gubitak jednod dijela kapaciteta. Važno je napomenuti da se zamjenom akumulatora ne gubi sinhzronizam uparenih semafora ako se zamjena izvrši u vremenu do oko 8 min. Ovo vrijeme podrazumjeva da je uređaj prethodno bio prikjljučen na akumulator u trajanju od oko 20 min. Ako je uređaj bio priključen manje za očekivati je da je dopušteno vrijeme zamjene nešto kraće. U svakom slučaju treba nastojati da se ova radnja obavi u što kraćem periodu. Ukoliko se ovo vrijeme prekorači, potrebno je oba semafora ponovno sinkronizirati (isprogramirati) na prethodno opisan način.

Ostale opaske

Nakon unosa podataka u opisanim izbornicima procesor automatski izračunava trajanje pojedinih svjetlosnih ciklusa. 

Da bi se optimalno pogodio maksimalni protok vozila bez nagomilavanja, potrebno je i optimalno podesiti vrijeme trajanja zelenog svjetla kao i prosječnu brzinu za konkretni razmak između semafora. Pri programiranju treba uzeti u obzir frekvenciju vozila kako se ne bi stvarale kolone ispred semafora.

Ukoliko se ne želi vršiti izmjena u bilo kojem izborniku, tj. ponuđeni izbor je prihvatljiv, dovoljno je za potvrdu ponuđenog izbora i prelazak u slijedeći izbornik pritiskati tipku (6), i tako redom sve do dolska u izbornik „START“ kad se vrši sinkronizirani start oba semafora.

Ukoliko se semafor isključuje odspajanjem s akumulatora, a ne istovremenim pritiskom na tipke (5) i (7), semaforski uređaj će raditi još neko vrijeme dok se ne isprazni interna baterija (kondenzator). Ova baterija se neće oštetiti potpunim pražnjenjem, jedino treba imati na umu da joj je pri slijedećem spajanju na akumulator potrebno neko vrijeme da se potpuno napuni. Ako nije potpuno napunjena skraćuje se dopušteno vrijeme zamjene istrošenog akumulatora. Preporučljivo je da se uređaj isključuje na ispravan način (istovremenim pritiskom na tipke (5) i (7) ).

Ako niste sigurni da li je ponuđeni akumulator napunjen, najbrži način provjere napona je da se uređaj spoji na taj akumulator te uključi i isprogramira trepćući mod rada. Na ovakav način se preskaču izbornici vrijeme zelenog, razmak.... i brzo se dođe do trepćućeg moda rada semafora u kojem je također moguće na ekranu očitati napon akumulatora.

Idi na vrh