Pravilnik BiH

Članak 1. (Predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom se propisuju vrsta, značenje, oblik, boja, dimenzije i postavljanje prometne signalizacije na cestama, znaci koje sudionicima u prometu na cestama daju ovlašćene osobe rukama, položajem tijela i posebnim uređajima za emitiranje zvučnih i svjetlosnih signala.


Članak 2. (Prometna signalizacija)
Prometnu signalizaciju cesta, u smislu ovog Pravilnika, čini:
a) Vertikalna prometna signalizacija:
1) znakovi opasnosti,
2) znakovi izričitih naredbi,
3) znakovi obavijesti,
4) znakovi obavijesti za vođenje prometa,
5) dopunske ploče i
6) promjenjivi prometni znakovi.
b) Horizontalna prometna signalizacija na kolniku i drugim površinama;
c) Svjetlosna prometna signalizacija i svjetlosne oznake;
d) Prometna oprema ceste:
1) oprema za označavanje ruba kolnika,
2) oprema za označavanje vrha prometnih otoka,
3) oprema, znakovi i oznake za označavanje radova, prepreka i oštećenja kolnika,
4) svjetlosni znakovi za označavanje radova, prepreka i oštećenja kolnika,
5) oprema za vođenje i usmjerivanje prometa u području radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika,
6) branici i polubranici,
7) prometna zrcala,
8) zaštitne odbojne ograde,
9) ograde protiv zaslijepljivanja i
10) ublaživači udara.


Članak 3. (Ispisivanje natpisa na znakovima)
(1) Na prometnim znakovima natpisi se ispisuju latiničnim i ćiriličnim pismom, i to na taj način da natpisi budu ispisani prvo ćiriličnim pismom u Republici Srpskoj, a latiničnim pismom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Redoslijed pisama na natpisima na području Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine utvrđuje nadležno tijelo za pitanje prometa na području Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
(2) Natpisi na znakovima obavijesti se, u pravilu, ispisuju malim slovima.
(3) Na prometne znakove se može upisati i naziv odredišta koje se nalazi u drugoj državi.
(4) Uz odredište u drugoj državi obvezno se upisuje znak nacionalne autooznake.
(5) Na prometni znak nije dozvoljeno ispisivati sadržaje koji nisu u funkciji ceste. Shodno tome, na prometnoj signalizaciji ne smiju biti ispisane niti turističke niti bilo koje druge odrednice, koje mogu remetiti funkciju prometrne signalizacije.


Članak 4. (Način izrade prometne signalizacije)
(1) Prometna signalizacija se izrađuje na taj način da je njeno značenje stalno ili promjenljivo.
(2) Površina znakova vertikalne prometne signalizacije izrađuje se od tvari reflektirajućih svojstava najmanje I klase, a za auto-ceste i ceste rezervirane za promet motornih vozila i brze ceste, najmanje II klase.
(3) Boja poleđine podloge znaka vertikalne prometne signalizacije mora biti siva, bez sjaja, kako bi se spriječilo odvraćanje pažnje ili zaslijepljivanje vozača.


Članak 5. (Mogućnost osvjetljenja znaka)
(1) Prometni znakovi mogu biti izvedeni sa vlastitim izvorom svjetlosti (unutarnje osvjetljenje) ili vanjskim izvorom svjetlosti (osvijetljen izvana sa posebnom svjetiljkom).
(2) Saobraćajni znakovi i znakovi sa promjenljivim porukama mogu biti izvedeni sa svjetlećim materijama na podlozi crne boje.


Članak 6. (Obveza postavljanja reflektirajuće oznake)
Na signalizaciji i opremi za označavanje ruba kolnika za označavanje radova, prepreka, oštećenja kolnika i za vođenje i usmjeravanje prometa u području radova na cesti i zaštitnim ogradama moraju biti postavljene reflektirajuće oznake minimalno klase II.


Članak 7. (Standardi za izradu i postavljanje znaka)
Prometni znakovi, signalizacija i oprema u potpunosti moraju biti izrađeni i postavljeni prema standardima koje važe u Bosni i Hercegovini.


Članak 8. (Temelj za postavljanje prometnog znaka, signalizacije i opreme na cestama)
(1) Prometni znakovi, signalizacija i oprema na cestama postavljaju se na temelju prometnog projekta.
(2) Za postavljene znakove, signalizaciju i opremu prema stavku (1) ovog članka potrebno je dostaviti dokaz propisane retrorefleksije.


Članak 9. (Postavljanje prometnih znakova na istom nosaču i dopunske ploče)
(1) Prometni znakovi koji se postavljaju na isti nosač moraju biti istih reflektirajućih svojstava.
(2) Dopunske ploče, koje bliže određuju značenje prometnog znaka kojem su dodane, sastavni su dio tog prometnog znaka ispod kojeg su postavljene.


Članak 10. (Mjesto za postavljanje prometnih znakova)
(1) Prometni znakovi postavljaju se sa desne strane ceste uz kolnik u smjeru kretanja vozila.
(2) Ako na mjestu na kojem se postavlja prometni znak postoji opasnost da ga sudionici u prometu neće na vrijeme primjetiti zbog gustine prometa ili zbog drugih razloga, prometni se znak postavlja i na suprotnoj, lijevoj strani ceste ili iznad kolnika.
(3) Prometni znakovi postavljaju se tako da ne ometaju kretanje vozila i pješaka.


Članak 11. (Visina za postavljanje prometnih znakova na cestama izvan naselja i u naseljima)
(1) Prometni se znakovi na cestama izvan naselja postavljaju na visini 1.2 do 1.4 m, osim znakova II-61, II-62 i II-63 (obvezno i dopušteno obilaženje) kada se postavljaju na razdjelni otok, III-79 (planinski prijevoj), III-80 (rijeka), III-81 i III-82 (cestovni objekat), III-131 (broj međunarodne ceste), III-132 (broj autoceste), III-133 (broj brze ceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila), III-134 (broj regionalne ceste), III-135 (kilometarska oznaka za autocestu), III-136 (kilometarska oznaka dionice brze ceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila) i III-137 (oznaka dionice magistralne ili regionalne ceste) koji se postavljaju na
visini od 80 do 120 cm.
(2) Prometni znakovi u naseljima smješteni uz kolnik postavljaju se na visini 0.30 do 2.20 m, a prometni znakovi smješteni iznad kolnika postavljaju se na visini 4.5 m i većoj.
(3) Visina iz stavka (1) i (2) ovog članka računa se od površine kolnika do donjeg ruba prometnog znaka, a ako se prometni znak postavlja zajedno sa dopunskom pločom, računa se do donjeg ruba dopunske ploče. Visina i položaj prometnog znaka moraju biti takvi da ne ugrožavaju kretanje pješaka i da ih pješaci i vozila ne zaklanjaju.


Članak 12. (Izuzeci za postavljanje prometnih znakova radi bolje uočljivosti)
U izuzetnim slučajevima, a radi bolje uočljivosti prometni znakovi se mogu postaviti na kontrastnim pločama bijele boje. U tom se slučaju na ploči može ispisati tekst koji objašnjava znak.


Članak 13. (Pravilo za postavljanje znakova na istom stubu)
(1) Na isti se stub mogu postaviti najviše dva prometna znaka.
(2) Znakovi I-25 (radovi na cesti), II-32 (zabrana pretjecanja), II-34 (ograničenje brzine), i skup znakova od II-52 do II-60 (obvezan smjer i dozvoljeni smjerovi) kod privremenog reguliranja prometa mogu biti postavljeni na postolja i uzdignuti najmanje 0.30 m iznad površine kolnika.
(3) Stubovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se označavaju privremeni radovi i sl. (privremeno reguliranje) moraju biti obojeni naizmjeničnim poljima crvene i bijele boje tako da su polja široka po 25 cm.
(4) Znak III-124 (ploča za označavanje naziva ulica) može se postaviti i na građevinu uz cestu.


Članak 14. (Pravilo za postavljanje stubnog mjesta)
Stub prometnog znaka se, u pravilu, postavlja najviše 2 m od ruba kolnika. Horizontalno rastojanje između ruba kolnika i najbližeg ruba prometnog znaka mora iznositi najmanje 0.30 m.


Članak 15. (Postavljanje prometnog znaka u izuzetnim slučajevima)
Prometni znak, u izuzetnim slučajevima, može biti postavljen:
a) na konzolni nosač ako je tako postavljeni znak uočljiviji za sudionike u prometu,
b) na semaforski stub, i to:
1) znak II-1 (nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza),
2) znak II-2 (obvezno zaustavljanje)
3) znak II-4 (zabrana prometa u jednom smjeru)
4) znakovi II-52, II-53, II-54, II-55, II-56 i II-57 (obvezan smjer),
5) znak II-64 (kružni tok prometa),
6) znakovi III-2 i III-3 (cesta sa prometom u jednom smjeru),
7) znak III-4 (cesta sa prventsvom prolaza),
8) znakovi III-86 i III-87 (cestokaz),
9) znak III-88 (cestokaz za zračnu luku),
10) znak III-112 (cestokaz obilaznice) i
11) znak III-124 (ploča za označavanje naziva ulica).
c) na ostale stubove uz cestu (npr. stubovi javne rasvjete).

Članak 16. (Značenja znakova opasnosti)
Znakovi opasnosti sudionicima u prometu označavaju blizinu dijela ceste ili mjesto na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost određenog karaktera.


Članak 17. (Oblici znakova opasnosti)
Znakovi opasnosti imaju oblik istostraničnog trokuta, čija se donja stranica nalazi u horizontalnom položaju, a vrh spram nje okrenut je prema gore, izuzev znakova I-50 i I-51 (Andrejin križ) te I-52 (približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge sa branicima ili polubranicima) i I-53 (približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika).


Članak 18. (Boja znakova opasnosti)
(1) Temeljna boja znakova opasnosti je bijela boja, a rubovi trokuta su crveni, izuzev znakova I- 25 (radovi na cesti) i I-43 (prometna nesreća), čija je temeljna boja žuta.
(2) Simboli na znakovima opasnosti su crne boje.


Članak 19. (Dimenzije znaka opasnosti)
(1) Dužina stranice istostraničnog trokuta znaka opasnosti iznosi:
1) na autocestama, brzim cestama, cestama rezerviranim za promet motornih vozila i na cestama koje nisu ulice na kojima je širina kolnika sedam i više metara – 120 cm,
2) na cestama širine kolnika 5.0 do 7.0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) - 90 cm,
3) na svim ostalim cestama i gradskim ulicama – 60 cm,
4) kada se znakovi postavljaju u tunelima i galerijama – 60 cm i
5) kada se upotrebljavaju kao umetnuti znakovi – najmanje 40 cm.
(2) Na cestama iz točke 2, stavak (1) ovog članka mogu se prema potrebi postavljati i znakovi opasnosti, čija stranica trokuta iznosi 120 cm, a na cestama iz točke 3, stavak (1) ovog članka i znakovi opasnosti, čija stranica trokuta iznosi 90 cm.


Članak 20. (Pravilo za postavljanje znaka opasnosti)
(1) Znakovi opasnosti se, u pravilu, postavljaju izvan naselja na udaljenosti 150 do 250 m ispred opasnog mjesta na cesti.
(2) Znakovi iz stavka (1) ovog članka mogu se postavljati i na udaljenosti manjoj od 150 m ispred opasnog mjesta na cesti, ako to zahtijevaju okolnosti na dijelu ceste na kojem se znak postavlja. Ako uvjeti sigurnosti prometa zahtijevaju, posebno brzina kojom se vozila kreću ili nepreglednost ceste, ti će se znakovi opasnosti postaviti i na udaljenosti većoj od 250 m ispred opasnog mjesta na cesti.
(3) Znakovi opasnosti, koji su postavljeni na udaljenosti manjoj od 150 m ili većoj od 250 m, moraju biti pridružene i dopunske ploče na kojima se obilježava udaljenost od opasnog mjesta zbog kojeg se ti znakovi postavljaju.
(4) Na nepreglednim cestama ili na cestama na kojima je dopuštena veća brzina vožnje, te u drugim slučajevima u kojima postoji opasnost da vozač iznenada i nepripremljen naiđe na opasno mjesto na cesti, između znaka opasnosti postavljenog na udaljenosti iz stavka (1) i (2) ovog članka i tog opasnog mjesta na cesti može se postaviti još jedan znak ili više istih znakova, uz koje će se postaviti i dopunske ploče sa naznakom udaljenosti do opasnog mjesta.


Članak 21. ( Vrste znakova opasnosti)
Znakovi opasnosti su:
1) znak »zavoj u lijevo« (I-1), znak »zavoj u desno« (I-2), znak »dvostruki zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvi u lijevo« (I-3), znak »dvostruki zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvi u desno« (I-4), označavaju približavanje zavoju ili zavojima koji su opasni zbog svojih osobina ili zbog nedostatka vidljivosti.
Simboli na znakovima mogu biti različiti, ovisno od stvarne situacije na cesti.

Znak I-1                                    Znak I-2                                   Znak I-3                                   Znak I-4

2) znak »opasna nizbrdica« (I-5) i znak »opasan uspon« (I-6) označavaju približavanje opasnoj nizbrdici, odnosno opasnom usponu ako razlika u visini predstavlja neku opasnost koja proizlazi iz tih uvjeta.

I-5

Znak I-5                                    Znak I-6

3) znak »suženje ceste« (I-7), znak »suženje ceste sa desne strane« (I-8) i znak »suženje ceste sa lijeve strane« (I-9) označavaju približavanje suženju kolnika koji može predstavljati izvjesnu opasnost. Kada se znakovi postavljaju za označavanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, temeljna boja im je žuta.

 

 I-9

Znak I-7                                    Znak I-8                                    Znak I-9

4) znak »pokretni most« (I-10) obilježava blizinu mjesta na kojoj cesti prijelazi preko pokretnog mosta. Simbol vode na znaku su dvije valovite crte plave boje.

 

Znak I-10

5) znak »blizina obale« (I-11) obilježava blizinu mjesta na kojem cesta nailazi na obalu. Simbol vode na znaku su dvije valovite crte plave boje.

Znak I-11

6) znak »neravan kolnik« obilježava blizinu dijela ceste na kojem je cesta neravan zbog postojanja izbočine na cesti (I-12), ulegnuća kolnika (I-13) ili uzastopnih izbočina i ulegnuća na kolniku (I-14).

Znak I-12                                    Znak I-13                                    Znak I-14

7) znak »klizav kolnik« (I-15) obilježava blizinu dijela ceste na kom kolnik prilikom određenih atmosferskih uvjeta ili sličnih okolnosti ima klizavu površinu.

Znak I-15

8) znak »kamenje pršti« (I-16) obilježava blizinu dijela ceste na kojem se nalazi neuvaljani tucanik ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi te na kojem za druge sudionike u prometu postoji povećana opasnost od prštanja kamenja.

Znak I-16

9) znak »odron kamena sa desne strane kolnika« (I-17) i znak »odron kamena sa lijeve strane kolnika« (I-18) obilježava blizinu dijela ceste na kojoj postoji opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na cesti.

Znak I-17                                    Znak I-18

10) znak »obilježeni pješački prijelaz« (I-19) obilježava blizinu mjesta na kojem se nalazi obilježeni pješački prijelaz.
Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije.

Znak I-19

11) znak »djeca na cesti« (I-20) obilježava blizinu mjesta na cesti kojoj se djeca češće i u većem broju kreću (na primjer ispred škole, vrtića, igrališta i sličnih mjesta). Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije.

 

Znak I-20

12) znak »pješaci na cesti« (I-21) obilježava blizinu dijela ceste kojom se kreću pješaci.

 

Znak I-21

13) znak »biciklisti na cesti« (I-22) obilježava blizinu dijela ceste kojom se biciklisti kreću ili blizinu mjesta na kom biciklisti češće nailaze na cestu sa bočne ceste ili biciklističke staze.

 

Znak I-22

14) znak »životinje na cesti» (I-23) obilježava mjesto na kojem domaće životinje pod nadzorom prijelaze preko ceste ili se kreću duž ceste.

 

Znak I-23

15) znak »divljač na cesti« (I-24) obilježava posebno opasna mjesta na kojima divljač često prijelazi preko ceste.

 

Znak I-24

16) znak »radovi na cesti« (I-25) obilježava blizinu mjesta na kojem se izvode radovi na cesti. Temeljna boja znaka je žuta. Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije. Znak se postavlja neposredno ispred mjesta na kojem se izvode radovi. Pokraj njega postavlja se tabla za obilježavanje mjesta izvođenja radova na cesti koji noću i kada je vidljivost smanjena, mora imati propisan svjetlosni znak.

 

Znak I-25

17) znakovi »nailazak na svjetlosnu prometnu signalizaciju« (I-26) i (I-27) označavaju blizinu križanja odnosno spajanja cesta ili obilježenog pješačkog prijelaza na kojem se promet regulira uređajima za davanje svjetlosnih prometnih znakova.
Simboli na znaku I-26 imaju po vertikalnoj osi crveno svjetlo gore, žuto u sredini, zeleno dole.
Simboli na znaku I-27 imaju po horizontalnoj osi crveno svjetlo lijevo, žuto u sredini i zeleno desno.
Kada se znak postavlja za označavanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, temeljna boja mu je žuta.

 

Znak I-26                                    Znak I-27

18) znak »blizina zračnolučke piste« (I-28) obilježava dio ceste preko kojeg zrakoplovi prelijeću u niskom letu pri slijetanju, odnosno polijetanju.

 

Znak I-28

19) znak »bočni vjetar sa lijeve strane« (I-29) i znak »bočni vjetar sa desne strane« (I-30) obilježava blizinu dijela ceste na kojem često duva jak bočni vjetar sa desne ili lijeve strane.

 

Znak I-29                                    Znak I-30

20) znak »promet u oba smjera« (I-31) obilježava mjesto na cesti od kog se promet odvija u oba smjera. Kada se znak postavlja za označavanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, temeljna boja mu je žuta. Znak se postavlja na mjestu na kojem započinje odvijanje prometa u oba smjera, a prema potrebi, postavlja se i na dijelu ceste na kojem se odvija promet u oba smjera.

 

Znak I-31

21) znak »tunel (galerija)« (I-32) obilježava blizinu tunela ili galerije na cesti.

 

Znak I-32

22) znak »opasnost na cesti« (I-33) obilježava blizinu dijela ceste ili mjesta na cesti na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost za koju ovim Pravilnikom nije predviđen poseban znak opasnosti.
Znaku mora biti dodana dopunska ploča koja objašnjava opasnost koja prijeti. Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije. Kada se znak postavlja za označavanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, temeljna boja mu je žuta.

 

Znak I-33

23) znak »križanje cesta istog značaja« (I-34) obilježava blizinu križanja cesta, od kojih ni jedna cesta nije cesta sa prvenstvom prolaza. Znak se, u pravilu, postavlja na cestama izvan naselja.

 

Znak I-34

24) znak »križanje sa sporednom cestom pod pravim kutom« (I-35), znak »spajanje sporedne ceste pod pravim kutom sa lijeve strane« (I-36), znak »spajanje sporedne ceste pod pravim uglom sa desne strane« (I-37), znak »spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom sa lijeve strane« (I-38), znak »spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom sa desne strane« (I-39), označavaju blizinu križanja odnosno spajanja cesta na kojem se cesta sa prednošću prolaska križa odnosno spaja sa sporednom cestom.
Simboli na znakovima mogu biti različiti, što ovisi od stvarne situacije na cesti. Znakovi se smiju postavljati samo ako je na sporednoj cesti, koja se križa odnosno spaja sa cestom sa prvenstvom prolaza ispred križanja odnosno spajanja postavljen znak II-1 (nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza) ili znak II-2 (obavezno zaustavljanje).

 

Znak I-35                                    Znak I-36                                    Znak I-37                                    Znak I-38                                    Znak I-39

25) znak »raskrižje sa kružnim tokom prometa« (I-40) obilježava blizinu raskrižja na kojem se promet odvija kružno. Kada se znak postavlja za označavanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, temeljna boja mu je žuta.

 

Znak I-40

26) znak »poledica« (I-41) obilježava blizinu dijela ceste na kojem postoji opasnost od neočekivane poledice.

 

Znak I-41

27) znak »prevrtanje ili iskliznuće vozila« (I-42) obilježava blizinu dijela ceste na kojem postoji povećana opasnost od iskliznuća ili prevrtanja vozila.

 

Znak I-42

28) znak »prometna nesreća« (I-43) obilježava blizinu dijela ceste na kojem se dogodila prometna nesreća. Temeljna boja znaka je žuta. Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije.

 

Znak I-43

29) znak »kolona zaustavljenih vozila« (I-44) obilježava blizinu dijela ceste na kojem u određenim uvjetima prometa ili drugim okolnostima postoji opasnost od kolone zaustavljenih vozila. Vozila u koloni na znaku imaju crvena svjetla.

 

Znak I-44

30) znak »neutvrđena bankina« (I-45) obilježava blizinu dijela ceste gdje je uz kolnik bankina neutvrđena.

 

Znak I-45

31) znak »opasnost od požara« (I-46) obilježava područje u kojem postoji povećana opasnost od izbijanja nekontroliranog požara.
Simbol zapaljenog palidrvca na znaku je žute boje, a simbol vatre crvene boje.

 

Znak I-46

32) znak »tramvajska pruga« (I-47) obilježava blizinu mjesta na kojem cesta prijelazi preko tramvajske pruge u istoj razini.

 

Znak I-47

33) znak »prijelaz ceste preko željezničke pruge sa branicima ili polubranicima« (I-48) obilježava blizinu prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja je osigurana branicima ili polubranicima. Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije.

 

Znak I-48

34) znak »prijelaz ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika« (I-49) obilježava blizinu prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja nije osigurana branicima ili polubranicima. Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije.

 

Znak I-49

35) znak »Andrejin križ« (I-50) obilježava mjesto na kojem cesta prijelazi preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika sa jednim kolosjekom, odnosno (I-51) sa dva ili više kolosjeka.
Kada uz cestu nema dovoljno prostora za normalno postavljanje znaka, on se može postaviti tako da se zakrene za 90° udesno.
Znakovi se izvode sa najmanje II klasom retrorefleksije.
Znak »Andrejin križ« ima oblik jednog odnosno dva kolosjeka. Radi bolje uočljivosti, znak »Andrejin križ« mora biti umetnut na ploču bijele podloge.
Znakovi se postavljaju samo na prijelazima ceste preko željezničke pruge u razini koji su potpuno nezaštićeni ili koji su zaštićeni samo uređajima za davanje svjetlosnih i zvučnih znakova, bez branika ili polubranika, i to na udaljenosti 5 m od najbliže šine, a ako okolnosti to zahtijevaju, i na manjoj, odnosno većoj udaljenosti, ali ne bliže od 3 m, odnosno ne daljoj od 10 m od najbliže šine.
Ako je prijelaz ceste preko željezničke pruge u razini zaštićen uređajem za davanje svjetlosnih signala, znak se postavlja na istom stubu iznad svjetlosnih signala. Znak »Andrejin križ« mora biti uočljiv sa udaljenosti najmanje 50 metara.

 

Znak I-50                                    Znak I-51

36) znak »približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge sa branicima ili polubranicima« (I-52) obilježava udaljenost do prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koji je osiguran branicima ili polubranicima. Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije. Znak ima oblik pravokuta, čiju osnovicu čini kraća stranica. Znak se postavlja tako da se znak u obliku pravokuta sa tri kose pruge i odgovarajućim znakom opasnosti postavlja na 240 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini, znak sa dvije kose pruge na 160 m, a znak sa jednom kosom prugom na 80 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini tako da je niža strana kosih pruga bliža kolniku. Znak opasnosti može biti postavljen i iznad znaka sa jednom kosom prugom.

 

Znak I-52

Članak 22. (Značenje znakova izričitih naredbi)
Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti o zabranama, ograničenjima i obvezama.

Članak 23. (Oblik znakova izričitih naredbi)
Znakovi izričitih naredbi imaju oblik kruga, osim znakova II-1 (nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza) i II-2 (obvezno zaustavljanje).


Članak 24. (Temeljna boja znakova izričitih naredbi)
(1) Temeljna boja znakova zabrane, odnosno ograničenja, je bijela, a temeljna boja znakova obveze plava. Simboli i natpisi na znakovima zabrane, odnosno ograničenja, crne su boje, a na znakovima obveze bijele boje. Rub kruga te ravne i kose crte na znakovima izričitih naredbi na kojima postoje su crvene boje.
(2) Ploče na kojima su umetnuti znakovi zabrane i ograničenja, u pravilu, imaju podlogu bijele boje.


Članak 25. (Dimenzija znaka izričitih naredbi)
(1) Dužina stranice jednakostraničnog trokuta znaka II-1 (nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza) je:
1) na autocestama, brzim cestama, cestama rezerviranim za promet motornih vozila, na cestama u naselju koji nisu ulice, širine kolnika 7.0 m i više – 120 cm,
2) na svim ostalim cestama i ulicama u naselju, širine kolnika manje od 7.0 m – 90 cm,
3) na biciklističkim stazama, cestama u području smirenog prometa i nekategoriziranim cestama – 60 cm i
4) kada se upotrebljava kao umetnuti znak na znakovima za vođenje prometa po smjeru vožnje – 45 cm
.
(2) Poluprečnik kruga u koju je upisan pravilni osmerokut znaka II-2 (obvezno zaustavljanje) je:
1) na autocestama, brzim cestama, cestama rezerviranim za promet motornih vozila, na cestama u naselju koje nisu ulice, širine kolnika 7.0 m i više – 90 cm,
2) na svim ostalim cestama i ulicama u naselju širine kolnika manje od 7.0 m – 60 cm,
3) kada se postavlja u tunelima i galerijama – 60 cm i
4) kada se upotrebljava kao umetnuti znak na znakovima za vođenje prometa u smjeru vožnje – 40 cm.

(3) Poluprečnik kruga znaka izričitih naredbi je:
1) na autocestama, brzim cestama, cestama rezerviranim za promet motornih vozila, na cestama u naselju koje nisu ulice, širine kolnika 7.0 m i više – 90 cm,
2) na cestama širine kolnika 5.0 do 7.0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 60 cm,
3) na svim ostalim cestama i gradskim ulicama te kada se upotrebljavaju kao umetnuti znakovi – 40 cm i
4) kada se postavljaju u tunelima ili galerijama – 60 cm.

(4) Na cestama iz točke 2, stavak (1) ovog članka mogu se, prema potrebi, postaviti i znakovi izričitih naredbi, čiji poluprečnik kruga iznosi 90 cm, a na cestama iz točke 3, stavak (1) ovog članka – i znakovi izričitih naredbi, čiji poluprečnik kruga iznosi 60 cm.


Članak 26. (Mjesto za postavljanje znaka izričitih naredbi)
(1) Znakovi izričitih naredbi postavljaju se neposredno na mjesta na kojima za sudionike u prometu počinje obveza da štuju naredbu izraženu prometnim znakom.
(2) Ako je zbog slabe preglednosti ceste ili zbog drugih razloga sigurnostii, sudionika u prometu potrebno unaprijed obavijestiti o izričitoj naredbi, znak izričite naredbe može biti postavljen i na odgovarajućoj udaljenosti od mjesta od kog naredba važi.
(3) Znakovima izričitih naredbi, koji se prema odredbi stavka (2) ovog članka postavljaju na određenoj udaljenosti ispred mjesta na kojem je postavljen znak izričite naredbe i od kojeg važi, moraju se dodati dopunske ploče sa naznakom udaljenosti od mjesta od kog naredba važi.
(4) Znakovi II-8 (zabrana prometa za cisterne), II-9 (zabrana prometa za vozila koja prijevoze eksploziv ili neke lako zapaljive tvari) i II-10 (zabrana prometa za vozila koja prijevoze opasne tvari), postavlja se sukladno odredbama posebnih propisa.

Članak 27. (Obveza postavljanja znaka)
(1) Znakovi izričitih naredbi moraju se ponovno postaviti nakon svakog križanja, odnosno spajanja sa drugom cestom ako izričita naredba važi i poslije takvog križanja, odnosno spajanja.
(2) Izričita naredba izražena znakom zabrane i ograničenja ili znakom obveze postavljenim na ulazu u naselje na istom stubu na kojem je postavljen i znak za obilježavanje naseljenog mjesta vrijedi na području cijelog naselja ako na pojedinim cestama ili dijelovima ceste u naselju nije drugim prometnim znakom izražena druga naredba.
(3) Stavak (2) ovog članka se odnosi i na cestovne objekte (tuneli, mostovi i sl.).

Članak 28. (Znakovi izričitih naredbi sa promjenljivom porukom)
(1) Za označavanje izričitih naredbi koje važe samo za određeno vrijeme tijekom dana, ili samo u određene dane, mogu se na cesti postavljati i prometni znakovi izrađeni tako da su simboli i dopunske ploče kojima je određeno njihovo značenje uočljivi, samo u vrijeme za koje vrijedi izričita naredba izražena znakom.
(2) Znakovi izričitih naredbi sa promjenljivom porukom postavljaju se uvijek iza stalnih znakova izričitih naredbi.

Članak 29. (Vrste znakova izričitih naredbi)
Znakovi izričitih naredbi su:
1) znak »nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza« (II-1) obilježava blizinu križanja, odnosno spajanja na kojem vozač mora dati prednost svim vozilima koja se kreću cestom na koji on nailazi.
Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije. Znak ima oblik jednakostraničnog trokuta, čija je viša stranica postavljena vodoravno, a vrh spram nje okrenut je prema dole.

Znak II-1

> 2) znak »obvezno zaustavljanje« (II-2) obilježava mjesto pred ulazom u križanje, odnosno spajanje na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost svim vozilima koja se kreću cestom na koju on nailazi ili obilježava mjesto ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojoj je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima koja se kreću željezničkom prugom na koju on nailazi.
Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije.
Znak ima oblik pravilnog osmerokuta, temeljna boja mu je crvena, a rub i simbol »STOP« bijele boje.
Znak se postavlja na mjestu na kojem se vozila moraju zaustaviti kako bi propustila vozila koja se kreću cestom sa prednošću prolaska te na mjestu na kojem se vozila moraju zaustaviti kako bi propustila vozila koja se kreću prugom. Znaku se dodaje poprečna crta na kolniku koja obilježava crtu iza koje se vozilo mora zaustaviti (zaustavna crta).

 

Znak II-2

3) znak »zabrana prometa u oba smjera« (II-3) obilježava cestu, odnosno dio ceste, na kojoj je zabranjen saobraćaj svim vozilima u oba smjera.

 

Znak II-3

4) znak »zabrana prometa u jednom smjeru« (II-4) obilježava cestu, odnosno dio ceste, na kojoj je zabranjen promet vozilima iz smjera prema kojoj je okrenut znak.

 

Znak II-4

5) znak »zabrana prometa za sva motorna vozila osim za motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom« (II-5) obilježava cestu, odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet svim motornim vozilima, osim motociklima bez prikolice i biciklima sa motorom.

 

Znak II-5

6) znak »zabrana prometa za autobuse« (II-6) obilježava cestu, odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen prometa autobusima

 

Znak II-6

7) znak »zabrana prometa za teretna vozila« (II-7) obilježava cestu, odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet teretnim vozilima. Ako je znaku ispod simbola kamiona upisana najveća dopuštena masa kamiona, zabrana vrijedi samo za ona teretna vozila čija najveća dopuštena masa prijelazi označenu.

 

Znak II-7

8) znak »zabrana prometa za cisterne« (II-8) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima koja prijevoze tvari koje mogu ugroziti čovjekov okoliš. Izuzetak je pogonsko gorivo u cisterni ako cisterna ispunjava uvjete ECE. Simbol znaka je narančaste boje, osovina sa kotačima, odnosno osovina vozila je crne boje, a dvije valovite crte su plave boje.

 

Znak II-8

9) znak »zabrana prometa za vozila koja prijevoze eksploziv ili neke lako zapaljive tvari« (II-9) obilježava cestu, odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima koja prijevoze eksploziv i neke lako zapaljive tvari.
Simbol znaka je narančaste boje, a osovina vozila i kotači su crne boje.

 

Znak II-9

10) znak »zabrana prometa za vozila koja prijevoze opasne tvari« (II-10) obilježava cestu, odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima koja prijevoze opasne tvari. Simbol znaka je narančaste boje, a osovina vozila i kotači su crne boje.

 

Znak II-10

11) znak »zabrana prometa za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo« (II-11) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo.

 

Znak II-11

12) znak »zabrana prometa za teretno vozilo koje vuče priključno vozilo« (II-12) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za teretna vozila koja vuku priključno vozilo.

 

Znak II-12

13) znak »zabrana prometa za traktore« (II-13) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet traktorima.

 

Znak II-13

14) znak »zabrana prometa za motocikle« (II-14) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet motociklima i motornim vozilima na tri kotača.

 

Znak II-14

15) znak »zabrana prometa za bicikle sa motorom i lake motocikle« (II-15) obilježava cestu ili, dio ceste na kojoj je zabranjen promet za bicikle sa motorom i lake motocikle.

 

Znak II-15

16) znak »zabrana prometa za bicikle« (II-16) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet biciklima.

 

Znak II-16

17) znak »zabrana prometa za lake motocikle, bicikle sa motorom i bicikle« (II-17) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet lakim motciklima, biciklima sa motorom i biciklima.

 

Znak II-17

18) znak »zabrana prometa za zaprežna vozila« (II-18) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet zaprežnim vozilima.

 

Znak II-18

19) znak »zabrana prometa za ručna kolica« (II-19) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za ručna kolica.

 

Znak II-19

20) znak »zabrana prometa za pješake« (II-20) obilježava cest ili dio ceste na kojoj je zabranjeno kretanje pješaka.

 

Znak II-20

21) znak »zabrana prometa za sva motorna vozila« (II-21) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet svim motornim vozilima.
Ovaj znak zabrane moguće je koristiti za različite vrste vozila, tako da se na znaku koriste simboli znakova od II-5 do II-20.

 

Znak II-21

22) znak »zabrana prometa za vozila čija ukupna širina prijelazi određenu širinu« (II-22) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima, čija ukupna širina prijelazi širinu označenu na znaku.
Brojevi na znaku predstavljaju primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.

 

Znak II-22

23) znak »zabrana prometa za vozila čija ukupna visina premašuje određenu visinu« (II-23), obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna visina premašuje visinu označenu na znaku.
Brojevi na znaku predstavljaju primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.

 

Znak II-23

24) znak »zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prijelazi određenu masu« (II-24) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna masa prijelazi masu označenu na znaku.
Brojevi na znaku predstavljaju primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.

 

Znak II-24

25) znak »zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje« (II-25) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima sa osovinskim opterećenjem većim od osovinskog opterećenja označenog na znaku.
Brojevi na znaku predstavljaju primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.

 

Znak II-25

26) znak »zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određeno dvoosovinsko opterećenje« (II-26) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima sa dvoosovinskim opterećenjem na dvostrukoj (tandem) osovini većim od osovinskog opterećenja označenog na znaku.
Brojevi na znaku dati su kao primjer, a stvarne vrijednosti se upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.

 

Znak II-26

27) znak »zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određenu dužinu« (II-27) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna dužina prekoračuje dužinu naznačenu na znaku.
Brojevi na znaku predstavljaju primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.

 

Znak II-27

28) znak »najmanja udaljenost između vozila« (II-28) obilježava najmanju udaljenost između vozila u kretanju koje se vozači moraju pridržavati.
U znak se upisuju simboli vozila na koje se naredba stvarno odnosi.
Brojevi na znaku predstavljaju primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.

 

Znak II-28

29) znak »zabrana skretanja ulijevo« (II-29) obilježava mjesto na kojem je zabranjeno skretanje ulijevo.

 

Znak II-29

30) znak »zabrana skretanja udesno« (II-30) obilježava mjesto na kojem je zabranjeno skretanje udesno.

 

Znak II-30

31) znak »zabrana polukružnog okretanja« (II-31) obilježava mjesto na kojem je zabranjeno polukružno okretanje.

 

Znak II-31

32) znak »zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom« (II-32), obilježava cestu ili dio ceste na kojem je zabranjeno pretjecanje svih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom.
U simbolu znaka lijevo putničko vozilo je crvene boje

 

Znak II-32

33) znak »zabrana pretjecanja za teretna vozila« (II-33) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je teretnim vozilima, čija najveća dopuštena masa prijelazi 3,5 tone, zabranjeno pretjecanje drugih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom.
Ako je znaku iz stavka 1. ove točke dodana dopunska ploča na kojoj je naznačena druga najveća dopuštena masa (npr. 5 t), zabrana se odnosi samo na ona teretna vozila, čija najveća dopuštena masa premašuje naznačenu.
U simbolu znaka teretno vozilo je crvene boje.

 

Znak II-33

34) znak »ograničenje brzine« (II-34) obilježava cestu ili dio ceste kojom se vozila ne smiju kretati brzinom (u km/h) većom od označene na znaku.
Ako je znaku iz stavka 1. ove točke dodata dopunska ploča na kojoj je označena vrsta motornog vozila ili masa vozila (npr. 5 t), označeno ograničenje brzine odnosi se samo na tu vrstu vozila ili na vozila čija najveća dopuštena masa prijelazi označenu.
Kada je znak iz stavka 1. ove točke postavljen pod znak III-80 (naziv naseljenog mjesta), ograničenje brzine važi za cijelo područje naselja.
Brojevi na znaku su dati kao primjer, a stvarne vrijednosti se upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.

 

Znak II-34

35) znak »zabrana davanja zvučnih signala« (II-35) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj se uređajem na vozilu ne smiju davati zvučni signali, osim u slučaju neposredne opasnosti.

 

Znak II-35

36) znak »zabrana prolaska bez zaustavljanja – carina« (II-36) obilježava blizinu carinarnice gdje se vozilo mora zaustaviti.
Riječi ispisane na znaku su »CARINA – DOUANE«.
Simbol znaka su ispisane riječi koje označavaju razlog obveznog zaustavljanja.

 

Znak II-36

37) znak »zabrana prolaska bez zaustavljanja – policija« (II-37) obilježava blizinu policije gdje se vozilo mora zaustaviti.
Riječ ispisane na znaku su »POLICIJA – POLICE«.
Simbol znaka su ispisane riječi koje označavaju razlog obveznog zaustavljanja.

 

Znak II-37

38) znak »zabrana prolaska bez zaustavljanja – cestarina« (II-38) obilježava blizinu mjesta gdje se vozilo mora zaustaviti zbog naplate cestarine. Taj se znak može upotrebiti za označavanje blizine drugih mjesta na kojima se vozilo mora zaustaviti. U tom slučaju riječi ispisane na znaku »PUTARINA – PEAGE« (II-38) zamjenjuju se odgovarajućim natpisom koji obilježava razlog obveze zaustavljanja.
Simbol znaka su ispisane riječi koje označavaju razlog obveznog zaustavljanja.

 

Znak II-38

39) znak »prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera« (II-39) obilježava zabranu pristupa vozila na uski dio ceste prije nego što tim dijelom prođu vozila iz suprotnog smjera. Simbol znaka ima strelicu crvene boje koja obilježava smjer koji nema prednost.
Znak se postavlja na mjestu sa kojeg se može vidjeti dio ceste na koji se zabrana odnosi.

 

Znak II-39

40) znak »zabranjeno fotografiranje« (II-40) obilježava prostor uz cestu na kojem je zabranjeno fotografiranje, snimanje, skiciranje i slično.

 

Znak II-40

41) znak »zabrana zaustavljanja i parkiranja« (II-41) obilježava stranu ceste na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila.
Temeljna boja znaka je plava.
Znak može imati dopunsku ploču sa ucrtanom strelicom koja se postavlja ispod znaka uporedo sa uzdužnom osom ceste, koja upućuje na to da se zabrana, odnosno ograničenje označeno prometnim znakom, odnosi samo na dio ceste koja se proteže u smjeru označenim strelicom i na udaljenosti koja je označena uz strelicu.

 

Znak II-41

42) znak »zabrana parkiranja« (II-42) obilježava stranu ceste na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila.
Temeljna boja znaka je plava.
Znak može imati dopunsku ploču sa ucrtanom strelicom koja se postavlja ispod znaka uporedo sa uzdužnom osom ceste, koja upućuje na to da se zabrana, odnosno ograničenje označeno prometnim znakom, odnosi samo na dio ceste koja se proteže u smjeru označenim strelicom i na udaljenosti koja je označena uz strelicu.

 

Znak II-42

43) znak »naizmjenično parkiranje« (II-43) obilježava dio ceste na kom je zabranjeno parkiranje u neparne dane.
Temeljna boja znaka je plava, a simbol je bijele boje.

 

Znak II-43

44) znak »naizmjenično parkiranje« (II-44) obilježava dio ceste na kojoj je zabranjeno parkiranje u parne dane.
Temeljna boja znaka je plava, a simbol je bijele boje.

 

Znak II-44


Članak 30. (Znakovi izričitih naredbi – znakovi obveze )
Znakovi izričitih naredbi koji sudionicima u prometu na cesti stavljaju do znanja obveze su:
1) znak »najmanja dopuštena brzina» (II-45) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj se vozila u normalnim uvjetima moraju kretati najmanje onom brzinom (u km/h) koja je naznačena na znaku.
Broj na znaku iz stavka 1) ove točke predstavlja primjer. Dopuštena najmanja brzina se upisuje u znak prema stvarnim uvjetima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.

Znak II-45

2) znak »obvezna upotreba zimske opreme« (II-46) obilježava dio ceste na kojoj motorna vozila, osim motocikla, moraju imati propisanu zimsku opremu u zimskim uvjetima.

 

Znak II-46

3) znak »biciklistička staza« (II-47) obilježava stazu kojom se moraju kretati bicikli, a zabranjeno je kretanje drugim vozilima.

 

Znak II-47

4) znak »pješačka staza« (II-48) obilježava posebno izgrađenu pješačku stazu kojom se pješaci moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu.

 

Znak II-48

5) znak »staza za pješake i bicikliste« (II-49) obilježava posebno izgrađenu stazu kojom se pješaci i biciklisti moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu.

 

Znak II-49

6) znak »razdvojena staza za pješake i bicikliste« (II-50) obilježava posebno izgrađenu stazu unutar iste prometne površine kojom se pješaci i biciklisti moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu.
Bijelom crtom na površini staze odvojena je površina za pješake od površine za bicikliste.

 

Znak II-50

7) znak »staza za jahače« (II-51) obilježava stazu kojom se moraju kretati jahači, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu.

 

Znak II-51

8) znakovi »obvezan smjer« (II-52), (II-53), (II-54), (II-55), (II-56) i (II-57) označavaju smjerove kojima se vozila moraju kretati.
Znakovi se postavljaju na križanjima odnosno spajanjima cesta.
Znakovi (II-52), (II-53) i (II-54) postavljaju se na mjestima gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila, a znakovi (II-55), (II-56) i (II-57) postavljaju se ispred mjesta gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila.

 

Znak II-52                       Znak II-53                       Znak II-54                       Znak II-55                       Znak II-56                       Znak II-57

9) znakovi »dozvoljeni smjerovi« (II-58), (II-59) i (II-60) označavaju smjerove kojima se vozila smiju kretati.

 

Znak II-58                     Znak II-59                     Znak II-60

10) znakovi »obvezno obilaženje sa desne strane« (II-61), »obvezno obilaženje sa lijeve strane« (II-62), »dopušteno obilaženje« (II-63) i »kružni tok prometa« (II-64) označavaju kolnik ili dio kolnika kojim se vozila moraju kretati pri obilaženju pješačkih otoka, otoke za usmjeravanje prometa i drugih objekata na kolniku ili voziti u smjeru suprotno od smjera skazaljke na satu.
Znakovi se postavljaju na vrh ili rubu pješačkog otoka, odnosno otoka za usmjeravanje prometa ili ispred drugih objekata na kolniku ceste.

 

Znak II-61                     Znak II-62                     Znak II-63                     Znak II-64

Članak 31. (Značenje znakova obavijesti)
Znakovi obavijesti sudionicima u prometu daju potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću, nazivima mjesta kroz koja cesta prolazi i udaljenosti do tih mjesta, prestanku važenja znakova izričitih naredbi i druge obavijesti koje im mogu koristiti.

Članak 32. (Oblici znakova obavijesti)
Znakovi obavijesti imaju oblik kvadrata, pravokuta ili kruga.

Članak 33. (Temeljna boja znakova obavijesti)
(1) Temeljna boja znakova obavijesti je:
1) žuta sa simbolima i natpisima crne boje,
2) plava sa simbolima i natpisima bijele, crne, crvene ili zelene boje,
3) zelena sa simbolima i natpisima bijele boje, ili
4) bijela sa simbolima i natpisima crne, crvene ili plave boje.

(2) U izuzetnim slučajevima, narandžasta boja može biti upotrebljena kod privremenog usmjeravanja prometa na znakovima III-108 (cestokaz obilaska), III-109 (traka za prekrivanje znakova) i III-112 (predznak za ručno reguliranje prometa).

(3) Na istom znaku (pločii) mogu se na osnovnu podlogu umetnuti podloge odgovarajućih boja, u ovisnosti od vrste ceste koja vodi do naznačenog odredišta.

Članak 34. (Dimenzija znaka obavijesti)
(1) Poluprečnik kruga znaka obavijesti iznosi:
1) na autopucestama, cestama rezerviranim za promet motornih vozila, koji nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara – 90 cm,
2) na cestama širine kolnika 5,0 do 7,0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 60 cm,
3) u tunelima i galerijama – 60 cm i
4) na svim ostalim cestama i gradskim ulicama i kada je znak umetnut, najmanje – 40 cm.

(2) Veličina stranice znaka obavijesti oblika kvadrata iznosi:
1) na autocestama, cestama rezerviranim za saobraćaj motornih vozila i na cestama koje nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara – 90 cm,
2) na cestama širine kolnika 5,0 do 7,0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 60 cm,
3) u tunelima i galerijama – 60 cm i
4) na svim ostalim cestama i gradskim ulicama i kada znak umetnut, najmanje – 40 cm.

(3) Veličina stranica znaka obavijesti oblika pravokuta iznosi:
1) na autocestama, cestama rezerviranim za promet motornih vozila i na cestama koje nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara – 90x135 cm,
2) na cestama širine kolnika 5,0 do 7,0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 60x90 cm,
3) u tunelima i galerijama – 60x90 cm i
4) na svim ostalim cestama i gradskim ulicama i kada je znak umetnut, najmanje – 40x60 cm.

Članak 35. (Postavljanje znakova obavijesti)
(1) Znakovi obavijesti postavljaju se tako da sudionici u prometu daju prethodne obavijesti, obavijesti o prestrojavanju, obavijesti o skretanju, obavijesti o smjeru kretanja te da označe objekat, teren, ulicu ili dijelove ceste na koje se odnose.
(2) Ako se objekat ili teren na koji se znak obavijesti odnosi ne nalazi na cesti na kojoj je znak postavljen, potrebna obavijest može biti postavljena na dopunskoj ploči ili na samom znaku tako da se sudionicima u prometu omogući lak i brz pronalazak objekata, odnosno terena na koji se znak odnosi.

Članak 36. (Vrste znakova obavijesti)
Znakovi obavijesti su:
1) znak »prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smjera« (III-1) obavještava vozača da na uskom prolazu ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smjera. Kada se upotrijebi znak III-1, na prilazu uskom prolazu iz suprotnog smjera mora biti postavljen znak »prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smjera« (II-38). Znak se postavlja ispred suženog dijela ceste, a na suprotnoj se strani suženog dijela ceste postavlja znak II-38 (prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smjera).

Znak III-1

2) znakovi »cesta sa jednosmjernim prometom« (III-2) i (III-3) obavještavaju sudionike u prometu o jednosmjernoj cesti. Riječi »jedan smjer« mogu biti ispisane na strelici tog znaka. Znakovi se postavljaju uzduž ceste sa jednosmjernim prometom i to na mjestima na kojima je vozaču, koji se kreće cestom, odnosno koji ulazi na jednosmjernu cestu, potrebno dati obavijest o jednosmjernom prometu.
Znak III-2 postavlja se tako da je strelica vertikalna na uzdužnu osu ceste, a znak III-3 tako da je strelica paralelna sa uzdužnom osom ceste.

              

Znak III-2                     Znak III-3

3) znak »cesta sa prvenstvom prolaza« (III-4) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj vozila imaju prednost prolaza prema vozilima koja se kreću cestama koje se križaju, odnosno spajaju sa tom cestom ili dijelom ceste.
Znak ima unutarnji kvadrat žute boje, a pojas između unutarnjeg kvadrata i vanjskog ruba znaka je bijele boje.
Znak se, po pravilu postavlja, na glavnim prometnicama u naselju i na prilazima naselju i to ispred križanja, odnosno spajanja.

Znak III-4

4) znak »završetak ceste sa prvenstvom prolaza« (III-5) obilježava mjesto na kojem se završava cesta ili dio ceste sa prvenstvom prolaza.
Znak ima unutarnji kvadrat žute boje, a pojas između unutarnjeg kvadrata i vanjskog ruba znaka je bijele boje.

Znak III-5

5) znakovi »obilježeni pješački prijelaz« (III-6) i »obilježeni prijelaz biciklističke staze« (III-7) označavaju mjesto na cesti na kojoj se nalazi obilježen pješački prijelaz, odnosno obilježen prijelaz biciklističke staze. Znakovi se izvode sa najmanje II klasom retrorefleksije.
Znakovi se postavljaju isključivo neposredno ispred obilježenog pješačkog ili biciklističkog prijelaza.

              

Znak III-6                     Znak III-7

6) znak »djeca na cesti« (III-8) obilježava mjesto na cesti kojim se djeca kreću često ili u većem broju (ispred škole, vrtića, igrališta i sličnih prostora).
Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije.

Znak III-8

7) znak »podzemni ili nadzemni pješački prolaz« (III-9) obilježava mjesto na kojem se nalazi podzemni ili nadzemni pješački prolaz.
Znakovi se postavljaju isključivo neposredno ispred obilježenoga pješačkog prolaza, odnosno iznad njega.

Znak III-9

8) znak »slijepa cesta« (III-10) obilježava blizinu i položaj ceste koja nema izlaza (slijepa cesta).
Položaj simbola u znaku treba odgovarati stvarnom položaju slijepe ceste prema cesti na kojoj se taj znak postavlja.

Znak III-10

9) znak »smjer kretanja vozila do raskrižja na kojoj je zabranjeno skretanje ulijevo« (III-11) obilježava cestu kojom se vozilo mora kretati do tog raskrižja.
Znak se postavlja na prvo križanje ili spajanje ispred onoga na kojem je zabranjeno skretanje ulijevo.

Znak III-11

10) znak »preventivna izbočina na cesti« (III-12) i znak »preventivno ulegnuće na cesti« obilježava mjesto gdje je postavljena preventivna izbočina ili ulegnuće kao objekti koji se koriste za smirivanje prometa.
Znakovi se izvode sa najmanje II klasom retrorefleksije.

     

Znak III-12                     Znak III-13

11) znak »prestanak zabrane pretjecanja svih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom« (III-14) obilježava mjesto odakle prestaje zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom.
Znak se postavlja se na mjestu na cesti na kojoj prestaje važiti zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom.

Znak III-14

12) znak »prestanak zabrane pretjecanja za teretna vozila« (III-15) obilježava mjesto na kojem prestaje zabrana pretjecanja teretnim vozilima.
Znak se postavlja na mjestu na cesti na kojoj prestaje važiti zabrana pretjecanja za teretna vozila.

Znak III-15

13) znak »prestanak ograničenja brzine« (III-16) obilježava mjesto odakle prestaje ograničenje brzine, a znak »prestanak najmanje dopuštene brzine« (III-17) obilježava mjesto na kojem prestaje propisana najmanje dopuštena brzina. Brzina na znakovima predstavlja primjer.
Znak se postavlja na mjestu na cesti na kojoj prestaje važiti ograničenje brzine.

     

Znak III-16                     Znak III-17

14) znak »prestanak zabrane davanja zvučnih signala« (III-18) obilježava mjesto na kojem prestaje zabrana davanja zvučnih signala.
Znak se postavlja na mjestu na cesti na kojoj prestaje važiti zabrana davanja zvučnih signala.

Znak III-18

15) znak »prestanak svih zabrana« (III-19) obilježava mjesto na cesti na kojoj prestaju važiti sve zabrane na toj cesti.

Znak III-19

16) znak »prestanak obvezne uporabe zimske opreme« (III-20), znak »završetak biciklističke staze« (III-21), znak »završetak pješačke staze« (III-22), znak »završetak staze za jahače« (III-23), znak »završetak staze za pješake i bicikliste« (III-24), znak »završetak razdvojene staze za pješake i bicikliste« (III-25) označavaju mjesta na cesti na kojima prestaju važiti odgovarajuće zabrane koje su prije tog mjesta uspostavljene prometnim znakovima postavljenim na toj cesti.

Znak III-20                     Znak III-21                     Znak III-22                     Znak III-23                     Znak III-24                     Znak III-25

17) znak »zona u kojoj je brzina kretanja ograničena« (III-26) obilježava područje, odnosno zonu kojom se vozila ne smiju kretati brzinom (u km/h) većom od označene na znaku. Brzina na znaku predstavlja primjer.

Znak III-26

18) znak »završetak zone u kojoj je brzina kretanja ograničena« (III-27) obilježava mjesto na kom prestaje ograničenje brzine koje je važilo u određenom području, odnosno zoni. Znak se sastoji od odgovarajućeg prometnog znaka koji je umetnut i precrtan sa pet kosih crta crne boje.
Brzina na znaku predstavlja primjer.

Znak III-27

19) znak »pješačka zona« (III-28) obilježava područje namijenjeno isključivo kretanju pješaka, a zabranjeno je kretanje vozila na motorni pogon;

Znak III-28

20) znak »završetak pješačke zone« (III-29) obilježava mjesto na kojem prestaje zabrana kretanja vozilima na motorni pogon;
Znak se sastoji od odgovarajućeg prometnog znaka koji je umetnut i precrtan sa pet kosih crta crne boje;

Znak III-29

21) znak »područje smirenog prometa« (III-30) obilježava mjesto u naselju na kojem se ulazi u područje u kojem se ne smije voziti brže od brzine hoda pješaka budući da je dječija igra dopuštena;

Znak III-30

22) znak »završetak područja smirenog prometa« (III-31) obilježava mjesto na kojem se izlazi iz područja smirenog prometa.

Znak III-31

23) znak »zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja« (III-32) obilježava mjesto u naselju iz kojeg se ulazi u zonu u kojoj se provodi opće ograničenje trajanja parkiranja na određeno vrijeme, bez obzira na to da li se plaća naknada za parkiranje na određeno vrijeme ili ne.
Znaku može biti pridodata dopunska ploča na kojoj će se označiti dani ili sati za koje ograničenje važi.

Znak III-32

24) znak »završetak zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja« (III-33) obilježava mjesto u naselju na kojem se izlazi iz zone u kojoj se provodi opće ograničenje trajanja parkiranja na određeno vrijeme.
Znak se sastoji od odgovarajućeg saobraćajnog znaka koji je umetnut i precrtan sa pet kosih crta crne boje.

Znak III-33

25) znak »brzina koja se preporučuje« (III-34) obilježava brzinu koja se preporučuje na određenom dijelu ceste. Brzina na znaku predstavlja primjer.

Znak III-34

26) znak »prestanak preporučene brzine« (III-35) obilježava mjesto na kojem prestaje preporučena brzina. Brzina na znaku predstavlja primjer.

Znak III-35

27) znak »školska patrola« (III-36) obavještava vozače o blizini mjesta ili mjestu na kojem pripadnici školske prometne jedinice osiguravaju prijelaz djece preko kolnika ili obilježenog pješačkog prijelaza.

Znak III-36

28) znak »bolnica« (III-37) obilježava blizinu bolnice i upozorenje vozaču da svojim vozilom ne stvara suvišnu buku.

Znak III-37

29) znak »hitna pomoć« (III-38) obilježava blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi ustanova hitne medicinske pomoći. Simbol na znaku crvene je boje.

Znak III-38

30) znak »policijska postaja« (III-39) obilježava mjesto na kojem se nalazi policijska postaja.

Znak III-39

31) znak »parkiralište« (III-40), »garaža« (III-41) i »vremensko ograničenje parkiranja« (III-42) i znakovi »parkiraj i vozi se« (III-43 i III-44) obilježava prostor koji je određen ili posebno uređen za parkiranje vozila, garažiranje vozila, ili na kojem vozači mogu parkirati vozilo i nastaviti put vozilima javnog prijevoza putnika ili iznajmljenim biciklom. Na znakovima III-40 i III-41 ili na dopunskoj tabli može se odgovarajućim simbolima ili natpisima označiti način parkiranja, smjer u kojem se nalazi parkiralište, udaljenost u metrima do parkirališta, kategorije vozila kojima je parkiralište namijenjeno, a i moguće vremensko ograničenje parkiranja (III-42). Na znakovima »parkiraj i vozi se« simbolima može biti označena vrsta vozila javnog pijrevoza i brojevi linija.

                                                    

Znak III-40                                Znak III-41                               Znak III-42                     Znak III-43                   Znak III-44

32) znak »telefon« (III-45) obilježava blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi telefonska govornica.
Ako se znak postavlja u tunelu, ispod bijelog polja ispisan je natpis SOS.

Znak III-45

33) znak »benzinska postaja« (III-46) obilježava blizinu mjesta na kojem se nalazi benzinska postaja.

Znak III-46

34) znak »informacija« (III-47) obilježava blizinu mjesta ili mjesto u kojem se mogu dobiti turističke obavijesti.

Znak III-47

35) znak »hotel ili motel« (III-48) označava blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi hotel ili motel.

Znak III-48

36) znak »restoran« (III-49) obilježava blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi restoran.

Znak III-49

37) znak »pitka voda« (III-50) obilježava blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi pitka voda.

Znak III-50

38) znak »autobusko stajalište« (III-51) obilježava mjesto na kojem se nalazi autobusko stajalište. Znak se postavlja na izlaznom dijelu stajališta koji je paralelan sa uzdužnom osom ceste, gledajući u smjeru kretanja.

Znak III-51

39) znak »tramvajsko stajalište« (III-52) obilježava mjesto na kojem se nalazi tramvajsko stajalište. Znak se postavlja na izlaznom dijelu stajališta koji je paralelan sa uzdužnom osom ceste, gledajući u smjeru kretanja.

Znak III-52

40) znak »zračna luka« (III-53) obilježava blizinu zračne luke ili mjesto zračne luke.

Znak III-53

41) znak »taxi« (III-54) obilježava mjesto na kom se nalazi taxi stajalište. Znak se postavlja na ulaznom i/ili izlaznom dijelu stajališta koji je paralelan sa uzdužnom osom ceste, gledajući u smjeru kretanja.

Znak III-54

42) znakovi »luka-pristanište« (III-55) označavaju blizinu luke ili pristaništa ili mjesto u kojem se nalazi luka ili pristanište. Dvije valovite crte su plave boje.

Znak III-55

43) znak »kavana« (III-56) obilježava blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi kavana.

Znak III-56

44) znak »mjesto za ispuštanje otpadnih voda« (III-57) obilježava mjesto na kojem se ispuštaju otpadne vode iz vozila za kampiranje.

Znak III-57

45) znakovi »teren za kampiranje pod šatorima« (III-58), »teren za kampiranje u prikolicama« (III-59) i »teren za kampiranje u vozilima« (III-60) označavaju blizinu terena ili teren uređen za kampiranje pod šatorima, boravak u prikolicama ili u vozilima. Znakovi se mogu međusobno kombinirati prema namjeni terena za kampiranje.

                                

Znak III-58                     Znak III-59                     Znak III-60

46) znak »teren uređen za izletnike« (III-61) obilježava blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi teren uređen za izletnike.

Znak III-61

47) znak »planinarski dom« (III-62) obilježava blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi planinarski dom i teren uređen za izletnike.

Znak III-62

48) znak »vatrogasna služba« (III-49), koji označava blizinu mjesta ili mjesto u kome se nalazi služba za gašenje požara. Simbol znaka crvene je boje.

Znak III-63

49) znak »vozilo za pomoć na cesti« (III-64) obilježava blizinu mjesta ili mjesto u kojem se nalazi služba za pružanje pomoći u slučaju kvara na vozilu.

Znak III-64

50) znak »radionica za popravak vozila« (III-65) obilježava blizinu mjesta na kojem se nalazi radionica za popravak vozila.

Znak III-65

51) znak »autopraona« (III-66) obilježava blizinu mjesta na kojem se nalazi autopraona.

Znak III-66

52) znak »javni toalet« (III-67) obilježava blizinu mjesta na kojem se nalazi javni toalet.

Znak III-67

53) znak »radionica za popravak guma« (III-68), obilježava blizinu mjesta na kojem se nalazi radionica za popravak guma.

Znak III-68

54) znak »radiopostaja« (III-69) obilježava područje na kojem se može pronaći radiopostaja koja daje službene obavijesti o stanju na cestama, čiji su naziv i frekventno područje upisani na znaku.

Znak III-69

55) znak »vodozaštitno područje« (III-70) obilježava mjesto na cesti od koje se cesta pruža uzduž vodozaštitnog područja i gdje svi vozači moraju biti posebno oprezni. Simbol znaka je narančaste boje, osovina sa kotačima je crne boje, a dvije valovite crte su plave boje.

Znak III-70

56) znak »tabla za usmjeravanje« (III-71) i (III-72), koji obilježava mjesto gdje se nailazi na oštar zavoj.

                     

Znak III-71                                          Znak III-72

57) znak »autocesta« (III-73) obilježava mjesto odakle počinje autocesta.

Znak III-73

58) znak »završetak autoceste« (III-74) obilježava mjesto na kojem se završava autocesta. Znak je precrtan kosim crtama crvene boje.

Znak III-74

59) znak »brza cesta ili cesta rezerviran za promet motornih vozila« (III-75) obilježava mjesto od kog počinje brza cesta ili cesta rezerviran za promet motornih vozila

Znak III-75

60) znak »završetak brze ceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila« (III-76) obilježava mjesto na kojem završava brza cesta, odnosno cesta rezervirana za promet motornih vozila. Znak je precrtan kosim crtama crvene boje;

Znak III-76

61) znak »niša za zaustavljanje vozila« (III-77) i (III-78) obilježava mjesto ili blizinu mjesta na kojem je izgrađena posebna površina unutar kolnika za zaustavljanje vozila u nuždi. Znak se postavlja na početku niše i 250 m, izuzetno 150 m, prije mjesta koje obilježava.
Znak III-77 ima natpis SOS na crvenoj podlozi.
Znak III-78 postavlja se na nišama na kojima se nalazi SOS telefon, a znak III-78 se postavlja na nišama u čijoj blizini nema SOS telefona.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, a na svim ostalim cestama je plave boje.

                

Znak III-77                     Znak III-78

62) znak »planinski prijevoj« (III-79) obilježava planinski prijevoj sa nadmorskom visinom. Znak postavljen na autocesti je zelene boje, na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje, na magistralnim i regionalnim cestama je žute boje, dok je na ostalim cestama bijele boje.

Znak III-79

63) znak »rijeka« (III-80) obilježava naziv rijeke preko koje cesta prijelazi. Znak postavljen na autocesti je zelene boje, na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet
motornih vozila je plave boje, na magistralnim i regionalnim cestama je žute boje, dok je na ostalim cestama bijele boje.

Znak III-80

64) znak »cestovni objekat« (III-81) i (III-82) obilježava naziv i dužinu cestovnog objekta od posebnog značaja (tunel, vijadukt i sl).
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje, na magistralnim i regionalnim cestama je žute boje, dok je na ostalim cestama bijele boje.

             

Znak III-81                     Znak III-82

65) znak »policijska postaja« (III-83) obilježava blizinu mjesta ili mjesto gdje se nalazi policijska postaja.
Ispod strelice može se upisati i udaljenost u metrima do mjesta gdje se policijska postaja nalazi.

Znak III-83

66) znak »naziv naseljenog mjesta« (III-84) obilježava naziv mjesta (naselja) u koje ulazi cesta i granicu od koje počinje to mjesto.
Znak se postavlja na mjestu ulaza u naselje i obilježava sa kojeg se mjesta moraju primjenjivati prometni propisi u naselju.
Znak III-84 postavljen na autocesti je zelene boje, na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje, na magistralnim i regionalnim cestama je žute boje, dok je na ostalim cestama bijele boje.

Znak III-84

67) znak »završetak naseljenog mjesta« (III-85) obilježava mjesto na kom završava naselje kroz koje prolazi cesta.
Znak se postavlja na mjestu završetka naselja i obilježava sa kojeg se mjesta prestaju primjenjivati prometni propisi u naselju.
Znak III-81 postavljen na autocesti je zelene boje, na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje, na magistralnim i regionalnim cestama je žute boje, dok je na ostalim cestama bijele boje.

Znak III-85

68) znak »cestokazkaz« (III-86) i (III-87) obilježava mjesto, karakterističan objekt ili sadržaj prema kom vodi cesta na koji cestokazkaz upućuje.
Na cestokazu mogu biti ispisana najviše dva naziva mjesta, koji su ispisani jedan ispod drugoga.
Uz znak III-82 i III-83 mora biti upisana udaljenost do odredišta u km.
Znakovi se postavljaju na raskrižju na mjestu na kojem počinje cesta na koji se znak odnosi.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje, na magistralnim i regionalnim cestama je žute boje, a na ostalim cestama je bijele boje.
Znak III-82 i III-83 može se postaviti u četvrtom stupnju vođenja prometa.

                

Znak III-86                     Znak III-87

69) znak »cestokaz za zračnu luku« (III-88) obilježava smjer ceste prema zračnoj luci.

Znak III-88

70) znak »cestokaz za autocestu, brzu cestu ili cestu rezerviranu za promet motornih vozila«
(III-89) i (III-90) obilježava smjer prema autocesti, brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila.
Na cestokazu mogu biti upisani nazivi mjesta, simbol autoceste, brze ceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila, broj ceste i oznaka autoceste, brze ceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila.
Znak III-89 postavlja se na raskrižjima na kojima se ulazi na autocestu, brzu cestu ili cestu rezerviranu za promet motornih vozila.
Znak III-90 postavlja se na raskrižjima koje upućuju ili se nalaze u smjeru autoceste, brze ceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila.
Znak koji se odnosi na autocestu je zelene boje, a na brzoj cesti, odnosno cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje.
Znakovi se mogu postavljati u četvrtom stupnju daljinskog vođenja prometa.

             

Znak III-89                     Znak III-90

71) znakovi »prestrojavanje vozila« (III-91) i »prestrojavanje vozila sa nazivima naseljenih mjesta« (III-92) označavaju mjesto prestrojavanja na ulaznim grlima raskrižja na cestama sa više prometnih traka.
Na znaku mogu biti ispisani i nazivi mjesta (III-92).
Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima.
Znak III-91 je plave boje.
Znak III-92 postavljen na autocesti je zelene boje, na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje, na magistralnim i regionalnim cestama je žute boje, dok je na ostalim cestama bijele boje.

             

Znak III-91                     Znak III-92

72) znak »početak prometne trake za vozila javnog prijevoza putnika« (III-93) i znak »završetak prometne trake za vozila javnog prijevoza putnika« (III-94) obilježava mjesto na kom počinje ili završava prometna traka za kretanje vozila javnog prijevoza putnika.

             

Znak III-93                     Znak III-94

73) znak »prometna traka za vozila javnog prijevoza putnika« (III-95) obilježava simbolom ili tekstom prometnu traku kojom se kreću isključivo vozila javnog prijevoza putnika. Na znakovima III-89, III-90 i III-91 umjesto simbola može biti upisan tekst: »Tram«, »Bus«, »Taxi«.

Znak III-95

74) znak »otvaranje prometne trake« (III-96) obilježava mjesto gdje počinje dodatna prometna traka za kretanje vozila u istom smjeru.
Na znaku može biti upisana udaljenost do mjesta početka prometne trake.
Simboli na znaku moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanja na njima.
Znak postavljen na autocest je zelene boje, a na svim ostalim cestama je plave boje.
Kada se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjerava, znakovi imaju podlogu žute boje.

Znak III-96

75) znak »zatvaranje prometne trake« (III-97) obilježava mjesto gdje se završava, odnosno ukida jedna od prometnih traka koja je namijenjena kretanju vozila u istom smjeru. Na znakovima može biti upisana udaljenost do mjesta završetka prometne trake.
Simboli na znaku moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanja na njima.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, a na svim ostalim cestama je plave boje.
Kada se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjerava, znakovi imaju podlogu žute boje.

Znak III-97

76) znak »dopuštena brzina na pojedinoj prometnih traci« (III-98) obilježava najmanju dopuštenu brzinu na pojedinoj prometnoj traci.
Brzine na znaku predstavljaju primjer.
Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanja na njima.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, a na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje.

Znak III-98

77) znak »početak prometne trake za spora vozila« (III-99) obilježava mjesto gdje započinje prometna traka kojom se mora kretati sporo vozilo koje se kreće brzinom manjom od brzine određene umetnutim znakom.
Na znaku može biti upisana udaljenost do mjesta početka prometne trake.
Simboli na znaku moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka, zabranama i načinu prestrojavanja na njima. Brzine na znaku predstavljaju primjer.
Znak se postavlja na autocestama, brzim cestama ili cestama rezerviranim za promet motornih vozila sa dve odvojene kolničke površine.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, a na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje.

Znak III-99

78) znak »završetak prometne trake za spora vozila« (III-100) obilježava mjesto na kojem se završava prometna traka namijenjena kretanju sporih vozila.
Na znaku može biti upisana udaljenost do mjesta početka završetka prometne trake.
Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanja na njima.
Znak se postavlja na autocestama, brzim cestama i cestama rezerviranim za promet motornih vozila sa dva odvojena kolnika.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, a na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje.

Znak III-100

79) znak »ploča za označavanje izlaza« (III-101) obilježava mjesto izlaska sa autoceste, brze ceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, a brzoj cesti, odnosno cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje.
Znak se postavlja na vrhu razdjelnog otoka.

Znak III-101

80) znak »odmorište« (III-102) i (III-103) obilježava nailazak na mjesto na kom se nalazi prostor sa uslužnim sadržajima i prostor za odmor putnika.
Na znaku su simboli sadržaja odmorišta i udaljenost do odmorišta (III-98), odnosno do iduće benzinske postaje (III-103).
Kada se znak (III-103) postavlja na početku prometne trake za isključivanje, ispod simbola sadržaja odmorišta nalazi se kosa strelica udesno.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje, na magistralnim i regionalnim cestama je žute boje, a na ostalim cestama je bijele boje.

                

Znak III-102                     Znak III-103

81) znak »zabrana ulaska određenih vrsta vozila na autocestu ili brzu cestu, odnosno cestu rezerviranu za promet motornih vozila« (III-104) obilježava kojim je vrstama vozila i sudionika u prometu zabranjeno kretanje autocestom, brzom putem, odnosno cestom rezerviranom za promet motornih vozila.
Kada se znak odnosi na brzu cestu odnosno cestu rezerviranu za promet motornih vozila, tada umjesto znaka III-73 sadrži znak III-75 i plave je boje;

Znak III-104

82) znak »cestarina« (III-105) postavljen iznad prometnih traka obilježava nailazak na objekat za naplatu cestarine.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, a na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje.

Znak III-105

83) znak »obaviijest o naplati cestarine« (III-106) obilježava nailazak na objekat za naplatu cestarine.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, a na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje.

Znak III-106

84) znak »obvezno uzimanje naplatne karte« (III-107), »naplata cestarine« (III-108),
»elektronska naplata cestarine« (III-109) i »naplata cestarine smart karticom« (III-110) obilježava obvezno uzimanje naplatne karte, odnosno način plaćanja cestarine na objektu namijenjenom za naplatu cestarine.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, a na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje.

                                       

Znak III-107                                                  Znak III-108                                        Znak III-109                                                    Znak III-110

85) znak »naizmjenično uključivanje vozila« (III-82), koji označava mjesto na cesti, gdje se prometne trake, od kojih nijedna nije određena kao pravo prvenstva, sjedinjuju u jednu.
Znak »naizmjenično uključivanje vozila« obavještava vozača da se mora ponašati po sustavu rajsferšlusa.

Znak III-110

86) znak »predznak za obilazak« (III-111) obilježava pravac i smjer obilaska preko naseljenog mjesta.
Znak »predznak za obilazak« obilježava pravac i smjer obilaska preusmjeravanja prometa kada je zbog obilaska naselja, zabrane ili oštećenja kolnika promet djelomično ili potpuno zabranjen.

Znak III-111

87) znakovi »cestokaz obilaska« (III-112) obilježava smjer privremenog obilaska.
Ako je obilazan smjer samo za pješake ili određenu vrstu vozila, tada, na lijevoj strani znaka, mora biti upisan simbol pješaka ili vrste vozila na koji se znak odnosi.
Znak je narančaste boje.

Znak III-112

88) »traka za prekrivanje znakova« (III-113) služi za privremeno prekrivanje prometnog znaka ili za privremeno prekrivanje nekog naziva naseljenog mjesta na prometnim znakovima obavijesti za vođenje prometa kada nisu u funkciji.
Traka je narančaste boje.

Znak III-113

89) znak »obilaznica za određene vrste vozila« (III-114) i (III-115) obavještava vozača vozila prikazanog na znaku da mora voziti u smjeru koji je određen umetnutim prometnim znakom za obvezan smjer.

                

Znak III-114                     Znak III-115

90) znak »predznak za ručno upravljanje prometom« (III-116) obavještava vozača o blizini mjesta gdje se izvode radovi i gdje se promet, pomoću radnika sa ručnim pomagalima, naizmjenično jednosmjerno propušta.
Znak je žute boje.

Znak III-116

91) znak »prometna traka namijenjena određenoj vrsti vozila«, koji, sa simbolom (III-117) ili sa umetnutim prometnim znakom (III-118) obilježava broj i namjenu prometne trake, kada je zbog održavanja propusne moći ceste u području izvođenja radova, kratkotrajnog ograničenja ili oštećenja kolnika, promet uređen na takav način da se prometne trake namjenjuju određenoj vrsti.
Širina na umetnutom znaku predstavlja primjer.
Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima.
Temeljna boja znakova je bijela, a kada se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjerava, znakovi imaju podlogu žute boje.

                

Znak III-117                     Znak III-118

92) znak »predznak za preusmjeravanje prometa na cesti sa odvojenim kolnikom« (III-119), (III-120), (III-121), (III-122) i (III-123) obavještava i obilježava smjer te način preusmjeravanja prometa, kada se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet na određeno vrijeme preusmjerava sa kolnika za jednosmjerno kretanje na kolniku namijenjen za promet iz suprotnog smjera, pa je, shodno tome, na određeno vrijeme uspostavljen dvosmjerni promet, i obratno, pri prijelazu iz dvosmjernog prometa u jednosmjerni promet.
Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima.
Temeljna boja znakova je bijela, a kada se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjerava, znakovi imaju podlogu žute boje.

                                                                

Znak III-119                     Znak III-120                     Znak III-121                     Znak III-122                     Znak III-123

93) znak »naziv ulice« (III-124) obavještava sudionike u prometu o nazivu ulice kojom prolaze ili u koju ulaze.
Znak može imati i kućne brojeve bloka na koji se odnosi.
Znak se postavlja na raskrižju.

Znak III-124

94) znak »Bosna i Hercegovina« (III-125) obilježava ulazak ceste na prostor Bosne i Hercegovine.
Znak je bijele boje, vanjski rub čine dvije međusobno odvojene pruge žute i plave boje, natpis crne boje i grb Bosne i Hercegovine.

Znak III-125

95) znak »ograničenje najveće dopuštene brzine na cestama Bosne i Hercegovine« (III-126) obavještava sudionike u prometu o opće važećim ograničenjima brzine u Bosni i Hercegovini prema kategoriji ceste, obvezu uporabe kratkih svjetala kada je vozilo u prometu i zabranu upotrebe mobilnih telefona tijekom vožnje. BIH

Znak III-126

96) znak »nacionalna autooznaka« (III-127). U znak se upisuje oznaka države na koju se autooznaka odnosi.

Znak III-127

97) znak »izlaz u slučaju nužde« (III-128) i znak »smjer za izlaz u slučaju nužde« (III-129) obilježava izlaz, odnosno smjer prema izlazu u slučaju nužde u slučaju opasnosti u tunelu (galeriji).
Oblik simbola i udaljenost na znaku III-129 mora odgovarati vrsti izlaza u slučaju nužde iz tunela (galerije).

             

Znak III-128                     Znak III-129

98) znak »oznaka broja izlaza ili čvorišta« (III-130) obilježava broj izlaza ili čvorišta autoceste, odnosno brze ceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila.
Znak postavljen na autocestama je zelene boje, na brzim cestama ili cestama rezerviranim za promet motornih vozila je plave boje, a simbol, odnosno broj i vanjski rub bijele su boje.

Znak III-130

99) znak »broj međunarodne ceste« (III-131) obilježava broj međunarodne ceste. Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova.

Znak III-131

100) znak »oznaka autoceste« (III-132) obilježava oznaku autoceste.
Znak je zelene boje, simbol za autocestu je slovo ''A'' i vanjski rub je bijele boje;
Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova.

Znak III-132

101) znak »oznaka brze ceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila« (III-133) obilježava oznaku brze ceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila.
Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova.

Znak III-133

102) znak »oznaka magistralne ili regionalne ceste« (III-134) obilježava broj magistralne ili regionalne ceste.
Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova.

Znak III-134

103) znak »kilometarska oznaka za autocestu« (III-135) obilježava kilometar autoceste na kojoj je znak postavljen.
Znak je zelene boje, a broj i vanjski rub su bijele boje.
Znak se, u pravilu, postavlja sa desne strane kolnika u smjeru vožnje.

Znak III-135

104) znak »kilometarska oznaka za brzu cestu ili cestu rezerviranu za promet motornih vozila« (III-136) obilježava kilometar dionice brze ceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila na kojem je znak postavljen, kao i oznaku dionice i oznaku cestovnog pravca.
Znak je bijele boje, umetnuta osnova oznake ceste plave boje sa natpisom bijele boje, a natpisi i vanjski rubovi su crne boje.
Znak se, u pravilu, postavlja sa desne strane kolnika u smjeru vožnje sa dva lica znaka.

Znak III-136

105) znak »kilometarska oznaka dionice magistralne ili regionalne ceste« (III-137) obilježava kilometar dionice magistralne ili regionalne ceste na kojoj je znak postavljen, kao i oznaku dionice i oznaku cestovnog pravca Znak je bijele boje, umetnuta osnova oznake ceste žute boje sa natpisom crne boje, a natpisi i
vanjski rubovi su crne boje.
Znak se postavlja sa jedne strane ceste sa dva lica znaka.

 

Znak III-137


Članak 37.(Mogućnost stavljanja simbola i natpisa na znakovima)
Na dijelu znaka ispod bijelog polja (znakovi III-38, III-39 i od III-45 do III-69) može se simbolom ili natpisom označiti naziv, vrsta, udaljenost u metrima ili smjer u kojem se nalazi mjesto, prostor, uređaj ili služba (SOS kabina, vatrogasna služba – vatrogasci, ugostiteljski objekat i dr.) na koji se znak odnosi.

Članak 38.
Znakovima obavijesti za vođenje prometa obavještavaju se sudionici u prometu o pružanju cestovnih pravaca, rasporedu odredišta i vođenju prometa prema njima, križanjima, odnosno spajanjima cesta, čvorištima na određenom smjeru ceste i udaljenostima do odredišta.

Članak 39. (Temeljna boja znakova)
(1) Temeljna boja znakova obavijesti za vođenje prometa je:
1) na autocestama, zelena sa simbolima i natpisima bijele boje,
2) na cestama rezerviranim za promet motornih vozila i brzim cestama, plava sa simbolima i natpisima bijele boje,
3) na magistralnim i regionalnim cestama pravcima, žuta sa simbolima i natpisima crne boje i
4) na ostalim cestovnim pravcima i ulicama u naselju ako iste ne pripadaju nekoj od gore navedenih kategorija cesta, bijela sa simbolima i natpisima crne boje.
(2) Na istom znaku (ploči) mogu se na temeljnu podlogu umetnuti podloge odgovarajućih boja ovisno od vrste ceste koja vodi do naznačenog odredišta.

Članak 40. (Dimenzija znaka obavjesti)
(1) Veličine znakova obavijesti za vođenje prometa ovise o visini i broju pojmova (slova) na znaku.
(2) Najmanje visine pojmova iznose:
a) na autocestama:
1) znak postavljen iznad kolnika – 35 cm,
2) znak postavljen pored kolnika – 28 cm.
b) na brzim cestama i cestama rezerviranim za promet motornih vozila – 28 cm,
c) na priključnim cestama na autocesti, brza cesta ili cesta rezerviranim za promet motornih vozila – 17.5 cm i
d) na magistralnim i regionalnim cestama – 10.5 cm.

Članak 41. (Znakovi obavijesti od prvog do petog stupnja)
(1) Obavijest sudionicima u prometu znakovima obavijesti za vođenje prometa u zoni raskrižja provodi se znakovima u pet stupnjeva.
(2) Stupnji obavijesti su:
a) Prvi stupanj I - »prethodna obavijest«;
b) Drugi stupanj II - »obavijest o smjeru kretanja«;
c) Treći stupanj III - »obavijest o prestrojavanju«;
d) Četvrti stupanj IV - »obavijest o skretanju«,
e) Peti stupanj V - »potvrdna obavijest«.

Članak 42. (Obveza postavljanja znakova od prvog do petog stupnja obavijesti)
(1) Na autocestama, brzim cestama i cestama rezerviranim za promet motornih vozila sa raskrižja izvedenim u više razina moraju se postaviti znakovi svih pet stupnjeva obavijesti.
(2) Na magistralnim cestama moraju se postaviti drugi, četvrti i peti stupanj oabavijesti, i treći ako je cesta sa više prometnih traka.
(3) Na regionalnim cestama moraju se postaviti drugi i četvrti, a na ostalim cestama najmanje četvrti stupanj obavijesti.

Članak 43. (Izuzeci za postavljanje znakova svih pet stupnjeva obavijesti)
Ovisno od vrste i kategorije ceste, geometrijskog oblika križanja te od udaljenosti dva susjedna raskrižja, može se izostaviti ili dodati jedan od stupnjeva obavijesti, osim četvrtog stupnja obavijesti koji je obvezan.

Članak 44. (Vrste znakova obavijesti za vođenje prometa)
(1) Znakovi obavijesti za vođenje prometa u prvom stupnju su:
1) znak »predcestokaz za izlaz sa autoceste, brze ceste ili ceste rezervirane za promet
motornih vozila sa oznakom izlaza« (IV-1).
Ako se znak odnosi na autocestu, tad je zelene boje, a ako se odnosi na brzu cestu ili cestu rezerviranu za promet motornih vozila onda je plave boje.

Znak IV-1


2) znak »predcestokaz za čvorište autoceste sa oznakom čvorišta« (IV-2).
Postavlja se na interregionalnom čvorištu.

Znak IV-2


(2) Znakovi obavijesti za vođenje prometa u drugom stupnju su:
3) znak »raskrižje« (IV-3) i (IV-4) obilježava međusobni položaj, smjerove i brojeve cesta, te nazive mjesta do kojih vode ceste koje se križaju, odnosno spajaju, te određene simbole koji su karakteristični za pojedina naselja.
Položaj strelica mora odgovarati položaju cesta na terenu.
Ukoliko se upisuje oznaka broja ceste na kojem se prikazano mjesto nalazi, položaj oznake mora biti lijevo od naziva mjesta.
Ukoliko se upisuje određeni simbol pored naziva mjesta, položaj simbola mora biti desno od naziva mjesta.
Znakovi se postavljaju na udaljenosti od najmanje 150 m ispred križanja, odnosno spajanja na koje se odnose.
Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja. Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga, čija boja odgovara vrsti ceste na koju se upućuje;

                            

Znak IV-3                                                                                    Znak IV-4


5) znak »predcestokazna ploča« (IV-5), (IV-6) i (IV-7) obilježava ime izlaza ili izdvajanje na autocestama ili cestama sa križanjem u više razina. Može biti postavljena sa desne strane kolnika (IV-5), (IV-6) ili na portalu iznad kolnika (IV-7).
Položaj strelica mora odgovarati položaju ceste na terenu.
Položaj oznake broja ceste iznad strelice za ravno može biti lijevo ili ispod naziva mjesta, što ovisi o broju ceste i broju naziva mjesta koje je potrebno označiti.
Znak IV-8 postavlja se na interregionalnim čvorištima.
Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja. Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga čija boja odgovara vrsti ceste na koju se znakom upućuje.

                            

Znak IV-5                                           Znak IV-6                                                                             Znak IV-7


(3) Znakovi obavijesti za vođenje prometa u trećem stupnju su:
6) znak »predcestokazkaz« (IV-8) obilježava smjer kretanja do naseljenih mjesta.
Boja podloge polja za označavanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se znakom upućuje;

Znak IV-8

7) znak »predcestokaz za izlaz« (IV-9) na autocesti označava smjer kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znaku. Znak može imati najviše dva polja za označavanje smjerova kretanja i najviše dva naseljena mjesta unutar jednog polja
Boja podloge polja za označavanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se znakom upućuje.

Znak IV-9


(4) Znakovi obavijesti za vođenje prometa u četvrtom stupnju su:
8) znak »cestokazna tabla« (IV-10) obilježava pravac pružanja ceste za naseljeno mjesto ispisano na znaku. Znak može imati najviše tri polja za označavanje smjerova kretanja i najviše dva naseljena mjesta unutar jednog polja. Kada se znak postavlja iznad kolnika (na portal), svako se polje postavlja kao poseban znak iznad prometnih traka na koje se znak odnosom.
Na znaku može biti ispisana i oznaka cestovnog pravca i udaljenost do upisanog odredišta označena u kilometrima.
Znak se postavlja na raskrižju na mjestu na kom počinje cesta na koju se znak odnosi.
Boja podloge polja za označavanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje;

Znak IV-10
9) znakovi »cestokaz na portalu iznad jedne prometne trake« (IV-11), (IV-12) i »cestokaz na portalu iznad dvije prometne trake« (IV-13) i (IV-14) na autocesti i cesti sa križanjem u više razina označavaju smjer kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znakovima. Na znakovima mogu biti ispisana dva naziva mjesta.
Znakovi se postavljaju na prilazima i u zoni križanja u više razina, dvije autoceste odnosno cesta rezerviranim za promet motornih vozila ili brzih cesta na mjestima na kojima počinje traka za usporenje vozila.
Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znakom upućuje. Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga čija je boja određena posebnim propisom za prometnu signalizaciju.

              
Znak IV-11                                                                              Znak IV-12 

              

Znak IV-13                                                                 Znak IV-14


(5) Znakovi obavijesti za vođenje prometa u petom stupnju su:
10) znak »potvrda pravca« (IV-15) informira sudionike u prometu o pravcu kojim se kreću nakon prolaska raskrižja.
Znak sadrži nazive mjesta i udaljenost u kilometrima do tih mjesta.
Položaj oznake broja ceste je u sredini znaka iznad naziva mjesta, odnosno sa njegove lijeve strane.
Na znaku može biti ispisano najviše tri naziva naseljenih mjesta.
Znak se postavlja na udaljenosti najviše 500 m od posljednjeg priključka.
Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja.

Znak IV-15

Članak 45. (Dopunske ploče)
Uz znakove opasnosti, znakove izričitih naredbi i znakove obavijesti mogu biti istaknute i dopunske ploče. Dopunske ploče bliže određuju značenje prometnog znaka.

Članak 46. (Temeljna boja dopunske ploče)
Temeljna boja dopunske ploče mora biti ista kao i temeljna boja znaka uz koji se dopunska ploča postavlja, a boja natpisa i simbola na dopunskoj ploči mora biti ista kao i boja natpisa i simbola na osnovnom znaku uz koji se dopunska ploča postavlja.

Članak 47. (Postavljanje dopunskih ploča)
(1) Dopunske ploče postavljaju se zajedno sa prometnim znakovima na koje se odnose, i to ispod donjeg ruba prometnog znaka.
(2) Širina dopunske ploče postavljene uz znak na cesti ne smije biti veća od dužine one stranice znaka uz koji se dopunska ploča postavlja, odnosno od prečnika znaka, ako je znak u obliku kruga, izuzev kada se postavlja uz znak II-1 (nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza).
(3) Visina dopunske ploče, ne smije iznositi više od polovine njene dužine, izuzev dopunskih ploča V-6, V-7, V-20, V-21, V-22, V-34, i V-35.

Članak 48. (Vrste dopunskih ploča)
Dopunske ploče su:
1) dopunska ploča V-1 obilježava udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska ploča i početka dijela ceste, odnosno mjesta na koje se znak odnosi;

Znak V-1

2) dopunska ploča V-2 obilježava udaljenost do mjesta na kom stoji znak II-2 (obvezno zaustavljanje) kod kojeg je vozač dužan uvijek zaustaviti vozilo;

Znak V-2

3) dopunska ploča V-3 obilježava dužinu dijela ceste na kojem prijeti opasnost označena znakom, odnosno na kojem se primjenjuje izričita naredba označena znakom, ili na koji se odnosi sadržaj znaka uz koji se postavlja dopunska ploča;

Znak V-3

4) dopunska ploča V-4 obilježava udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska ploča i objekta, terena ili dijela ceste na koji se obavijest odnosi;

Znak V-4

5) dopunske ploče V-5 i V-6 označavaju vrijeme za koje izričita naredba odnosno obavijest važi, ako ne važi neprekidno;

                             

Znak V-5                                                              Znak V-6

6) dopunska ploča V-7 sadrži bliže objašnjenje znaka riječima ili na drugi način ako to nije jasno određeno simbolom znaka;

Znak V-7

7) dopunske ploče od V-8 do V-15 sadrže simbole vrste vozila na koje se znak odnosi;

                                       

Znak V-8                                      Znak V-9                                      Znak V-10                                      Znak V-11

                                       

Znak V-12                                      Znak V-13                                      Znak V-14                                      Znak V-15

8) dopunska ploča V-16 obilježava uklanjanje vozila »paukom« na mjestima na kojima je parkiranje ili zaustavljanje vozila prometnim znakom zabranjeno. Postavlja se uz znak II-40 (zabrana zaustavljanja i parkiranja);

Znak V-16

9) dopunske ploče V-17 do V-22 označavaju primjenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka, od znaka odnosno sa jedne ili druge strane znaka;

                          

Znak V-17                                      Znak V-18                                       Znak V-19

                          

Znak V-20                 Znak V-21                Znak V-22

10) dopunske ploče od V-23 do V-30 označavaju položaj parkiranja vozila. Postavlja se uz znak III-38 (parkiralište);

                                       

Znak V-23                                      Znak V-24                                      Znak V-25                                      Znak V-26

                                       

Znak V-27                                      Znak V-28                                      Znak V-29                                      Znak V-30


11) dopunska ploča V31 obilježava mjesto na kojem je parkiranje rezervirano za vozila osoba sa invaliditetom ili blizinu ceste na kojoj se može pojaviti osoba sa invaliditetom u kolicima. Postavlja se uz znak I-33 (opasnost na cesti) i III-38 (parkiralište);

Znak V-31

12) dopunska ploča V-32 (za vrijeme kiše) i dopunska ploča V-33 (za vrijeme snijega) označavaju vremenske uvjete u kojima važi znakom određena opasnost ili izričita naredba.

             

Znak V-32                                        Znak V-33

13) dopunske ploče V-34 i V-35 označavaju položaj ceste sa pravom prvenstva prolaza. Dopunska ploče V-34 postavlja se uz znak III-4 (cesta sa pravom prvenstva prolaza). Dopunska ploča V-35 postavlja se uz znak II-1 (nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza) i II-2 (obvezno zaustavljanje).
Položaj i broj krakova prikazanih na dopunskoj ploči moraju odgovarati položaju i broju krakova raskrižja;

                                      

Znak V-34                                                       Znak V-35

14) dopunska ploča V-36 obilježava početak dijela ceste na kom se sa trake ceste ili njenog dijela odstranjuje snijeg ili izvode radovi u svezi sa sprječavanjem nastajanja i uklanjanja poledice (posipanje kolnika).
Dopunska ploča je privremena i postavlja se za vrijeme obavljanja radova na održavanju ceste (čišćenje snijega). Ploča je pridodata znaku I-25 (radovi na cesti);

Znak V-36

15) dopunska ploča V-36 a objašnjava da se na cesti izvode radovi u svezi sa označivanjem i iscrtavanjem oznaka na kolniku.
Dopunska ploča je privremena i postavlja se za vrijeme obavljanja radova na održavanju ceste(iscrtavanje oznaka na kolniku). Postavlja se uz znak I-25 (radovi na cesti), i II-34 (ograničenje brzine).

Znak V-36 a

16) dopunska ploča V-37 objašnjava da je prometni znak kojem je dodata dopunska ploča postavljen zbog kolotraga na kolovozu.
Dopunska ploča se postavlja uz znak I-33 (opasnost na cesti) ili II-34 (ograničenje brzine);

Znak V-37

17) dopunska ploča V-38 obilježava da je staza za bicikle, označena znakom II-47 (biciklistička staza), kojem je dodata dopunska ploča dvosmjerna;

Znak V-38

18) dopunska ploča V-39 obilježava prolaz za teretno vozilo sa vangabaritnim teretom;

Znak V-39

19) dopunska ploča V-40 označava blizinu dijela ceste na kojoj se mogu pojaviti starije nemoćne osobe;

Znak V-40

20) dopunska ploča V-41 označava blizinu dijela ceste na kojoj se mogu pojaviti slijepe osobe;

Znak V-41

21) dopunska ploča V-42 označava blizinu dijela ceste na kojoj se mogu pojaviti gluhe ili nagluhe osobe;

Znak V-42

Članak 49. (Vrste promjenljivih prometnih znakova)
(1) Kada je zbog sigurnostii prometa ili prometno-tehničkih zahtjeva potrebno, prometni znakovi u potpunosti ili djelimice mogu biti izvedeni kao promjenljivi znakovi.
(2) Prometni promjenljivi znakovi prema načinu izvođenja mogu biti kontinualni i diskontinualni.
(3) Kontinualni znakovi su oni znakovi koji su izgledom jednaki stalnim prometnim znakovima, ali isti, uz pomoć raznih elektromehaničkih sredstava, mogu prikazivati različite poruke.
(4) Diskontinualni znakovi su oni znakovi kod kojih je moguća inverzija boja i pojednostavljen prikaz simbola u odnosu na stalne prometne znakove. Ti znakovi oblikuju poruke uporabom pojedinačnih elemenata koji mogu biti u jednom od dva stanja (ili više), čime mogu oblikovati različite poruke na istoj prednjoj površini znaka.
(5) Diskontinualni znakovi mogu se izvesti u tehnologiji:
1) optičkih vlakana (fiber – optics),
2) svjetlosnih polja, dodanih na obične znakove,
3) svjetlećih dioda (LED),
4) tekućih kristala (LCD).

Članak 50. (Izgled promjenljivog prometnog znaka)
(1) Kada su prometni znakovi izvedeni kao promjenljivi u obliku znakova navedenih u članku 52., ne smiju se razlikovati od prometnih znakova stalnog značenja.
(2) Ako tehnologija izgleda promjenljivog prometnog znaka ne omogućuje propisanu boju, upotrebljava se:
1) umjesto temeljne bijele, odnosno plave boje znaka – crna boja bez refleksije,
2) umjesto crnih, odnosno bijelih simbola – bijeli ili žuti simboli znaka i
3) umjesto crnih rubova znaka – bijeli ili žuti rub znaka.
(3) Ako se znakovi prikazuju svjetlećim ili drugim diskretnim elementima prikaza, tehnički uvjetovana pojednostavljenja prikaza dopuštena su samo uz uvjet da ostanu očuvani bitni elementi i svojstvena obilježja znakova.

Članak 51. (Promjenjivi prometni diskontinualni znak)
(1) Promjenjivi prometni diskontinualni znak ili dio znaka u slučaju kvara jednog dijela znaka ili pregaranja izvora svjetlosti ne smije promijeniti svoje značenje, odnosno mora biti bez signalnog pojma (nulto stanje).
(2) Tijekom normalnih uvjeta vožnje na cesti, signalni pojmovi na promjenljivim prometnim diskontinualnim znakovima moraju biti ugašeni. Kada se predviđa ili nastane promjena normalnih uvjeta vožnje na cesti, ovisno o nastalim promjenama, automatski se uključuje za to predviđeni signalni pojam koji mora biti u funkciji do ponovne uspostave normalnih uvjeta vožnje.
(3) Kada se odnosi na ograničenje brzine, promjenljivi prometni diskontinualni znak uvijek se postavlja iza statičnog prometnog znaka ograničenja brzine (znak II-34) gledano u smjeru vožnje.

Članak 52. (Uvjeti za izvođenje znakova u različitoj tehnologiji)
Kada se svjetlosni prometni znakovi izvode u tehnologiji optičkih vlakana (fiber-optics), svjetlosnih polja, svjetlećih dioda (LED) i tekućih kristala (LCD) moraju zadovoljiti određene uvjete:
1) značenje simbola mora biti jasno sa udaljenosti najmanje 150 m ,
2) simbol mora biti u potpunosti čitljiv na udaljenosti manjoj od 150 m i
3) svjetlosni intenzitet svjetlosnog prometnog znaka mora se prilagoditi svjetlosnim uvjetima okoliša i mora biti omogućen noćni model rada.

Članak 65. (Svjetlosna prometna signalizacija)
(1) Za reguliranje kretanja upotrebljavaju se uređaji kojima se daju znakovi svjetlima crvene, žute i zelene boje.
(2) Svjetlosnu prometnu signalizaciju čini:
1) svjetlosna prometna signalizacija za reguliranje kretanja vozila i bicikala,
2) svjetlosna prometna signalizacija za reguliranje kretanja pješaka,
3) svjetlosna prometna signalizacija za reguliranje kretanja vozila javnog gradskog prijevoza,
4) svjetlosna prometna signalizacija za obilježavanje prijelaza ceste preko željezničke pruge,
5) svjetlosna prometna signalizacija za obilježavanje radova i prepreka na cesti i
6) svjetlosna prometna signalizacija za reguliranje pristupa.
(3) Svjetlo upotrebljeno kao svjetlosni prometni znak može biti postojano (neprekidno) ili trepćuće (prekidano). Svjetlosni prometni znakovi mogu se postaviti na ploči bijele boje sa irubom crne boje (kontrastna ploča).

Odjeljak A. Svjetlosna prometna signalizacija za reguliranje kretanja vozila

Članak 66. (Svjetlosna prometna signalizacija za reguliranje kretanja vozila)
(1) Svjetlosni znakovi sa trobojnim svjetlima mogu se upotrebljavati za reguliranje prometa na više prometnih traka istovjetno ili za svaku prometnu traku ponaosob.
(2) Ako se svjetlosnim uređajem iz stavka (1) ovog članka regulira promet na svakoj traci ponaosob, svjetlosni znakovi moraju biti postavljeni iznad prometnih traka na koje se odnose.
(3) Kada su svjetlosni znakovi iz stavka (1) ovog članka upotrebljeni za reguliranje prometa na više prometnih traka i smjerova kretanja istodobno, svjetlosni znakovi moraju biti postavljeni sa desne strane kolnika.
(4) Na cestama sa više od jedne prometne trake za svaki smjer kretanja je potrebno ponoviti svjetlosni znak trobojnim svjetlima.
(5) Na crvenim svjetlosnim poljima znak strelice za pokazivanje smjera kretanja je crne boje, a na zelenim svjetlosnim poljima znak strelice za pokazivanje smjera kretanja je uvijek predstavljena kao zelena svjetlosna strelica na crnoj podlozi.
(6) Pojmovi za davanje svjetlosnih znakova su:
1) crveno svjetlo obilježava zabranjen prolazak vozila (VII-1),
2) crveno i žuto svjetlo označavaju skori prestanak zabrane prolaza prije pojave zelenog svjetla (VII-2),
3) zeleno svjetlo obilježava slobodan prolaz vozila te mora biti upaljeno kao samostalno svjetlo. Promjena zelenog svjetla u žuto mora se označiti treptanjem zelenog svjetla minimum tri puta (VII-3),
4) žuto svjetlo prije crvenog, obilježava zabranu prolaza, osim za vozila koja se, u trenutku kada se žuto svjetlo pojavi, nalaze na tolikoj udaljenosti od prometnog svjetla da se ne mogu na siguran način zaustaviti a da ne pređu taj znak (VII-4),
5) dopunska strelica obilježava slobodan prolaz vozila u smjeru koji je označen zelenom strelicom za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo (VII-5 i VII-6),
6) oblici strelica prikazani su na slici VII-7 (za strelice na crvenoj optici) i VII-8 (za strelice na zelenoj optici),
7) križanje crte crvene boje označavaju zabranu kretanja vozila po prometnoj traci iznad koje se znak nalazi (VII-9),
8) zelena strelica vrhom okrenutim nadolje obilježava dozvoljeno kretanje duž prometne trake iznad koje se znak nalazi (VII-10),
9) žuta strelica vrhom okrenuta prema desnoj ili lijevoj strani obilježava skretanje prometnog toka sa prometne trake iznad koje se znak nalazi (VII-11 i VII-12),
10) svijetli dvocifreni broj na tamnoj podlozi obilježava brzinu kojom vozila treba da se kreću da bi na narednom signalu prošli raskrižje, pri čemu svjetlosni znakovi za reguliranje kretanja vozila određenom brzinom mogu biti sa više svjetala gdje broj preporučene brzine svijetli bijelom bojom ili bojom svjetla, a smješten je u krugu crne boje (VII-13),

                                                                                                                                                               

         VII-1                                       VII-2                                             VII-3                                             VII-4                                           VII-5                                                   VII-6

                                

VII-7                                                                                                VII-8

                                

VII-9                                                                 VII-10

                                

VII-11                                                                 VII-12

VII-13

(7) Ako se uređajem za davanje svjetlosnih znakova upravlja prometom biciklista na prijelazu biciklističke staze preko kolnika sa uređajem za davanje svjetlosnih znakova, svjetlo na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima u obliku je svjetleće siluete bicikla na tamnoj podlozi i obilježava:
a) slobodan prolaz za bicikliste (VII-14) i
b) zabranjen prolaz za bicikliste (VII-15).
(8) Isti uređaj za davanje svjetlosnih znakova za bicikliste i pješake može se primijeniti u slučaju kada su pješačka i biciklistička staza jedna pored druge (VII-16 i VII-17).

                                                                                                

VII-14                                              VII-15                                                VII-16                                        VII-17


Članak 67. (Svjetlosni znak za određivanje smjera vožnje)
(1) Kada se svjetlosni znak odnosi samo za određene smjerove vožnje, tada se to mora naznačiti strelicom smjera na zelenim i crvenim svjetlosnim poljima znakova. Ako se na svjetlosnom polju glavnog svjetlosnog znaka pokazuje strelice smjera, tada i ostala svjetlosna polja drugih svjetlosnih znakova moraju imati strelice smjera.
(2) Kada se na prilazu raskrižju sa trakama za skretanje bez građevinskog razdvajanja prometni tok koji skreće signalizira posebno strelicom smjera na svjetlosnom pojmu, tada je, u pravilu, dovoljno strelice smjera prikazati samo za prometni tok koji skreće.

Odjeljak B. Svjetlosna prometna signalizacija za reguliranje kretanja pješaka

Članak 68. (Svjetlosna prometna signalizacija za reguliranje kretanja pješaka)
(1) Za reguliranje kretanja pješaka se daju naizmjenično svjetlosni znakovi crvene i zelene boje svjetla. Zeleno svjetlo može biti namješteno tako da se u određenom vremenskom razmaku, prije nego što se ugasi, najavljuje i kao trepćuće zeleno svjetlo. Crveno i zeleno svjetlo ne mogu biti upaljeni istodobno.
(2) Zelena silueta pješaka na crnoj podlozi obilježava slobodan prolaz za pješake (VII-18) dok crna silueta pješaka, na crvenoj podlozi obilježava zabranjen prolaz za pješake (VII-19).

                  

VII-18                                 VII-19


Odjeljak C. Svjetlosna prometna signalizacija za reguliranje kretanja vozila javnog gradskog prometa

Članak 69. (Svjetlosna prometna signalizacija za reguliranje kretanja vozila javnog gradskog prometa)
(1) Za reguliranje kretanja tramvaja upotrebljavaju se jednobojni svjetlosni znakovi, u obliku svjetleće crte bijele boje.
(2) Svjetleća crta može biti položena, uspravna ili iskošena. Položena crta znači zabranu prolaza tramvaju i postavlja se po vertikalnoj osi gore, a uspravna i iskošena crta podrazumijeva slobodan prolaz tramvaju u smjeru koji crta pokazuje i postavlja se dole.
(3) Crtama se obilježava:
1) zabrana prolaza tramvaja (VII-20),
2) slobodan prolaz tramvaja u smjeru ravno (VII-21),
3) slobodan prolaz tramvaja u smjeru desno (VII-22),
4) slobodan prolaz tramvaja u smjeru lijevo (VII-23).

                                             

VII-20                            VII-21                            VII-22                            VII-23


Članak 70. (Dimenzije svjetlosnog znaka)
(1) Veličine svjetlosnog znaka iz članaka 66, 68. i 69. iznose:
1) za znakove iz članka 66. (VII-1 do VII-8) poluprečnik kruga svjetala je 200 i 300 mm;
2) za znakove iz članka 66. (VII-14, VII-15, VII-16, VII-17), člana 68. (VII-18 i VII-19) i članka 69. (VII-20, VII-21, VII-22, VII-23) poluprečnik kruga svjetala je 200 mm.
(2) Veličina svjetlosnog prometnog znaka iz stavka (1) ovog članka iznosi 300 mm:
1) na svim cestama na kojima se svjetlosni prometni znak postavlja iznad kolnika;
2) kada se svjetlosni prometni znak postavlja na autocestama, brzim cestama i cestama rezerviranim za promet motornih vozila, te na magistralnim cestama i cestama u naselju koji nisu dio ulične mreže sa širinom kolnika 7,0 m i više;
3) kada je svjetlosni promet znak postavljen uz rub kolnika na svim ostalim cestama, njegova veličina iznosi 200 mm.

Članak 71. (Mjesto za postavljanje svjetlosnih znakovi za reguliranje prometa na raskrižjima)
(1) Svjetlosni znakovi za reguliranje prometa na raskrižjima koji se postavljaju na stubu pokraj kolnika, moraju biti postavljeni na visini 2 do 3.5 m iznad površine kolnika.
(2) Na stubu na kojem se nalazi svjetlosni znak iz stavka (1) ovog članka može se postaviti i svjetlosni prometni znak na manjoj visini i sa manjim svjetlima.
(3) Ako se svjetlosni znakovi postavljaju tako da vise iznad kolnika, donji rub svjetlosnog znaka ne smije biti na visini manjoj od 4.5 m ni na višoj od 5.5 m iznad kolnika.

Članak 72. (Obveza postavljanja znakova koji označavaju nailazak na svjetlosnu prometnu signalizaciju)
(1) Na prilazima raskrižju izvan naseljenog mjesta, na kojem su postavljeni svjetlosni znakovi za reguliranje prometa, moraju se postaviti prometni znakovi koji označavaju nailazak na svjetlosnu prometnu signalizaciju (I-26 ili i-27) sa dopunskom pločom V-1, križanje (IV-3 ili IV- 4), zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon, osim motocikla bez prikolice (II-32) i ograničenje brzine (II-34) ako je dopuštena brzina vožnje iznad 60 km/h.
(2) Udaljenost prometnih znakova od raskrižja ovisi od dopuštene brzine vožnje i stvarne situacije.

Odjeljak D. Svjetlosna prometna signalizacija za označavanje prijelaza ceste preko željezničke pruge.

Članak 73. (Svjetlosna prometna signalizacija za označavanje prijelaza ceste preko željezničke pruge )
(1) Svjetlosni znakovi za označavanje prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini mogu biti znakovi za obilježavanje branika i polubranika i znakovi kojima se najavljuje približavanje vlaka, odnosno zatvaranje prijelaza branicima ili polubranicima.
(2) Osim obilježavanja prijelaza ceste preko željezničke pruge svjetlosnim znakom, prijelaz se mora osigurati i zvučnom signalima.

Članak 74. (Znakovi kojima se najavljuje približavanje vlaka)
(1) Ako se svjetlosnim znakovima na prijelazu ceste preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika najavljuje približavanje vlaka, odnosno spuštanje branika ili polubranika na prijelazu ceste preko željezničke pruge sa branikom ili polubranikom te ako se tim znakovima učesnici u prometu obavještavaju o tome kako je branik ili polubranik u zatvorenom položaju, ti se svjetlosni znakovi daju izmjenično paljenjem dva crvena svjetla kružnog oblika prečnika 300 mm.
(2) Svjetla iz stavka (1) ovog članka moraju se nalaziti jedno pored drugog u vodoravnom položaju na ploči koja ima oblik jednakostraničnog trokuta sa vrhom okrenutim prema gore, čije boje i dimenzije odgovaraju boji i dimenzijama znaka opasnosti, dužine stranice jednakostraničnog trokuta 120 cm (znak VII-24), III klase retrorefleksije.
(3) Svjetla iz stavka (1) ovog članka izvode se u tehnologiji svjetlećih dioda (LED).

 

Znak VII-24Odjeljak E. Svjetlosna prometna signalizacija za označavanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika

Članak 75. (Vrste svjetlosne prometne signalizacije za označavanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika)
(1)Svjetlosna prometna signalizacija za označavanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika može biti:
1) crveno svjetlo na pločama za označavanje zatvorenog dijela ceste (VIII-22),
2) trepćuće žuto svjetlo za naglašavanje prometnog znaka iznad kojeg je postavljeno (VIII-23),
3) svjetlosni niz sa nizom žutih, međusobno povezanih svjetala (bljeskalica), koja se naizmjenično pale, odnosno gase u smjeru vožnje (VIII-17),
4) «pokretna ploča zabrane sa žutom trepćućom strelicom, usmjerenom koso nadole, i sa prometnim znakom» (VIII-18),
5) «pokretna signalna ploča sa promjenljivim sadržajem» (VIII-19) i
6) privremeni uređaji za davanje znakova prometnim svjetlima radi naizmjeničnog propuštanja vozila iz suprotnih smjerova (znakovi iz članka 66, 67 i 68 ovog Pravilnika).

Članak 53. (Vrsta oznaka na kolniku)
Oznake na kolniku su:
1) uzdužne oznake,
2) poprečne oznake i
3) ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika.

Članak 54. (Način postavljanja oznaka na kolniku)
(1) Oznake na kolniku ucrtavaju se, lijepe, ugrađuju ili utiskuju u kolnički zastor i ne smiju smanjivati koeficijent trenja površine kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0.6 cm iznad razine kolnika.
(2) Izuzetno od odredbe stavka (1) ovog članka, oznake na kolniku (delineatori) kojima se označavaju središnje ili rubne crte na objektima ili devijacijama mogu biti viši od 0.6 cm iznad razine kolnika. Njihova visina ne smije biti viša od 2.0 cm iznad razine kolnika.

Članak 55. (Boja oznake na kolniku)
(1) Oznake na kolniku su bijele boje.
(2) Izuzetno od odredbe stavka (1) ovog članka, žutom bojom obilježavaju se:
1) oznake mjesta na kolniku i nogostupu na kojima je zabranjeno parkiranje,
2) crte za odvajanje traka za kretanje vozila javnog prijevoza putnika (uključujući i taxi vozila), i vozila službe hitne medicinske pomoć,
3) oznake parkirališnog mjesta za osobe sa invaliditetom (IV-46),i
4) oznake kojima se obilježavaju mjesta za određene namjene (autobuska stajališta, taxi– vozila, policija, biciklističke i pješačke staze i dr.),
5) uređaji za smirivanje prometa (umjetne izbočine i uzdignute površine) i
6) oznake kojima se privremeno preusmjerava promet (privremeno reguliranje prometa) i obilježavaju privremene opasnosti na kolniku proistekle prilikom izvođenja radova na cesti.

Odjeljak A. Uzdužne oznake na kolniku

Članak 56. (Uzdužne oznake na kolniku)
(1) Uzdužne oznake na kolniku mogu biti razdjelne crte, rubne crte i crte upozorenja.
(2) Razdjelna crta služi za razdvajanje dvosmjernih prometnih površina prema smjerovima kretanja.
(3) Rubna crta obilježava rub vozne površine kolnika i izdvaja kolničke površine sa posebnom namjenom – trake za kretanje vozila javnog prijevoza putnika.
(4) Širina uzdužnih crta na kolniku iznosi najmanje 10 cm, a rastojanje između paralelnih uzdužnih udvojenih crta je 10 cm.
(5) Širina središnje razdjelne crte prema širini prometne trake:
1) preko 3,5 m – 20 cm;
2) 3 – 3,5 m – 15 cm;
3) 2,75 – 3 m – 12 cm,
4) 2,5 – 2,75 m – 10 cm.
(6) Širina rubne i razdjelne crte je identična.

Članak 57. (Uzdužne crte)
(1) Uzdužne crte na kolniku izvode se kao pune, isprekidane i dvostruke crte i rubne crte.
(2) Puna uzdužna crta (razdjelna i rubna) obilježava zabranu prijelaska vozila preko te crte ili zabranu kretanja vozila po toj crti (VI-1).
VI-1
(3)Isprekidana uzdužna crta može biti isprekidana razdjelna crta, kratka isprekidana crta, široka isprekidana crta i crta upozorenja. Isprekidana razdjelna crta dijeli kolnik na prometne trake
(VI-2).
VI-2
(4) Široka isprekidana crta služi kao rubna crta za razdvajanje tokova u raskrižju na cestama izvan naselja i kao rubna crta za izdvajanje niša za skretanje i izlivanje, odnosno ulivanje na autocestama i cestama rezerviranim za promet motornih vozia, odnosno brzim cestama i najmanje je širine 30 cm.
Crta upozorenja služi za najavljivanje blizine pune razdjelne crte (VI-3).
VI-3
(5) Kratka isprekidana crta služi za razdvajanje jednosmjernih kolničkih površina na prometne trake na prilaznim kracima raskrižja, kao crta vodilja u samom raskrižju i za odvajanje trake za vozila javnog prijevoza putnika kada se koristi samo u određenim vremenskim intervalima tijekom dana (VI-4).
VI-4
(6) Udvojena razdjelna crta može biti udvojena puna, udvojena isprekidana i udvojena kombinirana.
(7) Udvojena puna razdjelna crta obilježava zabranu prijelaska vozila preko tih crta ili zabranu kretanja vozila po tim crtama i obvezno se izvodi na kolnicima sa dvosmjernim prometom vozila
(VI-5):
a) sa dve i više prometnih traka za svaki smjer;
b) sa neparnim brojem prometnih traka ako se pretjecanje zabranjuje u oba smjera;
c) u tunelima i prilazima tunelu u dužini najmanje 200 m.
VI-5
(8) Udvojena isprekidana razdjelna crta služi za obilježavanje prometnih traka sa izmjenljivim smjerom kretanja na kojima je promet reguliran uređajima za davanje svjetlosnih prometnih
znakova (VI-6).
VI-6
(9)Udvojena kombinirana razdjelna crta služi za razdvajanje prometnih traka na mjestima gdje su uvjeti preglednosti takvi da dopuštaju pretjecanje samo u jednom smjeru kretanja (VI-7).
VI-7

Članak 58. (Crta obilježavanja mjesta znatno smanjene preglednosti ceste)
(1) Dijelovi kolnika u blizini vrha prevoja, raskrižja u razini, prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini i na mjestima na kojima je preglednost ceste znatno smanjena mogu se obilježiti sa jednom ili dve paralelne uzdužne pune crte ili dvostrukom crtom, od kojih je jedna puna, a druga isprekidana (VI-8, VI-9 i VI-10).
(2) Dužina n između točke B i C (VI-8) određuje se prema dopuštenim brzinama tako da se svođenje sa dvije na jednu prometnu traku izvodi prema:
n ≤ 1:60 za v > 50 km/h
n < 1:30 za v ≤ 50 km/h
VI-8
VI-9
VI-10

Članak 59. (Utvrđivanje dužine preglednosti)
(1) Za utvrđivanje dužine preglednosti uzima se brzina koju ne prekoračuje 85 posto vozila ili računska brzina ako je njena vrijednost veća.
(2) Dužina preglednosti (M) utvrđuje se prema dolaznoj brzini kretanja vozila (VI-9 i VI-10) i iznosi za:
1) 130 km/h – od 200 m do 400 m,
2) 100 km/h – od 160 m do 320 m,
3) 80 km/h – od 130 m do 260 m i
4) 60 km/h – od 50 m do 100 m.
(3) Pri određivanju dužine preglednosti, za obilježavanje oznaka na kolniku u blizini vrha prijevoja, u nepreglednom zavoju ili sličnom mjestu, visina očiju iznosI 1.0 m, a visina predmeta 1.1 m.
(4) Punoj razdjelnoj crti treba prethoditi crta upozorenja (L) koja se utvrđuje prema dolaznoj brzini kretanja vozila i iznosi najmanje za:
1) 130 km/h – 160 m,
2) 100 km/h – 120 m,
3) 80 km/h – 100 m,
4) 60 km/h – 80 m i
5) 40 km/h – 60 m.
(5) Označavanje crte upozorenja može biti dopunjeno jednom ili više strelica (VI-26), koje vozačima pokazuju koju prometnu traku moraju koristiti.

Odjeljak B. Poprečne oznake na kolniku

Članak 60. (Vrste poprečnih oznaka na kolniku)
Poprečne su oznake:
1) crta zaustavljanja,
2) kosnici,
3) graničnici,
4) pješački prijelazi i
5) prijelazi biciklističke staze preko kolnika.


Članak 61. (Izgled poprečnih oznaka na kolniku)
(1) Poprečne oznake na kolniku obilježavaju se punim ili isprekidanim crtama i mogu biti povučene na kolniku tako da zahvataju jednu ili više prometnih traka.
(2) Poprečne pune crte za zaustavljanje vozila na križanjima, odnosno spajanjima cesta moraju biti povučene tako da vozač vozila na raskrižju ima dovoljan pregled na promet vozila i pješaka preko raskrižja i te ceste (VI-11).
(3) Poprečne isprekidane crte na raskrižju koje označavaju križanje, odnosno spajanje sa cestom koji ima prvenstvo prolaza (VI-12 i VI-13) moraju biti povučene tako da udovoljavaju uvjetima iz stavka 1. ovog članka predviđenim za poprečne pune crte.
(4) Razdjelna i rubna crta mogu se izvesti i kao zvučna ili vibraciona traka.

Članak 62. (Širina uzdužnih oznaka)
Poprečne su oznake, s obzirom na kut pod kojima ih vozač vidi, šire od uzdužnih oznaka.


Članak 63. (Crta zaustavljanja)
Crta zaustavljanja može biti puna ili isprekidana, i to:
1) puna crta zaustavljanja obilježava mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo. Ispred crte zaustavljanja može se na kolniku ispisati riječ STOP (VI-11);
VI-11
2) isprekidana crta zaustavljanja obilježava mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo ako je potrebno propustiti vozila koja se kreću cestom sa pravom prednosti prolaska ili pješake na obilježenom pješačkom prijelazu. Ispred crte zaustavljanja može se iscrtati trokut upozorenja
(VI-12);
3) umjesto isprekidane crte zaustavljanja, mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo ako je potrebno da propusti vozila koja se kreću cestom sa pravom prednosti prolaska ili pješake na obilježenom pješačkom prijelazu, može se obilježiti trokutima vrhom okrenutim prema vozilu
(VI-13);
VI-12 VI-13
4) kosnici označavaju mjesto otvaranja izlivne trake (VI-14) i zatvaranja ulivne trake (VI-15) na autoputu, brzoj cesti, i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila:
VI-14
VI-15
5) kosnici za otvaranje i zatvaranje prometne trake namijenjene vozilima javnog prijevoza putnika (VI-16);
VI-16
6) graničnik obilježava mjesto ulaženja na kojem je potrebno odvojiti dio kolnika na kojem je zabranjen promet (VI-17);
VI-17
7) pješački prijelaz obilježava dio površine kolnika koji je namijenjen prijelazu pješaka (VI-18).
Na mjestima na kojima se pješački prijelaz ne može obilježiti bojom, prijelaz se može obilježiti čeličnim ili plastičnim elementima, klinovima ili reflektirajućim oznakama.
VI-18
Kada je na kolovozu označen pješački prijelaz (VI-18), mora biti obilježen znakom III-6 i znakom I-19 (obilježeni pješački prijelaz), osim na mjestima na kojima se promet regulira svjetlosnom prometnom signalizacijom (semaforima);
8) na kolniku uz pješački prijelaz koji se nalazi u blizini škole mora stajati natpis »ŠKOLA«
(VI-53);
9) prijelaz biciklističke staze preko kolnika je dio površine kolnika namijenjen isključivo za prijelaz biciklista (VI-19).
VI-19
Odjeljak C. Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika

Članak 64. (Vrste ostalih oznaka na kolniku i predmeti uz rub kolnika)
(1) Ostale oznake na kolniku i predmeti uz rub kolnika su strelice, polja za usmjeravanje prometa, crte usmjeravanja, natpisi, oznake za označavanje prometnih površina za posebne namjene, oznake za obilježavanje mjesta za parkiranje i uzdužne oznake (oznake na predmetima uz rub kolnika).
1) Strelicama na kolniku se obilježava obvezan smjer kretanja vozila – ako su ucrtani u prometnoj traci koja je obrubljena punom razdjelnom crtom – i njima se obavještavaju vozači o namjeni prometnih traka – ako su ucrtane u traci koja je obrubljena isprekidanom razdjelnom crtom.
Strelicama se može označiti:
– jedan smjer (VI-20);
– dva smjera (kombinirana) (VI-21 i VI-22);
– tri smjera (kombinirana);
– prestrojavanje na dva bliža križanja, odnosno spajanja gdje se prestrojavanje mora obaviti prije prvoga križanja, odnosno spajanja na kome je zabranjeno skretati u označenim smjerovima (VI-23);
– smjer kretanja u garažama (VI-24);
– skretanje prometa (VI-25);
– najava završetka pretjecanja (VI-26).
VI-20 VI-21 VI-22
VI-23 VI-24
VI-25 VI-26
2) Polja za usmjeravanje prometa označavaju površinu na kojoj je zabranjen promet i na kojoj nije dopušteno zaustavljanje i parkiranje vozila:
– između dve trake sa suprotnim smjerovima (VI-27);
– između dve trake sa istim smjerovima (VI-28);
– na mjestu otvaranja posebne trake za skretanje (VI-29);
– ispred otoka za razdvajanje prometnih tokova (VI-30, VI-31 i VI-32);
– na ulaznom kraku na autocestu (VI-33);
– na izlaznom kraku sa autocestu (VI-34).
VI-27 VI-28
VI-29
VI-30 VI-31 VI-32
VI-33 VI-34
3) Crta usmjeravanja označava mjesto promjene slobodne površine kolnika ispred čvrstih prepreka koje se nalaze na cesti ili na rubovima ceste.
Crte usmjeravanja mogu biti ispred otoka za prestrojavanje vozila javnog prijevoza putnika (VI-35), za oblikovanje prepreke na rubu ceste (VI-36) te za označavanje promjene korisne površine kolnika (VI-37).
VI-35 VI-36 VI-37
4) Natpisi na kolniku daju sudionicima u prometu potrebne obavijesti, kao što su, na primjer riječi »STOP«, »BUS«, »TAXI«, »ŠKOLA«, ali i nazivi mjesta, ograničenja brzine itd,
(VI-38, VI-39, VI-40, VI-41, VI-42, VI-43, VI-44, VI-45, VI-46, VI-47 i VI-48).
Nazivi mjesta (VI-42) i riječ »ŠKOLA« (VI-41) se ispisuju na latiničnom pismu u Federaciji Bosne i Hercegovine a na ćiriličnom pismu u Republici Srpskoj.
Međunarodne oznake se ispisuju samo na latiničnom pismu.
VI-38 VI-39 VI-40
VI-41 VI-42
VI-43 VI-44 VI-45
VI-46 VI-47 VI-48
Natpisi na kolniku mogu biti izvedeni i kao umetnuti prometni znakovi (VI-43, VI-44, VI-45).
5) Označivanje prometnih površina za posebne namjene služi za obilježavanje mjesta namijenjenih isključivo za autobuska stajališta (VI-49, VI-50 i VI-51), obilježavanje mjesta namijenjenih isključivo za taxi vozila (VI-52), obilježavanje pješačkog prijelaza u blizini škole (VI-53), obilježavanje mjesta namijenjenih isključivo osobama sa invaliditetom (VI-54) te obilježavanje mjesta na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje (VI-55 i VI-56) i obilježavanje biciklističkih i pješačkih staza (VI-57).
VI-49
VI-50
VI-51
VI-52
VI-53
VI-54
VI-55
VI-56
VI-57
6) Obilježavanje mjesta za parkiranje vozila služi za označavanje prostora za parkiranje.
Parkiranje u odnosu na rub kolnika može biti uzdužno (VI-58), pod kutom (VI-59) i normalno
(VI-60).
VI-58
VI-59
VI-60
7) Obilježavanje bijelih točki uz vanjsku stranu ruba crte za ocjenu vidljivosti u magli (VI-61).
Veličina bijelih točki, koje se ucrtavaju na kolnik, je 200x40 cm, a rastojanje između dve ucrtane točke 35 metara.
VI-61
8) Obilježavanje uređaja za smirivanje prometa – preventivne izbočine na kolniku (VI-62) i uzdignute površine (VI-63)
VI-62
VI-63
9) Elementi konstrukcije i opreme javnih cesta i drugih predmeta koji označavaju stalne prepreke unutar mjera prometnog profila obilježavaju se crveno – bijelom, a slobodnog profila crno – bijelom oznakom (VI-64).
VI-64
10) Evakuaciona crta na oblozi tunela obilježava se cijelom dužinom tunela sa strane na kojoj se nalaze ulazi u pješačke prolaze i prolaze za vozila, crtom širine 50 cm u crvenoj boji (RAL 2002)
(VI-65).
Evakuaciona crta na oblozi tunela izvodi se tako da je donji rub crte na visini od 90 cm od razine pješačkog hodnika.

Odjeljak A. Oprema za označavanje rubova kolnika

Članak 76. (Oprema za označavanje rubova kolnika)
Oprema za označavanje rubova kolnika je:
1) smjerokazni stubići (VIII-1) služe za označavanje ruba kolnika.
Smjerokazni stubići moraju posjedovati oznaku u dnevnim uvjetima vožnje i oznaku u noćnim uvjetima vožnje.
Smjerokazni stubići moraju posjedovati oznaku za vožnju u dnevnim i u noćnim uvjetima.
Oznaka za vožnju u dnevnim uvjetima je crne boje i pravokutnog je oblika.
Oznaka za vožnju u noćnim uvjetima u smjeru vožnje sa desne strane je crvene boje, a sa lijeve strane bijele boje, i također je pravokutnog oblika.
Na kolniku sa jednosmjernim prometom retroreflektirajuća oznaka je, sa obje strane, crvene boje.
Smjerokazni stubići se, u pravilu, postavljaju na udaljenosti 0.75 m od vanjskog ruba kolnika, uz kolnik na razmaku od 50 m kada je cesta u pravcu, odnosno, 10 m (25 m) kada je cesta u zavoju, što ovisi od veličine radijusa zavoja.
Horizontalni zavoj radijus kružnog razmak smjerokaznih
Zavoju stubića u zavoju
do 100 m 10 m
100 – 300 m 15 m
300 – 400 m 20 m
400 – 500 m 25 m
preko 500 m 50 m
Vertikalni zavoj
radijus kružnog Razmak smjerokaznih
Zavoja stubića u zavoju
do 250 m 10 m
250 – 800 m 15 m
800 – 1500 m 20 m
1500 – 3000 m 25 m
preko 3000 m 50 m
VIII-1
2) smjerokazne oznake (markeri) za tunele i galerije (VIII-2), označavaju rubove kolnika u tunelu odnosno, galeriji i izvode se u retroreflektirajućom ili tehnologijom svjetlećih dioda, i u tom slučaju moraju imati stalan izvor napajanja.
Smjerokazne oznake za tunele u smjeru vožnje su na desnoj strani crvene boje, a na lijevoj strani ceste bijele boje.
Na kolniku sa jednosmjernim prometom retroreflektirajuća oznaka ili markeri u tehnologiji svjetlećih dioda (LED) u smjeru vožnje sa desne strane moraju biti crveno-bijele boje, a sa lijeve strane obostrano crvene boje za slučaj preusmjerenja prometa i korišćenja kolnika za dvosmjerni promet.
U tunelima i galerijama retroreflektirajuće oznake ili markeri u tehnologiji svjetlećih dioda (LED) (VIII-2) postavljaju se na razmaku 25 m kada je tunel ili galerija u pravcu, odnosno na razmaku 15 m u zavoju i na prvih 100 m tunela ili galerije;
VIII-2
3) retroreflektirajuće oznake - katadiopteri (VIII-3) označavaju rub kolnika na objektima na mjestima na kojima nije moguće postaviti smjerokazne stubiće, a čiji oblik, veličina i boja ovise od mjesta postavljanja (na zaštitnoj ogradi, na bočnim stranicama tunela, na potpornoj stjenci i slično te na uzdužnim i poprečnim oznakama na kolniku). Površina retroreflektirajuće oznake mora biti minimum II klase retrorefleksije. Retroreflektirajuće oznake (VIII-3) se postavljaju na odgovarajućem razmaku i u istoj visini kao i smjerokazni stubići (VIII-1).
VIII-3
4) štapovi za snijeg u zimskim uvjetima označavaju rub kolnika i označavaju pravac pružanja ceste ili cestovnog objekta.
Štapovi za snijeg na cesti (VIII-4) i cestovnim objektima (VIII-5) naizmjenično su obojeni crvenom i žutom bojom.
Štapovi za snijeg (VIII-4) postavljaju se uz rub kolnika gdje su postavljeni smjerokazni stubići.
Postavljanju se sa desne strane smjerokaznog stubića gledano u smjeru vožnje kako se ne bi zaklonio retroreflektirajući dio smjerokaznog stubića.
Štap za snijeg mora biti postavljen na početku i na završetku zaštitne odbojne ograde.
VIII-4
Na početku cestovnog objekta postavlja se štap sa graničnikom okrenutim prema dolje, a na kraju putnog objekta štap sa graničnikom okrenutim prema gore.
VIII-5
Odjeljak B. Oprema za označavanje vrha prometnog otoka

Članak 77. (Oprema za označavanje vrha prometnog otoka)
Oprema za označavanje vrha prometnog otoka:
1) ploča za označavanje prometnog otoka (VIII-6, VIII-7, VIII-8 i VIII-9), obilježava vrh prometnog otoka na raskrižju, na vrhu razdjelnog otoka na izlaznim krakovima autocesta i cesta rezerviranih za promet motornih vozila.
Ploča VIII-8 izrađuje se kao prostorni element.
Temeljna boja znaka VIII-9 je žuto-crvena, II klase retrorefleksije.
VIII-6 VIII-7
VIII-8

Odjeljak C. Oprema, znakovi i oznake za označavanje radova, prepreka i oštećenja kolnika

Članak 78. (Ostali znakovi za označavanje radova, drugih prepreka i oštećenja kolnika)
Ostali znakovi za označavanje radova, drugih prepreka i oštećenja kolnika su:
1) znak «ploča čeone zabrane», koja obilježava mjesto izvođenja radova ili privremene prepreke na cesti, na desnoj strani (VIII-10) odnosno na lijevoj strani (VIII-11) u smjeru vožnje vozila;
VIII-10 VIII-11
2) znak «ploča usmjeravajuće zabrane», koja obilježava mjesto izvođenja radova ili privremene prepreke na cesti i smjer u kojem je preusmjeren promet, (VIII-12) na desno odnosno (VIII-13) na lijevo;
VIII-12 VIII-13
3) znak «ploča uspravne zabrane», koja obilježava mjesto izvođenja radova ili privremene prepreke na cesti i smjer u kojem je preusmjeren promet, (VIII-14) na desno odnosno (VIII-15) na lijevo. Ploča uspravne zabrane se u posebnim slučajevima na jednosmjernim cestama, gdje je privremeno uspostavljen dvosmjerni promet, smije uporabiti za tjelesno razgraničavanje prometa po smjerovima vožnje. Ploča uspravne zabrane se smije uporabiti i za označavanje stalne prepreke unutar gabarita slobodnog profila ceste;
VIII-14 VIII-15
4) znak «ploča bočne zabrane» (VIII-16), koja obilježava mjesto izvođenja radova ili privremene prepreke na cesti u uzdužnom smjeru. Ploča bočne zabrane se smije uporabiti za označavanje stalne prepreke iznad kolnika unutar gabarita slobodnog profila ceste;
VIII-16
5) znak «pokretna ploča zabrane sa trepćućim svjetlima i prometnim znakovima» (VIII-17), koja obilježava mjesto izvođenja radova ili prepreke na cesti;
VIII-17
6) znak «pokretna ploča zabrane sa žutom trepćućom strelicom, usmjerenom koso nadole, i sa prometnim znakom» (VIII-18), koja obilježava mjesto na cesti na kojem je prometna traka zatvorena, i smjer u kom je zbog izvođenja radova ili prepreke na cesti prometnoj preusmjeren;
VIII-18
7) znak «pokretna signalna ploča sa promjenljivim sadržajem» (VIII-19), koja upozorava na blizinu mjesta na kojem se izvode radovi ili na kojem je prepreka na cesti, odnosno na kojoj je zadan smjer i način preusmjeravanja prometa, koja sa znakovima određuje ponašanje vozača kod približavanja takvom mjestu.
Pored prikazanih znakova, koji su dati samo kao primjer, mogu se uporabiti i drugi znakovi, propisani ovim Pravilnikom;
VIII-19
8) «znaci za ručno reguliranje prometa» (VIII-20), s kojima radnici na cesti na kojem se izvode radovi ili na kojem se nalazi prepreka, ručno reguliraju promet. Znakovi za reguliranje prometa su:
- crvena i zelena zastavica veličine najmanje 40×40 cm. Crvena zastavica, koju radnik drži poprečno u odnosu na smjer vožnje znači zabranu prolaska, a zelena zastavica slobodan prolazak,
- okrugla ploča prečnika 60 cm, koja na jednoj strani ima ucrtan znak II-4, a na drugoj strani okruglo zeleno polje sa bijelim rubom širine 6 cm. Znak II-4, okrenut prema dolazećem vozilu znači zabranu prolaska, a zeleno polje sa bijelim rubom slobodan prolazak;
VIII-20
9) znak «prometna kupa» (VIII-21), koji obilježava mjesto izvođenja kratkotrajnih (dnevnih) radova održavanja na cesti.
VIII-21

Odjeljak D. Svjetlosni znakovi za označavanje radova, drugih prepreka i oštećenja kolnika

Članak 79. (Izgled znakova za označavanje radova, drugih prepreka i oštećenja kolnika)
(1) Prečnik svjetala ne smije biti manji od 210 mm.
(2) Razmak između svjetala, ovisno od situacije, iznosi od 5.0 do 10.0 m.

Članak 80. (Vrste svjetlosnih znakova za označavanje radova na cesti, drugih prepreka i oštećenja kolnika)
Svjetlosni znakovi za označavanje radova na cesti, drugih prepreka i oštećenja kolnika su:
1) crveno svjetlo koje se upotrebljava na pločama za označavanje zatvorenog dijela ceste
(VIII-22);
VIII-22
2) trepćuće žuto svjetlo koje se upotrebljava za naglašavanje prometnog znaka iznad kojeg je postavljeno (VIII-23).
Kada se radi o znaku koji za reguliranje i nadzor prometa koristi policija, umjesto trepćućeg žutog svjetla, upotrebljava se trepćuće plavo svjetlo;
VIII-23
3) svjetlosni niz je niz žutih, međusobno povezanih svjetala (bljeskalica), koja se naizmjenično pale, odnosno gase u smjeru vožnje. Niz svjetala upozorava da je jedan ili više prometnih traka zatvoreno i da je promet preusmjeren »putovanjem svjetla« (VIII-24).
VIII-24

Odjeljak E. Oprema za vođenje i usmjerivanje prometa u zoni radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika

Članak 81. (Temelj za postavljanje)
Oprema, znakovi i oznake za označavanje radova, prepreka i oštećenja kolnika te oprema za vođenje i usmjeravanje prometa u zoni radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika postavlja se na temelju prometnog projekta.

Članak 82. (Vrsta opreme)
Oprema za reguliranje i kanaliranje prometa na području radova na cesti, drugih prepreka i oštećenja kolnika je:
1) montažni vodeći rubnici za kanaliranje prometa vozila na prometnim trakama.
Na rubnicima moraju biti ugrađena retroreflektirajuća tijela zbog osiguranja odgovarajuće vidljivosti noću i prilikom smanjene vidljivosti (VIII-25).
Zbog bolje uočljivosti rubnici mogu biti dodatno opremljeni sa markerima (VIII-26);
VIII-25 VIII-26
2) markeri na jednosmjernim cestama, gdje je privremeno uspostavljen dvosmjerni promet, za naglašavanje razgraničenja prometa prema smjerovima vožnje. Površina markera mora biti izrađena iz materijala, koji reflektiraju svjetlost (VIII-27).
Markeri mogu stajati samostalno ili biti pričvršćeni na montažne vodeće rubnike. Kada su markeri pričvršćeni na montažne vodeće rubnike, moraju biti izvedeni tako da su crvene i bijele trake usmjerene od vrha markera nadolje u smjeru prema vozilu, koje vozi uz marker. U određenim slučajevima se mogu umjesto kosih crta uporabiti usmjeravajuće strelice crvene boje na bijelom polju (VIII-28);
VIII-27 VIII-28
3) svjetlo odbijajuća tijela za naglašavanje privremeno (VIII-29) ili trajno (VIII-30) označenih crta razdvajanja;
Smjerokazne oznake (markeri) za naglašavanje privremeno označenih crta razdvajanja imaju usmjeravajuću retroreflektirajuću ili svjetleću oznaku žute boje sa obje strane.
Smjerokazne oznake (markeri) za naglašavanje trajno označenih crta razdvajanja imaju usmjeravajuću retroreflektirajuću ili svjetleću oznaku bijele boje sa obje strane.
Smjerokazne oznake (markeri) za razdvajanje prometnih traka u tunelima (galerijama) postavljaju se na razmaku od 6 m kada je promet u tunelu (galeriji) dvosmjeran, odnosno na razmaku od 12 m kada je jednosmjeran.
VIII-29 VIII-30
4) vrpce i trake za ograničavanje odnosno označavanje manjih radilišta (VIII-30);
VIII-30
5) privremene razdvajajuće ograde od umjetnih tvari – plastičnih masa (VIII-31), koje tjelesno razdvajaju površine namijenjene za promet u suprotnim smjerovima;
VIII-31
6) rastegljive i sklapajuće ograde za osiguranje manjih radilišta na površinama za pješake (VIII- 32);
VIII-32

Odjeljak F. Branici i polubranici

Članak 83. (Namjena i izgled branika i polubranika)
(1) Branici i polubranici su naprave namijenjene zatvaranju prometa vozila i pješaka u smjeru na koji su poprečno postavljene.
(2) Na branicima se svjetlosno trepćuće crveno svjetlo postavlja na sredini branika, a na polubraniku na kraju polubranika.
(3) Prečnik kruga trepćućeg svjetla je minimalno 210 mm.

Članak 84. (Označavanje branika, polubranika, rampi i polurampi)
(1) Branici kojima se na prijelazu ceste preko željezničke pruge u razini zatvara promet čitavom širinom ceste (VIII-33) moraju biti označeni sa najmanje tri crvena retroreflektirajuća stakla od kojih jedno mora biti smješteno na sredini branika, a druga na krajevima branika.
VIII-33
(2) Polubranici, kojima se na prijelazu ceste preko željezničke pruge u razini zatvara promet samo do polovine širine ceste (VIII-34), moraju biti označeni sa najmanje tri crvena retroreflektirajuća stakla postavljena na odgovarajućim razmacima po čitavoj dužini polubranika, od kojih jedno mora biti smješteno na samom kraju polubranika.
VIII-34
(3) Rampe ili polurampe, kada se uporabljuju za reguliranje prometa na ulazima na parkirališta i garaže ili parkirne domove, mogu biti obojene naizmjenično sa poljima žute i crne boje i po mogućnosti označeni najmanje jednim crvenim reflektirajućim staklom.
(4) Branici i polubranici moraju biti obilježeni crvenim retroreflektirajućim staklima i ako su obilježeni posebnim stalnim ili trepćućim crvenim svjetlima.
(5) Retroreflektirajuća stakla iz stavka (1) i (2) ovog članka moraju imati površinu barem 40 cm2, a moraju se postaviti tako da su uočljiva iz smjera ceste na kojem se zatvara promet.
(6) Branici i polubranici moraju po cijeloj dužini biti presvučeni retroreflektirajućom tvari klase II.

Odjeljak G. Prometna zrcala

Članak 85. (Namjena i izgled)
(1) Prometna zrcala namijenjena su osiguravanju minimalne preglednosti udaljenosti potrebne za sigurno uključivanje sudionika u cestovnom prometu sa sporednoe ceste na prioritetni cestovni pravac.
(2) Prometna zrcala moraju biti izrađena od takvih tvari ili tako da je spriječeno stvaranje kondenza na površini prometnog zrcala, koje je namijenjeno osiguranju veće preglednosti udaljenosti.
(3) Vanjski rub prometnog zrcala mora biti obojen ili prevučen sa tvari, koja odsijeva svjetlost, naizmjenično sa poljima crvene i bijele boje.
(4) Prometna zrcala mogu biti pravokutnog ili okruglog oblika. (VIII-35 i VIII-36).
VIII-35 VIII-36

Članak 86. (Zaštitna ograda)
(1) Zaštitna ograda je tehnička sigurnosna konstrukcija kojoj je osnovna svrha spriječiti klizanje vozila s (planuma) ceste, odnosno zadržati vozila skrenuta s kolnika.
(2) Zaštitna ograda se izrađuje od čelika, betona (tip New Jersey), ili kombinirana.
(3) Zaštita ograda mora se postaviti:
1) u razdjelnom pojasu, ovisno od intenziteta prometa,
2) na cestovnom objektu,
3) kad je cesta na nasipu višem od 3.0 m,
4) ispred opasnog mjesta (bočne opasnosti),
5) u blizini druge prometne površine (želježničke pruge, vodene površine), izuzev površina namijenjenih pješačkom prometu.
(4) Klasa zaštitne ograde ovisi od kategorije ceste:
Kategorija ceste
Rub Razdjelni
Objekat
Kolnika pojas
Autocesta
Brza cesta H2–H1 H2 H3 – H2
Cesta rezerviran za saobraćaj motornih
vozila
Magistralna cesta
Regionalna cesta H1 – H2
Gradske saobraćajnice visokog ranga
Ostale ceste N2 – H1 – H2

Članak 87. (Izgled zaštitne ograde)
Zaštitna ograda mora biti opremljena retroreflektirajućim oznakama – katadiopterima (VIII-3), na desnoj strani u smjeru vožnje crvene boje, a s lijeve strane bijele boje. Na kolniku sa jednosmjernim prometom retroreflektirajuće oznake su, s obje strane, crvene boje.

Članak 88. (Zaštitne žičane ograde)
Zaštitne žičane ograde su:
1) ograde namijenjene zaštiti prometa na cesti od divljači i drugih životinja i 2) ograde na nadvožnjacima za zaštitu prometa ispod nadvožnjaka.

Članak 89. (Mjesto postavljanja zaštitnih žičanih ograda)
Zaštitne žičane ograde postavljaju se uz:
a) autoceste,
b) brze ceste,
c) ceste rezervirane za promet motornih vozila i
d) ostale ceste prema potrebi.


Članak 90. (Pješačke ograde)
(1) Pješačke ograde namijenjene su osiguranju pješaka od pada s površine koju moraju ili smiju koristiti za kretanje.
(2) Pješačke ograde se smiju uporabiti i za vođenje pješaka u zoni površinskih križanja, podzemnih i nadzemnih pješačkih prijelaza i sl.

Odjeljak I. Ograde protiv zaslijepljivanja

Članak 91. (Pravilo za postavljanje ograde protiv zaslijepljivanja)
Ograde protiv zaslijepljivanja od svjetala vozila iz suprotnog smjera, u pravilu, se postavljaju u razdjelni pojas ceste sa dva kolnika za promet suprotnih smjerova.

Članak 92. (Način izvođenja ograde protiv zaslijepljivanja)
Ograde protiv zaslijepljivanja izvode se od metala, drveta, polimernih mreža, sadnjom šiblja i drugih materijala.

Odjeljak J. Ublaživači udara

Članak 93. (Uporaba ublaživača udara)
(1) Ublaživači udara su uređaji koji se koriste za osiguranje posebno opasnih mjesta na cesti, gdje postoji opasnost naleta vozila na čvrsti objekat pored ceste (npr. razdjelni otok, stijenku cestovnog objekta, konzolni stub i dr.).
(2) Ublaživači udara namijenjeni su smanjenju posljedica udara na putnike, vozilo ili objekat na/pored ceste.

DIO TREĆI - NAČIN OBILJEŽAVANJA RADOVA I PREPREKA NA CESTI

Članak 94. (Radovi i prepreke na cesti)
(1) Radovi i prepreke na cesti se obilježavaju se sukladno ovom Pravilniku, odnosno signalizacijom predviđenom u njemu.
(2) Pravilnikom su definirani opći slučajevi načina obilježavanja radova i prepreka na cesti u ovisnosti od:
1) odnosna kolničkih traka (razdvojene ili jedinstvene),
2) odnosa mjesta izvođenja radova prema naseljenim mjestima,
3) širine zauzeća prometne trake i
4) načina reguliranja prometa.

Članak 95. (Način obilježavanja radova i prepreka na cesti)
Načini obilježavanja radova i prepreka na cesti su:
1) Radovi i prepreke na dvosmjernoj cesti, na bankini u naselju, pri čemu je slobodna površina kolnika veća od 5,5 metara, te je moguće odvijanje dvosmjernog prometa (X-1);

 

 

 

Idi na vrh