Pravilnik HR

O PROMETNIM ZNAKOVIMA, SIGNALIZACIJI I OPREMI NA CESTAMA

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuju vrsta, značenje, oblik, boja, dimenzije i postavljanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama.

Članak 2.
Prometne znakove, signalizaciju i opremu cesta čine:

1. prometni znakovi, i to:
– znakovi opasnosti;
– znakovi izričitih naredbi;
– znakovi obavijesti;
– znakovi obavijesti za vođenje prometa;
– dopunske ploče;
– promjenjivi prometni znakovi;

2. prometna svjetla i svjetlosne oznake;
3. oznake na kolniku i drugim površinama;
4. prometna oprema cesta, i to:
– oprema za označivanje ruba kolnika;
– oprema za označivanje vrha prometnog otoka;
– oprema, znakovi i oznake za označivanje radova, prepreka i oštećenja kolnika;
– svjetlosni znakovi za označivanje radova, drugih zapreka i oštećenja kolnika;
– oprema za vođenje i usmjerivanje prometa u području radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika;
– branici i polubranici;
– prometna zrcala;
– zaštitne odbojne ograde;
– ograde protiv zasljepljivanja;
– zaštitne žičane ograde;
– pješačke ograde;
– ublaživači udara;
– oznake za ručno upravljanje prometom;

5. signalizacija i oprema za smirivanje prometa;
6. turistička i ostala signalizacija propisana je posebnim pro­pisima.

Članak 3.
Na prometnom znaku natpisi se ispisuju latiničnim pismom.
Natpisi na znakovima obavijesti, u pravilu, se ispisuju malim slovima.
Dvojezični nazivi odredišta moraju biti napisani tako da je prvo napisan hrvatski naziv, a potom naziv na jeziku i pismu nacionalne manjine ako je to propisano posebnim propisom.
Na prometni se znak može upisati i naziv odredišta koje se nalazi u drugoj državi.
Naziv odredišta u drugoj državi ispisuje se na jeziku te države.
Uz odredište u drugoj državi obvezno se upisuje znak obavijesti C123 (nacionalna autooznaka).

Članak 4.
Prometni znakovi izrađuju se tako da je njihovo značenje stalno ili promjenljivo.
Površina prometnih znakova izrađuje se od materijala reflek­tirajućih svojstava najmanje klase I, a za autoceste i ceste nami­jenjene isključivo prometu motornih vozila – brze ceste, najmanje klase II.
Boja poleđine podloge znaka mora biti sive boje i bez sjaja, kako bi se vozačima spriječilo odvraćanje pozornosti.

Članak 5.
Prometni znakovi mogu biti izvedeni s vlastitim izvorom svjet­losti (unutarnje osvjetljenje) ili vanjskim izvorom svjetlosti (osvijetljen izvana s posebnom svjetiljkom).
Prometni znakovi i znakovi s promjenljivim porukama mogu biti izvedeni sa svjetlećim tvarima na podlozi crne boje.

Članak 6.
Na signalizaciji i opremi za označivanje ruba kolnika za označivanje radova, prepreka, oštećenja kolnika i za vođenje i usmjeravanje prometa u području radova na cesti i zaštitnim ogradama moraju biti postavljene reflektirajuće oznake minimalno klase II.

Članak 7.
Prometni znakovi, signalizacija i oprema u cijelosti moraju biti izrađeni i postavljeni prema hrvatskim normama.

Članak 8.
Prometni znakovi, signalizacija i oprema na cestama postav­ljaju se na temelju prometnog projekta.

Za postavljene znakove, signalizaciju i opremu prema stavku 1 ovog članka potrebno je pribaviti dokaz propisane retrorefleksije.

Članak 9.
Prometni znakovi koji se postavljaju na isti nosač moraju biti istih reflektirajućih svojstava.
Dopunske ploče, koje pobliže određuju značenje prometnog znaka kojemu su dodani, sastavni su dio tog prometnog znaka ispod kojeg su postavljene.

Članak 10.
Prometni znakovi postavljaju se s desne strane ceste uz kolnik u smjeru kretanja vozila.
Ako na mjestu na kojem se postavlja prometni znak postoji opasnost da ga sudionici u prometu neće na vrijeme primijetiti zbog gustoće prometa ili zbog drugih razloga, prometni se znak postavlja i na suprotnoj, lijevoj strani ceste ili iznad kolnika.
Prometni znakovi postavljaju se tako da ne ometaju kretanje vozila i pješaka.

Članak 11.
Prometni se znakovi na cestama izvan naselja postavljaju na visini 1.2 do 1.4 m, osim znakova B59, B60 i B61 (obvezno obilaženje) kad se postavljaju na razdjelni otok, C74 (planinski prije­voj), C75 (rijeka), C76 i C77 (cestovna građevina), C127 (broj međunarodne ceste), C128 (broj autoceste ili brze ceste), C129 (broj državne ceste), C130 (broj županijske ceste), C131 (kilometarska oznaka za autocestu ili brzu cestu), C132 (oznaka dionice državne ceste) i C133 (oznaka dionice županijske ceste) koji se postavljaju na visini 80 do 120 cm.
Prometni znakovi u naseljima smješteni uz kolnik postav­ljaju se na visini 0.30 do 2.20 m, a prometni znakovi smješteni iznad kolnika postavljaju se na visini 4.5 m, iznimno i na većoj.
Visina iz stavaka 1. i 2. ovog članka računa se od površine kolnika do donjeg ruba prometnog znaka, a ako se prometni znak postavlja zajedno s dopunskom pločom, računa se do donjeg ruba dopunske ploče. Visina i položaj prometnog znaka moraju biti takvi da ne ugrožavaju kretanje pješaka i da ih pješaci i vozila ne zaklanjaju.

Članak 12.
Radi bolje uočljivosti prometni se znakovi mogu postaviti na kontrastnim pločama bijele boje. U tom se slučaju na ploči može ispisati tekst koji objašnjava znak.

Članak 13.
Na isti se stup mogu postaviti najviše dva prometna znaka.
Znak A25 (radovi na cesti) i znakovi: B31 (ograničenje brzine), B32 (zabrana pretjecanja) i skupina znakova od B50 do B61 (obvezan smjer) kod privremene regulacije prometa mogu biti postavljeni na postolja i uzdignuti najmanje 0.30 m iznad površine kolnika.
Stupovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se označuju privremeni radovi i sl. (privremena regulacija) moraju biti obojani izmjeničnim poljima crvene i bijele boje tako da su polja široka po 25 cm.
Znak C120 (ploča za označivanje naziva ulica) može se postaviti i na građevinu uz cestu.

Članak 14.
Stup prometnog znaka, u pravilu, se postavlja najviše 2 m od kolničkog ruba. Vodoravni razmak između ruba kolnika i najbližeg ruba prometnog znaka mora iznositi najmanje 0.30 m.

Članak 15.
Prometni znak, iznimno, može biti postavljen:
1) na konzolni nosač ako je tako postavljen znak uočljiviji za sudionike u prometu.
2) na semaforski stup, i to:
– znak B01 (križanje s cestom s prednošću prolaska);
– znak B02 (obvezno zaustavljanje)
– znak B04 (zabrana prometa u jednom smjeru);
– znakovi B50, B51, B52, B53, B54 i B55 (obvezan smjer);
– znak B62 (kružni tok prometa);
– znakovi C06 i C07 (cesta s jednosmjernim prolazom);
– znak C08 (cesta s prednošću prolaza),
– znakovi C81 i C82 (putokaz),
– znak C83 (putokaz za zračnu luku),
– znakovi C108 (putokaz obilaska),
– znak C120 (ploča za označivanje naziva ulica);
3) na ostale stupove uz cestu (npr. stupovi javne rasvjete).

Članak 16.
Uz ovaj Pravilnik otiskano je kazalo boja koje čini njegov sastavni dio.
Kazalo boja ne odnosi se na oznake na kolniku i drugim površinama (poglavlje IV. ovog Pravilnika).

Članak 17.
Znakovi opasnosti sudionicima u prometu označuju blizinu dijela ceste ili mjesto na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost.

Članak 18.
Znakovi opasnosti imaju oblik istostraničnog trokuta, čija se jedna stranica nalazi u vodoravnom položaju, a vrh nasuprot njoj okrenut je prema gore, osim znakova A47 i A48 (Andrijin križ) te A49 (približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge s bra­ni­cima ili polubranicima) i A50 (približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika).

Članak 19.
Osnovna boja znakova opasnosti je bijela boja, a rubovi trokuta su crveni, osim znaka A25, čija je osnovna boja žuta.
Simboli na znakovima opasnosti crne su boje.

Članak 20.
Duljina stranice istostraničnog trokuta znaka opasnosti iznosi:

1) na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i na cestama koje nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara – 120 cm;
2) na cestama širine kolnika 5.0 do 7.0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 90 cm;
3) na svim ostalim cestama i gradskim ulicama – 60 cm;
4) kad se znakovi postavljaju u tunelima i galerijama – 60 cm;
5) kad se upotrebljavaju kao umetnuti znakovi – najmanje 40 cm.
Na cestama iz točke 2., stavka 1. ovog članka mogu se prema potrebi postavljati i znakovi opasnosti, čija stranica trokuta iznosi 120 cm, a na cestama iz točke 3., stavka 1. ovog članka i znakovi opasnosti, čija stranica trokuta iznosi 90 cm.

Članak 21.
Znakovi opasnosti, u pravilu, se postavljaju izvan naselja na udaljenosti 150 do 250 m ispred opasnog mjesta na cesti.
Znakovi iz stavka 1. ovog članka mogu se postavljati i na udaljenosti manjoj od 150 m ispred opasnog mjesta na cesti, ako to zahtijevaju okolnosti na dijelu ceste na kojemu se znak postavlja. Ako sigurnost prometa zahtijeva, osobito brzina kojom se vozila kreću ili nepreglednost ceste, ti će se znakovi opasnosti postaviti i na udaljenosti većoj od 250 m ispred opasnog mjesta na cesti.
Znakovima opasnosti, koji su postavljeni na udaljenosti manjoj od 150 m ili većoj od 250 m, moraju biti pridružene i dopunske ploče na kojima se označuje udaljenost od opasnog mjesta zbog kojeg se ti znakovi postavljaju.
Na nepreglednim cestama ili na cestama na kojima je dopu­štena veća brzina vožnje te u drugim slučajevima u kojima postoji opasnost da vozač iznenada i nepripremljen naiđe na opasno mjesto na cesti, između znaka opasnosti postavljenog na udalje­nosti iz stavaka 1. i 2. ovog članka i toga opasnog mjesta na cesti jedan znak ili više istih znakova, uz koje će se postaviti i dopunske ploče s naznakom udaljenosti do opasnog mjesta.

Članak 22.
Znakovi opasnosti jesu:
1) znak »opasnost na cesti« (A01) označuje blizinu dijela ceste ili mjesta na cesti na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost za koju ovim Pravilnikom nije predviđen poseban znak »opasnosti«.
Znaku mora biti dodana dopunska ploča koja objašnjava opasnost koja prijeti.
Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.
Kad se znak postavlja za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja mu je žuta;

Znak A01

2) znak »raskrižje cesta iste važnosti« (A02) označuje blizinu križanja cesta, od kojih ni jedna cesta nije cesta s prednošću prolaska. Znak se, u pravilu, postavlja na cestama izvan naselja;

Znak A02

3) znak »raskrižje sa sporednom cestom pod pravim kutom« (A03), znak »spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s lijeve strane« (A04), znak »spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s desne strane« (A05), znak »spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s lijeve strane« (A06), znak »spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s desne strane« (A07), označuju blizinu križanja na kojem se cesta s prednošću prolaska križa odnosno spaja sa sporednom cestom.

Simboli na znakovima mogu biti različiti, što ovisi o stvarnoj situaciji na cesti.

Znakovi se smiju postavljati samo ako je na sporednoj cesti, koja se križa s cestom s prednošću prolaska ispred križanja postavljen znak B01 (križanje s cestom s prednošću prolaska) ili znak B02 (obvezno zaustavljanje);

Znak A03

          

Znak A04                                   Znak A05

          

Znak A06                                   Znak A07

4) znak »zavoj u lijevo« (A08), znak »zavoj u desno« (A09), znak »dvostruki zavoj zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvi lijevo« (A10), znak »dvostruki zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvi u desno« (A11), označuju približavanje zavoju ili zavojima koji su opasni po svojim osobinama ili zbog nedostatka vidljivosti.

Simboli na znakovima mogu biti različiti, što ovisi o stvarnoj situaciji na cesti;

          

Znak A08                                   Znak A09

          

Znak A10                                   Znak A11

5) znak »opasna nizbrdica« (A12) i znak »opasna uzbrdica (uspon)« (A13) označuju približavanje opasnoj nizbrdici, odnosno uzbrdici ako razlika u visini predstavlja neku opasnost koja proizlazi iz tih uvjeta;

          

Znak A12                           Znak A13

6) znak »suženje ceste« (A14), znak »suženje ceste s desne strane« (A15) i znak »suženje ceste s lijeve strane« (A16) označuju približavanje sužavanju kolnika koje može biti opasno.
Kad se znakovi postavljaju za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja im je žuta;

Znak A14

          

Znak A15                                   Znak A16

7) znak »neravan kolnik« označuje blizinu dijela ceste na kojem je cesta neravna zbog izbočine na cesti (A17); ulegnuća kolnika (A18) ili uzastopnih izbočina i ulegnuća na kolniku (A19);

          

Znak A17                            Znak A18

Znak A19

8) znak »sklizak kolnik« (A20) označuje blizinu dijela ceste na kojem kolnik u određenim atmosferskim uvjetima ili sličnim okolnostima ima sklisku površinu;

Znak A20

9) znak »kamenje pršti« (A21) označuje blizinu dijela ceste na kojem se nalazi neuvaljani tučenac ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi te na kojem za druge sudionike u prometu postoji povećana opasnost od prštanja kamenja;

Znak A21

10) znak »kamenje pada« (A22) označuje blizinu dijela ceste na kojoj postoji opasnost od kamenja što pada ili od kamenja što se nalazi na cesti.

Simbol na znaku može biti okrenut na drugu stranu.

Znak A22

11) znakovi »nailazak na prometna svjetla« (A23) i (A24) označuju blizinu raskrižja ili obilježenoga pješačkog prijelaza na kojem je promet upravljan uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima

Simboli na znaku A23 imaju po uspravnoj osi crveno svjetlo gore, žuto u sredini, zeleno dolje. Simboli na znaku A24 iu A24 imaju po vodoravnoj osi crveno svjetlo lijevo, žuto u sredini i zeleno desno.

Kad se znak postavlja za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja mu je žuta;

          

Znak A23                            Znak A24

12) znak »radovi na cesti« (A25) označuje blizinu mjesta na kojem se izvode radovi na cesti.

Osnovna boja znaka je žuta. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.

Znak se postavlja neposredno ispred mjesta na kojem se izvode radovi. Pokraj njega postavlja se ploča za obilježavanje mjesta izvođenja radova na cesti koji noću i kad je vidljivost smanjena, mora imati propisan svjetlosni znak;

Znak A25

13) znak »promet u oba smjera« (A26) označuje mjesto na cesti od kojeg se promet odvija u oba smjera.

Kad se znak postavlja za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja mu je žuta.

Znak se postavlja upravo na mjestu na kojem počinje promet u oba smjera, a prema potrebi, postavlja se i na dijelu ceste na kojem se odvija promet u oba smjera;

Znak A26

14) znak »raskrižje s kružnim tokom prometa« (A27) označuje blizinu križanja na kojem se promet odvija kružno.

Kad se znak postavlja za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja mu je žuta;

Znak A27

15) znak »poledica« (A28) označuje blizinu dijela ceste na kojem postoji opasnost od neočekivane poledice;

Znak A28

16) znak »prevrtanje ili iskliznuće vozila« (A29) označuje blizinu dijela ceste na kojem postoji povećana opasnost od iskliznuća ili prevrtanja vozila;

Znak A29

17) znak »kolona zaustavljenih vozila« (A30) označuje blizinu dijela ceste na kojem u određenim prometnim uvjetima ili drugim okolnostima postoji opasnost od kolone zaustavljenih vozila.

Vozila u koloni na znaku imaju crvena svjetla;

Znak A30

18) znak »neutvrđena bankina« (A31) označuje blizinu dijela ceste gdje je uz kolnik neutvrđena bankina;

Znak A31

19) znak »pješaci na cesti« (A32) označuje blizinu dijela ceste kojim se kreću pješaci;

Znak A32

20) znak »obilježen pješački prijelaz« jelaz« (A33) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi obilježen pješački prijelaz.

Znak se izvodi s najmanje klasom IIclass=SpellE>retrorefleksije;

Znak A33

21) znak »djeca na cesti« (A34) označuje blizinu mjesta na cesti kojim se djeca češće i u većem broju kreću (primjerice, ispred škole, vrtića, igrališta i sličnih mjesta).

Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije;

Znak A34

22) znak »blizina zrakoplovne piste« (A35) označuje dio ceste preko kojeg zrakoplovi prelijeću u niskom letu pri slijetanju, odnosno polijetanju;

Znak A35

23) znak »tunel (galerija)« (A36) označuje blizinu tunela ili galerije na cesti;

Znak A36

24) znak »bočni vjetar« (A37) označuje blizinu dijela ceste na kojem često puše jak bočni vjetar;

Znak A37

25) znak »opasnost od požara« (A38) označuje područje u kojem postoji povećana opasnost nastanka požara;

Simbol zapaljene šibice na znaku je žute boje, a simbol vatre crvene boje;

Znak A38

26) znak »biciklisti na cesti« (A39) označuje blizinu dijela ceste kojim se biciklisti kreću ili blizinu mjesta na kojem biciklisti češće nailaze na cestu s bočne ceste ili biciklističke staze;

Znak A39

27) znak »pokretni most« (A40) označuje blizinu mjesta na kojem cesta prelazi preko pokretnog mosta.

Simbol vode na znaku su dvije valovite crte plave boje;

Znak A40

28) znak »blizina obale« (A41) označuje blizinu mjesta na kojem cesta nailazi na obalu.

Simbol vode na znaku su dvije valovite crte plave boje;

Znak A41

29) znak »tramvajska pruga« (A42) označuje blizinu mjesta na kojem cesta prelazi preko tramvajske pruge u razini;

Znak A42

30) znak »životinje na cesti« (A43) označuje mjesto na kojem domaće životinje pod nadzorom prelaze preko ceste ili se kreću uzduž ceste.

Simbol životinje na znaku može biti različit, što ovisi o vrsti životinje na koju se znak odnosi;

Znak A43

31) znak »divljač na cesti« (A44) označuje posebno opasna mjesta na kojima divljač često prelazi preko ceste.

Simbol na znaku može biti različit, što ovisi o vrsti divljači na koju se znak e znak odnosi;

Znak A44

32) znak »prijelaz ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima« (A45) označuje blizinu prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja je osigurana branicima ili polubranicima.

Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije;

Znak A45

33) znak »prijelaz ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika« (A46) označuje blizinu prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja nije osigurana branicima ili polubranicima.

Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije;

Znak A46

34) znak »Andrijin križ« (A47) označuje mjesto na kojem cesta prelazi preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika s jednim kolosijekom, odnosno (A48) s dva ili više kolosijeka.
Kad uz cestu nema dostatno prostora za normalno postavljanje znaka, on se može postaviti tako da se zakrene za 90° udesno.
Znakovi se izvode s najmanje klasom II retrorefleksije.
Znak »Andrijin križ« ima oblik jednog odnosno dva kolosijeka.
Radi bolje uočljivosti, znak »Andrijin križ« može biti umetnut na ploču bijele podloge.
Znakovi se postavljaju samo na prijelazima ceste preko željezničke pruge u razini koji su potpuno nezaštićeni ili koji su zaštićeni samo uređajima za davanje svjetlosnih i zvučnih znakova, bez branika ili polubranika, i to na udaljenosti 5 m od najbliže željezničke tračnice, a ako okolnosti to zahtijevaju, i na manjoj, odnosno većoj udaljenosti, ali ne bliže od 3 m, odnosno ne dalje od 10 m od željezničke tračnice.
Ako je prijelaz ceste preko željezničke pruge u razini zaštićen uređajem za davanje svjetlosnih signala, znak se postavlja na istom stupu iznad svjetlosnih signala. Znak »Andrijin križ« mora biti uočljiv s udaljenosti najmanje 50 metara;

Znak A47

Znak A48

35) znak »približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima« (A49) označuje udaljenost do prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koji je osiguran branicima ili polubranicima.

Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.

Znak ima oblik pravokutnika, čiju osnovicu čini kraća stranica.

Znak se postavlja tako da se znak u obliku pravokutnika s tri kose pruge i odgovarajućim znakom opasnosti postavlja na 240 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini, znak s dvije kose pruge na 160 m, a znak s jednom kosom prugom na 80 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini tako da je niža strana kosih pruga bliža kolniku.

Znak opasnosti može biti postavljen i iznad znaka s jednom kosom prugom;

Znak A49

36) znak »približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika« (A50) označuje udaljenost do prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja nije osigurana branicima ili polubranicima.

Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.

Znak ima oblik pravokutnika, čiju osnovicu čini kraća stranica.

Znak se postavlja tako da se znak u obliku pravokutnika s tri kose pruge i odgovarajućim znakom opasnosti postavlja na 240 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini, znak s dvije kose pruge na 160 m, a znak s jednom kosom prugom na 80 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini tako da je niža strana kosih pruga bliža kolniku.

Znak opasnosti može biti postavljen i iznad znaka s jednom kosom prugom;

Znak A50a

Članak 23.
Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti zabrane, ograničenja i obveze.

Članak 24.
Znakovi izričitih naredbi imaju oblik kruga, osim znakova B01 (raskrižje s cestom s prednošću prolaska) i B02 (obvezno zaustavljanje).

Članak 25.
Osnovna boja znakova zabrane, odnosno ograničenja, je bijela, a osnovna boja znakova obveze plava. Simboli i natpisi na znakovima zabrane, odnosno ograničenja, crne su boje, a na znakovima obveza bijele. Rub kruga te ravne i kose crte na znakovima izričitih naredbi na kojima postoje crvene su boje.
Ploče na kojima su umetnuti znakovi zabrane i ograničenja, u pravilu, imaju podlogu bijele boje.

Članak 26.
Dužina stranice istostraničnog trokuta znaka B01 (križanje s cestom s prednošću prolaska) je:

1) na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila, na cestama u naselju koje nisu ulice, širine kolnika 7.0 m i više – 120 cm;
2) na svim ostalim cestama i ulicama u naselju, širine kolnika manje od 7.0 m – 90 cm;
3) na biciklističkim stazama, cestama u području smirenog prometa i nekategoriziranim cestama – 60 cm;
4) kad se upotrebljava kao umetnuti znak na znakovima za vođenje prometa po smjeru vožnje – 45 cm.

Promjer kružnice u koju je upisan pravilni osmerokut znaka B02 (obavezno zaustavljanje) je:
1) na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila, cestama u naselju koje nisu ulice, širina kolnika 7.0 m i više – 90 cm;
2) na svim ostalim cestama i ulicama u naselju širine kolnika manje od 7.0 m – 60 cm;
3) kad se postavlja u tunelima i galerijama – 60 cm;
4) kad se upotrebljava kao umetnuti znak na znakovima za vođenje prometa u smjeru vožnje – 40 cm.

Promjer kruga znaka izričitih naredbi je:
1) na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i na cestama koje nisu ulice, širine kolnika 7,0 m i više – 90 cm;
2) na cestama širine kolnika 5.0 do 7.0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 60 cm;
3) na svim ostalim cestama i gradskim ulicama – 40 cm;
4) kad se postavljaju u tunelima ili galerijama – 60 cm;
5) kad se upotrebljavaju kao umetnuti znakovi – najmanje 40 cm

Na cestama iz točke 2., stavka 1. ovog članka mogu se, prema potrebi, postaviti i znakovi izričitih naredbi, čiji promjer kruga iznosi 90 cm, a na cestama iz točke 3., stavka 1. ovog članka – i znakovi izričitih naredbi, čiji promjer kruga iznosi 60 cm.

Članak 27.
Znakovi izričitih naredbi postavljaju se neposredno na mjesta na kojima za sudionike u prometu počinje obveza da se drže naredbe izražene prometnim znakom.
Ako je zbog slabe preglednosti ceste ili zbog drugih razloga sigurnosti sudionike u prometu potrebno unaprijed obavijestiti o izričitoj naredbi, znak izričite naredbe može biti postavljen i na odgovarajućoj udaljenosti od mjesta od kojega naredba vrijedi.
Znakovima izričitih naredbi, koji se prema odredbi stavka 2. ovog članka postavljaju na određenoj udaljenosti ispred mjesta na kojem je postavljen znak izričite naredbe i od kojeg vrijedi, moraju se dodati dopunske ploče s naznakom udaljenosti od mjesta od kojega naredba vrijedi.

Znak B08 (zabrana prometa za cisterne), B09 (zabrana prometa za vozila koja prevoze eksploziv ili neke lakozapaljive tvari) i B10 (zabrana prometa za vozila koja prevoze opasne tvari), postavlja se u skladu s odredbama posebnih propisa.

Članak 28.
Znakovi izričitih naredbi moraju se ponovno postaviti nakon svakoga križanja s drugom cestom ako izričita naredba vrijedi i poslije takvog križanja.
Izričita naredba izražena znakom zabrane i ograničenja ili znakom obveze postavljenim na ulazu u naselje na istom stupu na kojem je postavljen i znak za obilježavanje naseljenog mjesta vrijedi na području cijelog naselja ako na pojedinim cestama ili dijelovima ceste u naselju nije drugim prometnim znakom izražena druga naredba.
Ova naredba odnosi se i na prometne cestovne građevine (tuneli, mostovi i sl.).

Članak 29.
Za označavanje izričitih naredbi koje vrijede samo za odre­đeno vrijeme tijekom dana ili samo u određene dane mogu se na cesti postavljati i prometni znakovi izrađeni tako da su simboli i dopunske ploče kojima je određeno njihovo značenje uočljivi samo u vrijeme za koje vrijedi izričita naredba izražena znakom.
Znakovi izričitih naredbi s promjenljivom porukom postavljaju se uvijek iza stalnih znakova izričitih naredbi.

Članak 30.
Znakovi izričitih naredbi jesu:

1) znak »raskrižje s cestom s prednošću prolaska« (B01) označuje blizinu raskrižje na kojem vozač mora dati prednost svim vozilima što se kreću cestom na koju on nailazi.
Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.
Znak ima oblik istostranična trokuta, čija je jedna stranica postavljena vodoravno, a vrh nasuprot njoj okrenut je prema dolje;

Znak B01

2) znak »obvezno zaustavljanje« (B02) označuje mjesto pred ulazom u raskrižje na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima koja se kreću cestom na koj na kojilazi ili označuje mjesto ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima što se kreću željezničkom prugom na koju on nailazi.
Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.
Znak ima oblik pravilnog osmerokuta, osnovna boja mu je crvena, a rub i simbol »STOP« bijele boje.

Znak se postavlja na mjestu na kojem se vozila moraju zaustaviti kako bi propustila vozila koja se kreću cestom s prednošću prolaska te na mjestu na kojem se vozila moraju zaustaviti kako bi propustila vozila koja se kreću prugom. Znaku se dodaje poprečna crta na kolniku koja označuje crtu ispred koje se vozilo mora zaustaviti;

Znak B02

3) znak »zabrana prometa u oba smjera« (B03) označuje cestu, odnosno dio ceste, na kojem je zabranjen promet svim vozilima u oba smjera;

Znak B03

4) znak »zabrana prometa u jednom smjeru« (B04) označuje cestu, odnosno dio ceste, na kojem je zabranjen promet vozilima iz smjera prema kojem je okrenut znak;

Znak B04

5) znak »zabrana prometa za sva motorna vozila osim za motocikle bez prikolice i mopede« (B05) označuje cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet svim motornim vozilima, osim motociklima bez prikolice i mopedima;

Znak B05

6) znak »zabrana prometa za autobuse« (B06) označuje cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet autobusima;

Znak B06

7) znak »zabrana prometa za teretne automobile« (B07) označuje cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet teretnim automobilima.
Ako je znaku ispod simbola kamiona upisana najveća dopuštena masa kamiona, zabrana vrijedi samo za one teretne automobile čija najveća dopuštena masa premašuje označenu;

Znak B07

8) znak »zabrana prometa za cisterne« (B08) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze tvari koje mogu zagaditi okoliš.
Od toga je izuzeto pogonsko gorivo u spremniku ako spremnik ispunjava uvjete ECE.
Simbol znaka je narančaste boje, osovina s kotačima, odnosno osovina vozila crne je boje, a dvije valovite crte plave su boje;

Znak B08

9) znak »zabrana prometa za vozila koja prevoze eksploziv ili neke lakozapaljive tvari« (B09) označuje cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze eksploziv i neke lakozapaljive tvari.
Simbol znaka je narančaste boje, a osovina vozila i kotači crne su boje;

Znak B09

10) znak »zabrana prometa za vozila koja prevoze opasne tvari« (B10) označuje cestu, odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima koja prevoze 
pasne tvari.
Simbol znaka narančaste je boje, a osovina vozitači crne boje;

Znak B10

11) znak »zabrana prometa za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo« (B11) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo;

Znak B11

12) znak »zabrana prometa za teretni automobil koji vuče priključno vozilo« (B12) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za teretne automobile koji vuku priključno vozilo;

Znak B12

13) znak »zabrana prometa za traktore« (B13) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet traktorima;

Znak B13

14) znak »zabrana prometa za motocikle« (B14) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet motociklima i motornim vozilima na tri kotača.
Simbol znaka može biti i u obliku motornog vozila s pogonom na tri kotača;

Znak B14

15) znak »zabrana prometa za mopede« (B15) označuje cestu ili, dio ceste na kojem je zabranjen promet za mopede s dva ili tri kotača.
Simbol znaka može biti i u obliku motornog vozila sa pogonom na tri kotača;

Znak B15

16) znak »zabrana prometa za bicikle« (B16) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za bicikle;

Znak B16

17) znak »zabrana prometa za mopede i bicikle« (B17) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet mopedima i biciklima;

Znak B17

18) znak »zabrana prometa za zaprežna vozila« (B18) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet zaprežnim vozilima;

Znak B18

19) znak »zabrana prometa za ručna kolica« (B19) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za ručna kolica;

Znak B19

20) znak »zabrana prometa za sva motorna vozila« (B20) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet svim motornim vozilima.
Ovaj znak zabrane moguće je koristiti za različite vrste vozila, tako da se na znaku koriste simboli znakova od B05 do B19;

Znak B20

21) znak »zabrana prometa za pješake« (B21) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjeno kretanje pješaka;

Znak B21

22) znak »zabrana prometa za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu« (B22) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima, čija ukupna širina prelazi širinu označenu na znaku.
Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

Znak B22

23) znak »zabrana prometa za vozila čija ukupna visina premašuje određenu visinu« (B23), označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna visina premašuje visinu označenu na znaku.
Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

Znak B23

24) znak »zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu« (B24) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima čija ukupna masa prelazi masu označenu na znaku.
Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

Znak B24

25) znak »zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje« (B25) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima s osovinskim opterećenjem većim od onoga označenog na znaku.
Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

Znak B25

26) znak »zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određenu dužinu« (B26) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima čija ukupna dužina prekoračuje dužinu naznačenu na znaku.
Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

Znak B26

27) znak »najmanja udaljenost između vozila« (B27) označuje najmanju udaljenost između vozila u kretanju koje se vozači moraju pridržavati.
U znak se upisuje simboli vozila na koje se naredba stvarno odnosi.
Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

Znak B27

28) znak »zabrana skretanja ulijevo« (B28) označuje mjesto na kojem je zabranjeno skretanje ulijevo;

Znak B28

29) znak »zabrana skretanja udesno« (B29) označuje mjesto na kojem je zabranjeno skretanje udesno;

Znak B29

30) znak »zabrana polukružnog okretanja« (B30) označuje mjesto na kojem je zabranjeno polukružno okretanje;

Znak B30

31) znak »ograničenje brzine« (B31) označuje cestu ili dio ceste kojim se vozila ne smiju kretati brzinom (u km/h) većom od označene na znaku.
Ako je znaku iz stavka 1. ove točke pridodana dopunska ploča na kojoj je označena vrsta motornog vozila ili masa vozila (npr. 5 t), označeno ograničenje brzine odnosi se samo na tu vrstu vozila ili na vozila čija najveća dopuštena masa prelazi označenu.
Kad je znak iz stavka 1. ove točke postavljen pod znak C79 (naziv naseljenog mjesta), ograničenje brzine vrijedi za cijelo područje naselja.
Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

Znak B31

32) znak »zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda« (B32), označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjeno pretjecanje svih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i mopeda.
U simbolu znaka lijevo osobno vozilo je crvene boje;

Znak B32

33) znak »zabrana pretjecanja za teretne automobile« (B33) označuje cestu ili dio ceste na kojem je teretnim automobilima, čija najveća dopuštena masa premašuje 3,5 t, zabranjeno pretjecanje drugih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda.
Ako je znaku iz stavka 1. ove točke dodana dopunska ploča na kojoj je naznačena druga najveća dopuštena masa (npr. 5 t), zabrana se odnosi samo na one teretne automobile, čija najveća dopuštena masa premašuje naznačenu.
U simbolu znaka teretni automobil je crvene boje.

Znak B33

34) znak »zabrana prolaska bez zaustavljanja – carina« (B34) označuje blizinu carinarnice gdje se vozilo mora zaustaviti.
Riječi ispisane na znaku su »CARINA – DOUANE«.
Simbol znaka su ispisane riječi koje označuju razlog obveznog zaustavljanja;

Znak B34

35) znak »zabrana prolaska bez zaustavljanja – policija« (B35) označuje blizinu policije gdje se vozilo mora zaustaviti.

Riječi ispisane na znaku su »POLICIJA – POLICE«.

Simbol znaka su ispisane riječi koje označuju razlog obveznog zaustavljanja;

Znak B35

Znak B36

37) znak »zabrana davanja zvučnih znakova« (B37) označuje cestu ili dio ceste na kojem se uređajem na vozilu ne smiju davati zvučni znakovi, osim u slučaju neposredne opasnosti;

Znak B37

38) znak »prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera« (B38) označuje zabranu pristupa vozila na uski dio ceste prije nego što tim dijelom prođu vozila iz suprotnog smjera.
Simbol znaka ima strelicu crvene boje koja označuje smjer koji nema prednost.
Znak se postavlja na mjestu s kojeg se može vidjeti dio ceste na koji se zabrana odnosi;

Znak B38

39) znak »zabrana zaustavljanja i parkiranja« (B39) označuje stranu ceste na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila.
Osnovna boja znaka je plava.
Znak može imati dopunsku ploču s ucrtanom strelicom koja se postavlja ispod znaka usporedno s uzdužnom osi ceste, koja upućuje na to da se zabrana, odnosno ograničenje označeno prometnim znakom, odnosi samo na dio ceste koji se proteže u smjeru označenom strelicom i na udaljenosti koja je označena uz strelicu;

Znak B39

40) znak »zabrana parkiranja« (B40) označuje stranu ceste na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila.
Osnovna boja znaka je plava.
Znak može imati dopunsku ploču s ucrtanom strelicom koja se postavlja ispod znaka usporedno s uzdužnom osi ceste, koja upućuje na to da se zabrana, odnosno ograničenje označeno prometnim znakom, odnosi samo na dio ceste koji se proteže u smjeru označenom strelicom i na udaljenosti koja je označena uz strelicu;

 

Znak B40

41) znak »izmjenično parkiranje« (B41) označuje dio ceste na kojem je zabranjeno parkiranje u neparne dane.
Osnovna boja znaka je plava, a simbol je bijele boje;

                                       

Znak B41

42) znak »izmjenično parkiranje« (B42) označuje dio ceste na kojem je zabranjeno parkiranje u parne dane.
Osnovna boja znaka je plava, a simbol je bijele boje;

 

Znak B42

43) znak »zabranjeno fotografiranje« (B43) označuje prostor uz cestu na kojem je zabranjeno fotografiranje, snimanje, skiciranje i sl.;

Znak B43

Članak 31.
Znakovi izričitih naredbi koji sudionicima u prometu na cesti stavljaju do znanja obveze jesu:
1) znak »najmanja dopuštena brzina» (B44) označuje cestu ili dio ceste na kojoj se vozila u normalnim uvjetima moraju kretati najmanje onom brzinom (u km/h) koja je naznačena na znaku.
Broj na znaku iz stavka 1. ove točke dan je kao primjer. Dopuštena najmanja brzina se upisuje u znak prema stvarnim uvjetima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

Znak B44

2) znak »zimska oprema« (B45) naznačuje dio ceste na kojem motorna vozila, osim motocikla, moraju imati propisanu zimsku opremu u zimskim uvjetima;

Znak B45

3) znak »biciklistička staza« (B46) označuje stazu kojom se moraju kretati bicikli, a zabranjeno je kretanje drugim vozilima;

Znak B46

4) znak »pješačka staza« (B47) označuje posebno izgrađenu pješačku stazu kojom se pješaci moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu;

Znak B47

5) znak »pješačka i biciklistička staza« (B48) označuje posebno izgrađenu stazu kojom se pješaci i biciklisti moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu.
Bijelom crtom na površini staze odvojena je površina za pješake od površine za bicikliste;

Znak B48

 

Znak B49

7) znakovi »obvezan smjer« (B50), (B51), (B52), (B53), (B54) i (B55) označuju smjerove kojima se vozila moraju kretati;
Znakovi se postavljaju na raskrižju.
Znakovi (B50), (B51) i (B52) postavljaju se na mjestima gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila, a znakovi (B53), (B54) i (B55) postavljaju se ispred mjesta gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila.

               

Znak B50                                    Znak B51

               

Znak B52                                    Znak B53

               

Znak B54                                    Znak B55

8) znakovi »dopušteni smjerovi« (B56), (B57) i (B58) označuju smjerove kojima se vozila smiju kretati;

               

Znak B56           Znak B57

Znak B58

9) znakovi »obvezno obilaženje s desne strane« (B59), »obvezno obilaženje s lijeve strane« (B60), »obavezno obila­ženje« (B61) i »kružni tok prometa« (B62) označuju kolnik ili dio kolnika kojim se vozila moraju kretati pri obilaženju pješačkih otoka, otoka za usmjerivanje prometa i drugih objekata na kolniku ili voziti u smjeru suprotno od smjera kazaljke na satu.

Znakovi se postavljaju na vrh ili rub pješačkog otoka, odnosno otoka za usmjerivanje prometa ili ispred drugih objekata na kolniku ceste.

               

Znak B59                       Znak B60

               

Znak B61                       Znak B62

Članak 32.
Znakovi obavijesti sudionicima u prometu daju potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću, nazivima mjesta kroz koja cesta prolazi i udaljenosti do tih mjesta, prestanku važenja znakova izričitih naredbi te druge obavijesti koje im mogu koristiti.

Članak 33.
Znakovi obavijesti imaju oblik kvadrata, pravokutnika ili kruga.

Članak 34.
Osnovna boja znakova obavijesti je:

1. žuta sa simbolima i natpisima crne boje;
2. plava sa simbolima i natpisima bijele, crne, crvene ili zelene boje;
3. zelena sa simbolima i natpisima bijele boje,
4. bijela sa simbolima i natpisima crne, crvene ili plave boje.
Iznimno, narančasta boja može biti upotrijebljena kod privremenog usmjeravanja prometa na znakovima C108 (putokaz obilaska), C109 (traka za prekrivanje znakova) i C112 (predznak za ručno reguliranje prometa).
Na istom znaku (ploči) mogu se na osnovnu podlogu umetnuti podloge odgovarajućih boja, ovisno o vrsti ceste koja vodi do naznačenog odredišta.

Članak 35.
Promjer kruga znaka obavijesti iznosi:
1. na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila, koje nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara – 90 cm;
2. na cestama širine kolnika 5,0 do 7,0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 60 cm;
3. u tunelima i galerijama – 60 cm;
4. na svim ostalim cestama i gradskim ulicama i kada je umetnuti znak – 40 cm.

Veličina stranice znaka obavijesti oblika kvadrata iznosi:
1. na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i na cestama koje nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara – 90 cm;
2. na cestama širine kolnika 5,0 do 7,0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 60 cm;
3. u tunelima i galerijama – 60 cm;
4. na svim ostalim cestama i gradskim ulicama i kad je umetnuti znak, najmanje– 40 cm.

Veličina stranica znaka obavijesti oblika pravokutnika iznosi:
1. na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i na cestama, koje nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara – 90x135 cm;
2. na cestama širine kolnika 5,0 do 7,0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 60x90 cm;
3. u tunelima i galerijama – 60x90 cm;
4. na svim ostalim cestama i gradskim ulicama i kada je umetnuti znak, najmanje – 40x60 cm.

Članak 36.
Znakovi obavijesti postavljaju se tako da sudionicima u prometu daju prethodne obavijesti, obavijesti o prestrojavanju, obavijesti o skretanju, obavijesti o smjeru kretanja te da označe objekt, teren, ulicu ili dijelove ceste na koje se odnose.
Ako se objekt ili teren na koji se znak obavijesti odnosi ne nalazi na cesti na kojoj je znak postavljen, potrebna obavijest može biti postavljena na dopunskoj ploči ili na samom znaku tako da se sudionicima u prometu omogući lak i brz pronalazak objekata, odnosno terena na koji se znak odnosi.

Članak 37.
Znakovi obavijesti jesu:
1) znak »prednost prolaza prema vozilima iz suprotnog smjera« (C01) obavješćuje vozača da na uskom prolazu ima pravo prednosti prema vozilima koja dolaze iz suprotnog smjera. Kad se upotrijebi znak C01, na prilazu uskom prolazu iz suprotnog smjera mora biti postavljen znak »prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera« (B38).
Znak se postavlja ispred suženog dijela ceste, a na suprotnoj se strani suženog dijela ceste postavlja znak B38 (prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera);

 

Znak C01

2) znakovi »obilježen pješački prijelaz« (C02) i »obilježen prijelaz biciklističke staze« (C03) označuju mjesto na cesti na kojem se nalazi obilježen pješački prijelaz, odnosno obilježen prijelaz biciklističke staze.
Znakovi se izvode s najmanje klasom II retrorefleksije;
Znakovi se postavljaju samo neposredno ispred obilježenoga pješačkog ili biciklističkog prijelaza;

                                    

Znak C02                                                  Znak C03

 

3) znak “djeca na cesti” (C04) označuje mjesto na cesti kojim se djeca kreću često ili u većem broju (primjerice, ispred škole, vrtića, igrališta i sličnih prostora)
Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije

Znak C04

4) znak »podzemni ili nadzemni pješački prolaz« (C05) označuje mjesto na kojem se nalazi podzemni ili nadzemni pješački prolaz.
Znakovi se postavljaju samo neposredno ispred obilježenoga pješačkog prolaza, odnosno iznad njega;

Znak C05

5) znakovi »cesta s jednosmjernim prometom« (C06) i (C07) obavješćuju sudionike u prometu o jednosmjernoj cesti. Riječi »jedan smjer« mogu biti ispisane na strelici tog znaka.
Znakovi se postavljaju uzduž ceste s jednosmjernim prometom i to na mjestima na kojima je vozaču, koji se kreće cestom, odnosno koji ulazi na jednosmjernu cestu, potrebno dati obavijest o jednosmjernom prometu.
Znak C06 postavlja se tako da je strelica okomita na uzdužnu os ceste, a znak C07 tako da je strelica usporedna s uzdužnom osi ceste.

                                                                                                          

Znak C06                                    Znak C07

6) znak »cesta s prednošću prolaska« (C08) označuje cestu ili dio ceste na kojem vozila imaju prednost prolaska prema vozilima koja se kreću cestama što se križaju s tom cestom ili dijelom ceste.

Znak ima unutarnji kvadrat žute boje, a pojas između unutarnjega kvadrata i vanjskog ruba znaka bijele je boje.
Znak se postavlja, u pravilu, na glavnim prometnicama u naselju i na prilazu naselju i to ispred raskrižja;

Znak C08

7) znak »završetak ceste s prednošću prolaska« (C09) označuje mjesto na kojem se završava cesta ili dio ceste s prednošću prolaska.
Znak ima unutarnji kvadrat žute boje, a pojas između unutarnjega kvadrata i vanjskog ruba znaka bijele je boje;

Znak C09

8) znak »izbočina na cesti« (C10) označuje mjesto gdje su postavljene naprave za smirivanje prometa.
Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije;

Znak C10

9) znak »prestanak zabrane pretjecanja svih motornih vozila osim mopeda« (C11) označuje mjesto odakle prestaje zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda.
Znak se postavlja se na mjestu na cesti na kojem prestaje vrijediti zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim mopeda;

Znak C11

10) znak »prestanak zabrane pretjecanja za teretne automobile« (C12) označuje mjesto na kojem prestaje zabrana pretjecanja teretnim automobilima;
Znak se postavlja na mjestu na cesti na kojem prestaje vrijediti zabrana pretjecanja za teretne automobile;

Znak C12

11) znak »prestanak ograničenja brzine« (C13) označuje mjesto odakle prestaje ograničenje brzine, a znak »prestanak najmanje dopuštene brzine« (C14) označuje mjesto na kojem prestaje propisana najmanje dopuštena brzina.
Brzina na znakovima dana je samo kao primjer.
Znak se postavlja na mjestu na cesti na kojem prestaje vrijediti ograničenje brzine;

                

Znak C13                       Znak C14

12) znak »prestanak zabrane davanja zvučnih znakova« (C15) označuje mjesto na kojem prestaje zabrana davanja zvučnih znakova.
Znak se postavlja na mjestu na cesti na kojem prestaje vrijediti zabrana davanja zvučnih zčnih znakova;

Znak C15

13) znak »prestanak svih zabrana« (C16) označuje mjesto na cesti na kojem prestaju vrijediti sve zabrane na toj cesti;

Znak C16

14) znak »prestanak obvezne upotrebe zimske opreme« (C17), znak »završetak biciklističke staze« (C18), znak »zavr­šetak pješačke staze« (C19) i znak »završetak staze za jahače« (C20) označuju mjesta na cesti na kojima prestaju vrijediti odgovarajuće zabrane koje su prije tog mjesta uspostavljene prometnim znakovima postavljenim na toj cesti;

           

Znak C17                              Znak C18

           

Znak C19                              Znak C20

15) znak »zona u kojoj je ograničena brzina« (C21) označuje područje, odnosno zonu kojom se vozila ne smiju kretati brzinom (u km/h) većom od one što je označena na znaku;

Znak C21

16) znak »završetak zone u kojoj je ograničena brzina« (C22) označuje mjesto na kojem prestaje ograničenje brzine.
Znak se sastoji od umetnutih odgovarajućih prometnih znakova i prekrižen je s pet kosih crta crne boje;

Znak C22

17) znak »pješačka zona« (C23) označuje područje namijenjeno kretanju pješaka, a zabranjeno je za kretanje vozila na motorni pogon;

Znak C23

18) znak »završetak pješačke zone« (C24) označuje mjesto na kojem prestaje zabrana kretanja za vozila na motorni pogon;

Znak C24

19) znak »područje smirenog prometa« (C25) označuje mjesto u naselju na kojem se ulazi u područje u kojem se ne smije voziti brže od brzine hoda pješaka jer je dječja igra svugdje dopuštena;

Znak C25

20) znak »završetak područja smirenog prometa« (C26) označuje mjesto na kojem se izlazi iz područja smirenog prometa.

Znak C26

21) znak »zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja« (C27) označuje mjesto u naselju iz kojeg se ulazi u zonu u kojoj je provedeno opće ograničenje trajanja parkiranja na određeno vrijeme, bez obzira na to plaća li se naknada za parkiranje na određeno vrijeme ili ne.
Znaku može biti dodana dopunska ploča na kojoj će se označiti dani ili sati za koje ograničenje vrijedi;

Znak C27

22) znak »završetak zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja« (C28) označuje mjesto u naselju na kojem se izlazi iz zone u kojoj je provedeno opće ograničenje trajanja parkiranja na određeno vrijeme.
Znak se sastoji od umetnutih odgovarajućih prometnih znakova i prekrižen je s pet kosih crta crne boje;

Znak C28

23) znak »brzina koja se preporučuje« (C29) označuje brzinu koja se preporučuje na određenom dijelu ceste.
Brzina na znakovima dana je samo kao primjer;

Znak C29

24) znak »prestanak preporučene brzine« (C30) označuje mjesto na kojem prestaje preporučena brzina.
Brzina na znakovima dana je samo kao primjer.

Znak C30

25) znak »školska patrola« (C31) obavješćuje vozače o blizini mjesta ili mjestu na kojem pripadnici školske prometne jedinice osiguravaju prijelaz djece preko kolnika ili obilježenoga pješačkog prijelaza;

Znak C31

26) znak »bolnica« (C32) označuje blizinu bolnice i upozorenje vozaču da svojim vozilom ne stvara suvišnu buku;

Znak C32

27) znak »ustanova hitne medicinske pomoći« (C33) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi ustanova hitne medicinske pomoći.
Simbol na znaku crvene je boje;

Znak C33

28) znak »policijska postaja« (C34) označuje mjesto na kojem se nalazi policijska postaja;

Znak C34

29) znak »parkiralište« (C35), »garaža« (C36) i »vremensko ograničenje parkiranja« (C37) označuje prostor koji je određen ili posebno uređen za parkiranje vozila, odnosno garažiranje vozila.
Na znaku C35 ili na dopunskoj ploči može se odgovarajućim simbolima ili natpisima označiti način parkiranja, smjer u kojem se nalazi parkiralište, udaljenost u metrima do parkirališta, kategorije vozila kojima je parkiralište namijenjeno, a i moguće vremensko ograničenje parkiranja C37;

                

Znak C35                              Znak C36

Znak C37

30) znak »telefon« (C38) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi telefonska govornica.
Ako se znak postavlja u tunelu, ispod bijelog polja ispisan je natpis SOS;

Znak C38

32) znak »benzinska postaja» (C39) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi benzinska postaja;

Znak C39

33) znak »informacija« (C40) označuje blizinu mjesta ili mjesto u kojem se mogu dobiti turističke obavijesti;

Znak C40

34) znak »hotel ili motel« (C41) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi hotel ili motel;

Znak C41

35) znak »restoran« (C42) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi restoran;

Znak C42

36) znak »pitka voda« (C43) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi pitka voda;

Znak C43

37) znak »stajalište autobusa« (C44) označuje mjesto na kojem se nalazi autobusno stajalište.
Znak se postavlja na izlaznom dijelu stajališta koji je usporedan s uzdužnom osi ceste, gledajući u smjeru kretanja;

Znak C44

38) znak »stajalište tramvaja« (C45) označuje mjesto na kojem se nalazi tramvajsko stajalište.
Znak se postavlja na izlaznom dijelu stajališta koji je usporedan s uzdužnom osi ceste, gledajući u smjeru kretanja;

Znak C45

39) znak »taxi« (C46) označuje mjesto na kojem se nalazi taksi stajalište.
Znak se postavlja na ulaznom i/ili izlaznom dijelu stajališta koji je usporedan s uzdužnom osi ceste, gledajući u smjeru kretanja;

Znak C46

40) znak »zračna luka« (C47) označuje blizinu zračne luke ili mjesto zračne luke.

Znak C47

41) znakovi »luka-pristanište« (C48) i (C49) označuju blizinu luke, pristaništa, odnosno trajekta, ili mjesto u kojem se nalazi luka, pristanište ili trajekt;

                

Znak C48                                   Znak C49

42) znak »marina« (C50) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi luka za športska i turistička plovila;

Znak C50

43) znak »kavana« (C51) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi kavana;

Znak C51

44) znak »mjesto za ispuštanje otpadnih voda« (C52) označuje mjesto na kojem se ispuštaju otpadne vode iz vozila za kampiranje;

Znak C52

45) znakovi »teren za kampiranje pod šatorima« (C53), »teren za kampiranje u prikolicama« (C54) i »teren za kampiranje u vozilima« (C55) označuju blizinu terena ili teren uređen za kampiranje pod šatorima, boravak u prikolicama ili u vozilima.
Znakovi se mogu međusobno kombinirati prema namjeni terena za kampiranje;

                
Znak C53                              Znak C54

Znak C55

46) znak »teren uređen za izletnike« (C56) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi teren uređen za izletnike;

Znak C56

47) znak »planinarski dom« (C57) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi planinarski dom i uređen teren za izletnike;

Znak C57

48) znak »vatrogasni aparat« (C58) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi aparat za gašenje požara ili služba za gašenje požara.
Ako se znak postavlja ispred službe za gašenje požara, ispod bijelog polja ispisuje se pojam »VATROGASCI«.
Simbol znaka crvene je boje;

Znak C58

49) znak »vozilo za pomoć na cesti« (C59) označuje blizinu mjesta ili mjesto u kojem se nalazi služba za pružanje pomoći u slučaju kvara na vozilu;

Znak C59

50) znak »radionica za popravak vozila« (C60) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi radionica za popravak vozila;

Znak C60

51) znak »praonica vozila« (C61) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi praonica vozila;

Znak C61

52) znak »WC« (C62) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi javni nužnik;

Znak C62

53) znak »radionica za popravak guma« (C63), označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi radionica za popravak guma;

Znak C63

54) znak »radiopostaja« (C64) označuje područje čujnosti radiopostaje koja daje službene obavijesti o stanju na cestama, čiji su naziv i frekventno područje upisani na znaku;

Znak C64

55) znak »vodozaštitno područje« (C65) označuje mjesto na cesti odakle se cesta pruža po vodozaštitnom području i gdje svi vozači moraju biti osobito oprezni.

Simbol znaka je narančaste boje, osovina s kotačima, odnosno osovina vozila crne je boje, a dvije valovite crte plave su boje;

Znak C65

56) znak »autocesta« (C66) označuje mjesto odakle počinje autocesta;

Znak C66

57) znak »završetak autoceste« (C67) označuje mjesto na kojem se završava autocesta.

Znak C67

58) znak »cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila – brza cesta« (C68) označuje mjesto od kojeg počinje cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila;

Znak C68

59) znak »završetak ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila – brze ceste« (C69) označuje mjesto na kojem završava cesta namijenjena isključivo prometu motornih vozila;
Znak je prekrižen kosom crtom crvene boje;

Znak C69

60) znak »slijepa cesta« (C70) označuje blizinu i položaj ceste koja nema izlaza (slijepa cesta).
Položaj simbola u znaku treba odgovarati stvarnom položaju slijepe ceste prema cesti na kojoj se taj znak postavlja;

Znak C70

61) znak »smjer kretanja vozila do raskrižja na kojem je zabranjeno skretanje ulijevo« (C71) označuje cestu kojom se vozilo mora kretati do tog raskrižja.
Znak se postavlja na prvo križanje ispred onoga na kojem je zabranjeno skretanje ulijevo;

Znak C71

62) znak »ugibalište za zaustavljanje vozila u nuždi«, označuje mjesto ili blizinu mjesta na kojem je izgrađena posebna površina kolnika za prisilno zaustavljanje vozila.
Znak se postavlja na početku ugibališta i 250 m, izuzetno 150 m, prije mjesta koje označuje.
Znak C72 ima natpis SOS na crvenoj podlozi.
Znak C72 postavlja se na ugibalište na kojem se nalazi SOS telefon, a znak C73 se postavlja na ugibalište u čijoj blizini nema SOS telefona.
Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na svim ostalim cestama plave je boje;

                

Znak C72                            Znak C73

63) znak »planinski prijevoj« (C74) označuje planinski prije­voj s nadmorskom visinom.
Znak postavljen na autocesti zelene je boje; na brzoj cesti je pla­ve boje; na ostalim cestama žute je boje;

Znak C74

64) znak »rijeka« (C75) označuje ime rijeke preko koje cesta prelazi.
Znak postavljen na autocesti zelene je boje; na brzoj cesti je plave boje; na ostalim cestama žute je boje;

Znak C75

65) znak »cestovna građevina« (C76 i C77) označuje naziv i dužinu cestovne građevine od posebnog značenja (tunel, vijadukt i sl).
Znak postavljen na autocesti zelene je boje; na brzoj cesti je plave boje; na ostalim cestama žute je boje;

                                                        

Znak C76                           Znak C77

66) znak »policijska postaja« (C78) označuje blizinu mjesta ili mjesto gdje je policijska postaja.
Ispod strelice može se upisati i udaljenost u metrima do mjesta gdje je policijska postaja;

Znak C78

67) znak »naziv naseljenog mjesta« (C79) označuje naziv mjesta (naselja) u koje ulazi cesta i granicu od koje počinje to mjesto.
Znak se postavlja na mjestu ulaza u naselje i označuje s kojeg se mjesta moraju primjenjivati prometni propisi u naselju;

Znak C79

68) znak »završetak naseljenog mjesta« (C80) označuje mjesto na kojem završava naselje kroz koje prolazi cesta.
Znak se postavlja na mjestu završetka naselja i označuje s kojeg se mjesta prestaju primjenjivati prometni propisi u naselju;

Znak C80

69) znak »putokaz« (C81) i (C82) označuje mjesto, karakterističan objekt ili sadržaj prema kojem vodi cesta na koju putokaz upućuje.
Na putokazu mogu biti ispisana najviše dva naziva mjesta, koji su ispisani jedan ispod drugoga.
Uz znak C81 i C82 mora biti upisana udaljenost do odredišta u km.
Znakovi se postavljaju na raskrižju na mjestu na kojem počinje cesta na koju se znak odnosi.
Znak postavljen na autocesti zelene je boje; na brzoj cesti plave je boje; na ostalim cestama žute je boje;
Znak C81 i C82 može se postaviti u četvrtom stupnju daljinskog vođenja prometa;

Znak C81

Znak C82

70) znak »putokaz za zračnu luku« (C83) označuje smjer ceste prema zračnoj luci;

Znak C83

71) znak »putokaz za autocestu ili brzu cestu« (C84 i C85) označuje smjer prema autocesti ili brzoj cesti.
Na putokazu mogu biti upisani naziv mjesta, simbol autoceste odnosno brze ceste, broj ceste i oznaka autoceste odnosno brze ceste.
Znak C84 postavlja se na raskrižju na kojem se ulazi na autocestu ili brzu cestu.
Znak C85 postavlja se na raskrižjima koja upućuju ili se nalaze u smjeru autoceste ili brze ceste.
Znak koji se odnosi na autocestu zelene je boje, a za brzu cestu plave je boje.
Znakovi se mogu postavljati u četvrtom stupnju daljinskog vođenja prometa;

Znak C84

Znak C85

72) znakovi »prestrojavanje vozila« (C86) i »prestrojavanje vozila s nazivima naseljenih mjesta« (C87) označuju mjesto prestrojavanja na križanju na cestama s više prometnih traka.
Na znaku mogu biti ispisani i nazivi mjesta (C87).
Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima.
Znak C87 postavljen na autocesti zelene je boje; na brzoj cesti je plave boje; na ostalim cestama žute je boje;

Znak C86

Znak C87

p>

73) znak »otvaranje prometnog traka za vozila javnog prijevoza putnika« (C88) i znak »zatvaranje prometnog traka za vozila javnog prijevoza putnika« (C89) označuje mjesto na kojem se otvara ili zatvara prometni trak za kretanje vozila javnog prijevoza putnika;

           

Znak C88                          Znak C89

74) znak »prometni trak za vozila javnog prijevoza putnika« (C90) označuje simbolom ili tekstom prometni trak kojim se kreću samo vozila javnog prijevoza putnika.
Na znakovima C88, C89 i C90 umjesto simbola može biti tekst: »Tram«, »Bus«, »Taxi«;

Znak C90

75) znak »otvaranje prometnog traka« (C91) označuje mjesto gdje počinje dodatni prometni trak za kretanje vozila u istom smjeru.
Na znaku može biti upisana udaljenost do mjesta početka otvaranja prometnog traka.
Simboli na znaku moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima.
Znak se postavlja na državnim i ostalim cestama.
Kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjerava, znakovi imaju podlogu žute boje;

Znak C91

76) znak »zatvaranje prometnog traka« (C92) označuje mjesto gdje je zatvoren, odnosno ukinuta jedna od prometnih traka namijenjena kretanju vozila u istom smjeru.
Na znakovima može biti upisana udaljenost do mjesta početka zatvaranja prometnog traka.
Simboli na znaku moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima.
Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na svim ostalim cestama plave je boje.
Kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjerava, znakovi imaju podlogu žute boje;

Znak C92

77) znak »dopuštena brzina na pojedinom prometnom traku« (C93) označuje najmanju dopuštenu brzinu na pojedinom prometnom traku.
Brzine na znaku dane su kao primjer.
Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima.
Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti je plave boje;

Znak C93

78) znak »prometni trak za spora vozila« (C94) označuje mjesto gdje počinje prometni trak kojim se mora kretati sporo vozilo koje se kreće brzinom manjom od brzine određene umetnutim znakom.
Na znaku može biti upisana udaljenost do mjesta početka otvaranja prometnog traka.
Simboli na znaku moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka, zabranama i načinu prestrojavanja na njima. Brzine na znaku dane su kao primjer.
Znak se postavlja na autocestama i brzim cestama s dva odvojena kolnika.
Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti je plave boje.

Znak C94

79) znak »zatvaranje prometnog traka za spora vozila« (C95) označuje mjesto na kojem završava prometni trak za kretanje sporih vozila.
Na znaku može biti upisana udaljenost do mjesta početka zatvaranja prometnog traka.
Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima.
Znak se postavlja na autocestama i brzim cestama s dva odvojena kolnika.
Znak postavljen na autocesti zelene je boje, boje, a na brzoj cesti je plave boje.

Znak C95

80) znak »izlaz sa autocei brze ceste« (C96) označuje udaljenost do početka prometnog traka za izlaz s ceste.

Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti je plave boje.

Znak se postavlja, u pravilu, kad je prometni trak za izlaz s autoceste ili brze ceste kraći od propisane dužine te na završetku autoceste ili brze ceste.

Znak C96

81) znak »ploča za označivanje izlaza« (C97) označuje mjesto izlaska s autoceste ili brze ceste.
Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti je plave boje.
Znak se postavlja na vrhu razdjelnog otoka;

Znak C97

82) znak »odmorište« (C98) i (C99) označava nailazak na mjesto na kojem se nalazi odmorišna postaja s uslužnim sadržajima i prostor za odmor putnika;
Na znaku su simboli sadržaja odmorišne postaje i udaljenost do odmorišta (C98), odnosno do iduće benzinske postaje (C99).
Kad se znak (C99) postavlja na početku prometnog traka za isključivanje, ispod simbola sadržaja odmorišne postaje nalazi se kosa strelica udesno.
Znak postavljen na autocesti zelene je boje, na brzoj cesti je plave boje, a na ostalim cestama žute je boje;

Znak C98

Znak C99

83) znak »zabrana ulaska određenih vrsta vozila na autocestu ili cestu namijenjenu isključivo za promet motornih vozila« (C100) označuje kojim je vrstama vozila i sudionika u prometu zabranjeno kretanje autocestom ili brzom cestom.
Kad se znak odnosi na brzu cestu, tada umjesto znaka (C66) sadrži znak C68 i plave je boje;

Znak C100

84) znak »cestarina« (C101) postavljen iznad prometnih trakova označuje nailazak na objekt za naplatu cestarine.
Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti je plave boje.

Znak C101

85) znak »obavijest o naplati cestarine« (C102) označuje nailazak na objekt za naplatu cestarine.
Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti plave je boje.

Znak C102

86) znak »obvezno uzimanje naplatne karte« (C103), »naplata cestarine« (C104), »elektronska naplata cestarine« (C105) i »naplata cestarine smart karticom« (C106) označuje obvezno uzimanje naplatne karte, odnosno način plaćanja cestarine na objektu naplate cestarine.

Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti plave je boje.

                   

Znak C103                          Znak C104

                   

 

Znak C105                          Znak C106

87) znak »predznak za obilazak« (C107) označuje pravac i smjer obilaska preko naseljenog mjesta.
Znak »predznak za obilazak« označuje pravac i smjer obilaska preusmjeravanja prometa kad je zbog obilaska naselja, e ili oštećenja kolnika promet djelomice ili potpuno zabranjen. Kod daljnjeg usmjeravanja prometa znaku se mora dodati dopunska ploča s natpisom »OBILAZAK ....km«;

Znak C107

88) znakovi »putokaz obilaska« (C108) označuje smjer privremenog obilaska;
Ako je obilazan smjer samo za pješake ili određenu vrstu vozila, tad je na lijevoj strani znaka upisan simbol pješaka ili vrste vozila na koje se znak odnosi.

Znak je narančaste boje;

Znak C108

89) »traka za prekrivanje znakova« (C109) služi za privremeno prekrivanje prometnog znaka ili za privremeno prekrivanje nekog naziva naseljenog mjesta na prometnim znakovima obavijesti za vođenje prometa kad nisu u funkciji.

Znak je narančaste boje;

Znak C109

90) znak »obilazan smjer za određene vrste vozila« (C110) i (C111) obavješćuje vozača vozila prikazanog na znaku da mora voziti u smjeru koji je određen umetnutim prometnim znakom za obvezan smjer;

                

Znak C110                                Znak C111

91) znak »predznak za ručno reguliranje prometom« (C112) obavješćuje vozača o blizini mjesta gdje se izvode radovi i gdje se promet naizmjence jednosmjerno propušta.

Znak je žute boje;

Znak C112

92) znak »prometni trak namijenjen određenoj vrsti vozila«, koji sa simbolom (C113) ili s umetnutim prometnim znakom (C114) označuje broj i namjenu prometne trake, kad je zbog održavanja propusne moći ceste u području izvođenja radova, kratkotrajnog ograničenja ili oštećenja kolnika, promet uređen na takav način da se prometni trakovi namjenjuju određenoj vrsti.
Širina na umetnutom znaku dana je kao primjer.
Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima.
Osnovna boja znakova je bijela, a kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjerava, znakovi imaju podlogu žute boje;

                

Znak C113                         Znak C114

93) znak »predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakovima« (C115), (C116), (C117), (C118) i (C119) obavješćuje i označuje smjer te način preusmjeravanja prometa, kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet na određeno vrijeme preusmjeruje s kolničkog traka za jednosmjerno kretanje na kolnički trak namijenjen za promet iz suprotnog smjera, pa je s toga na određeno vrijeme uspostavljen dvosmjerni promet, i obratno, pri prijelazu iz dvosmjernog prometa u jednosmjerni promet.
Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima.Osnovna boja znakova je bijela, a kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjeruje, znakovi imaju podlogu žute boje;

                

 Znak C115                           Znak C116

                      

   Znak C117                          Znak C118

Znak C119

94) znak »ploča za označivanje naziva ulica« (C120) označuje vozačima i pješacima naziv ulice kojom prolaze ili u koju ulaze.
Znak može imati i kućne brojeve bloka na koji se odnosi.

Znak se postavlja na raskrižju;

Znak C120

95) znak »Republika Hrvatska« (C121) označuje ulazak ceste na prostor Republike Hrvatske.
Znak je bijele boje, vanjski rub čine dvije međusobno odvojene pruge crvene i plave boje, natpis crne boje i grb Republike Hrvatske.

Znak C121

96) znak »ograničenje najveće dopuštene brzine na cestama Hrvatske« (C122) označuje opće ograničenje dopuštene brzine u Republici Hrvatskoj prema vrsti ceste i obvezu paljenja kratkih svjetala kad je vozilo u prometu;

Znak C122

97) znak »nacionalna autooznaka« (C123). U znak se upisuje oznaka države na koju se autooznaka odnosi;

Znak C123

98) znak »sigurnosni izlaz« (C124) i znak »smjer za sigurnosni izlaz« (C125) označuje izlaz, odnosno smjer prema sigurnosnom izlazu u slučaju opasnosti u tunelu (galeriji).

Oblik simbola i udaljenost na znaku C125 mora odgovarati vrsti sigurnosnog izlaza iz tunela (galerije).

Znak C124

Znak C125

99) znak »oznaka broja izlaza ili čvorišta« (C126) označuje broj izlaza ili čvorišta autoceste, odnosno brze ceste;
Znak za autoceste zelene je boje, za brze ceste plave boje, a simbol, odnosno broj i vanjski rub bijele su boje;

Znak C126

100) znak »broj međunarodne ceste« (C127) označuje broj međunarodne ceste.
Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova;

Znak C127

101) znak »broj autoceste« (C128) označuje broj autoceste.
Znak je zelene boje, simbol za autocestu je slovo A i vanjski je rub bijele boje;
Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova;

Znak C128

102) znak »broj državne ceste« (C129) označuje broj državne ceste.
Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova;

Znak C129

103) znak »broj županijske ceste« (C130) označuoznačuje broj županijske ceste.
Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova;

Znak C130

104) znak »kilometarska oznaka za autoceste ili brze ceste« (C131) označuje kil na kojoj je znak postavljen.
Znak je za autoceste zelene boje, za brze ceste plave boje, a broj i vanjski rub su bijele boje.

Znak se, u pravilu, postavlja s desne strane kolnika u smjeru vožnje;

Znak C131

105) znak »oznaka dionice državne ceste« (C132) označuje broj državne ceste, broj dionice te kilometar dionice državne ceste na kojoj je znak postavljen.
Znak se postavlja s jedne strane ceste s dva lica znaka;

Znak C132

106) znak »oznaka dionice županijske ceste« (C133) označuje broj županijske ceste, broj dionice županijske ceste te kilometar dionice ceste na kojoj je znak postavljen.

Znak se postavlja s jedne strane ceste s dva lica znaka.

Znak C133

Članak 38.
Na dijelu znaka ispod bijelog polja (znakovi C33, C34 i od C38 do C64) može se simbolom ili natpisom označiti naziv, vrsta, udaljenost u metrima ili smjer u kojem se nalazi mjesto, prostor, uređaj ili služba (SOS kabina, vatrogasna služba – vatrogasci, ugostiteljski objekt i dr.) na koje se znak odnosi. U tom slučaju plavo polje ispod simbola znaka se povećava i znak iz kvadratnog oblika prelazi u pravokutni oblik.

Članak 39.
Znakovi obavijesti za vođenje prometa obavješćuju sudionike u prometu o pružanju cestovnih smjerova, rasporedu odredišta i vođenju prometa prema njima, križanjima i čvorištima na određenom smjeru ceste i udaljenostima do odredišta.

Članak 40.
Osnovna boja znakova obavijesti za vođenje prometa je:

1) na autocestama zelena sa simbolima i natpisima bijele boje;

2) na brzim cestama plava sa simbolima i natpisima bijele boje;

3) na državnim i ostalim cestama žuta sa simbolima i natpisima crne boje,

4) za dijelove gradova, naselja i značajne objekte bijela sa simbolima i natpisima crne boje.

Na istom znaku (ploči) mogu se na osnovnu podlogu umetnuti podloge odgovarajućih boja ovisno o vrsti ceste koja vodi do naznačena odredišta.

Članak 41.
Veličine znakova obavijesti za vođenje prometa ovise o visini i broju pojmova (slova) na znaku.

Najmanje visine pojmova iznose:

a) za autoceste:
– znak postavljen iznad kolnika 35 cm,
– znak postavljen sa strane kolnika 28 cm.

b) za brze ceste 28 cm;

c) za priključne ceste na autoceste i brze ceste 17.5 cm,

d) za državne ceste i županijske ceste 10.5 cm.

Članak 42.
Obavješćivanje sudionika u prometu znakovima obavijesti za vođenje prometa u zoni raskrižja provodi se u pet stupnjeva.

Stupnjevi obavijesti su:

I. »prethodno obavješćivanje«;
II. »obavješćivanje o smjeru kretanja«;
III. »obavješćivanje o prestrojavanju«;
IV. »obavješćivanje o skretanju«,
V. »potvrdno obavješćivanje«.

Članak 43.
Na autocestama, brzim cestama i cestama s raskrižjima u više razina moraju se postaviti svih pet stupnjeva obavijesti.
Na državnim cestama moraju se postaviti drugi, četvrti i peti stupanj, a treći ako je cesta s više prometnih traka.

Na županijskim cestama moraju se postaviti drugi i četvrti, a na ostalim cestama najmanje četvrti stupanj obavijesti.

Članak 44.
Ovisno o vrsti i kategoriji ceste, geometrijskom oblikovanju raskrižja te o udaljenosti dvaju susjednih raskrižja, može se izostaviti ili dodati jedan od stupnjeva obavijesti, osim četvrtog stupnja obavijesti koji je obvezan.

Članak 45.
Znakovi obavijesti za vođenje prometa u prvom stupnju jesu:
1) znak »predputokaz za izlaz s autoceste ili brze ceste s oznakom izlaza« (D01).
Ako se znak odnosi na autoceste, tad je zelene boje, a ako se odnosi na brze ceste plave je boje.

Znak D01

2) znak »predputokaz za čvorište autocesta s oznakom čvorišta« (D02).
Postavlja se na interregionalnom čvorištu.

Znak D02

Znakovi obavijesti za vođenje prometa u drugom stupnju jesu:
3) znak »raskrižje« (D03) i (D04) označuje međusobni položaj, smjerove cesta, brojeve cesta te nazive mjesta do kojih vode ceste što se križaju.
Položaj strelica mora odgovarati položaju cesta na terenu.
Položaj oznake broja ceste iznad strelice za ravno može biti lijevo ili ispod naziva mjesta ovisno o broju cesta i broju naziva mjesta koje je potrebno naznačiti.
Položaj oznake broja ceste za lijevo i desno može biti u smjeru strelice ili ispod naziva mjesta.
Znakovi se postavljaju na udaljenosti od najmanje 150 m ispred raskrižja na koje se odnosi.
Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja. Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga, čija boja odgovara vrsti ceste na koju se upućuje;

Znak D03

Znak D04

4) znak »raskrižje kružnog oblika« (D05) označuje raskrižje na kojem se promet odvija kružno.
Položaj strelica mora odgovarati položaju cesta na terenu.
Položaj oznake broja ceste i vrste ceste iznad strelice za ravno može biti lijevo ili ispod naziva mjesta, ovisno o broju cesta i broju naziva mjesta koje je potrebno naznačiti.
Položaj oznake broja ceste i vrste ceste za lijevo i desno može biti u smjeru strelice ili ispod naziva mjesta.
Znakovi se postavljaju na udaljenosti od najmanje 150 m ispred raskrižja na koje se odnosi.
Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja. Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga, čija boja odgovara vrsti ceste na koju se upućuje;

Znak D05

5) znak »predputokazna ploča« (D06), (D07) i (D08) označuje ime izlaza ili izdvajanje na autocesti i cestama s raskrižjima u više razina. Može biti postavljena s desne strane kolnika (D06), (D07) ili na portalu iznad kolnika (D08).
Položaj strelica mora odgovarati položaju cesta na terenu.
Položaj oznake broja ceste iznad strelice za ravno može biti lijevo ili ispod naziva mjesta, ovisno o broju cesta i broju naziva mjesta koje je potrebno naznačiti.

Kad se znaizvodi na portalu u trećem stupnju obavijesti, nema bijelog polja nego se udaljenost do izlaza upisuje u zeleno polje ispred broja ceste na koju se izlazi.
Znak D08 postavlja se na interregionalnim čvorištima.
Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja. Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga čija boja odgovara vrsti ceste na koju se upućuje.

Znak D06

Znak D07

Znak D08

Znakovi obavijesti za vođenje prometa u trećem stupnju jesu:

6) znak »predputokaz« (D09) označuje smjer kretanja do naseljenih mjesta.
Boja podloge polja za označivanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje;

Znak D09

7) znak »predputokaz za izlaz« (D10) i (D11) na autocesti označuje smjer kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znaku.
Ako na znaku obavijesti za vođenje prometa u četvrtom stupnju nema dovoljno mjesta za navesti sva odredišta, postavlja se znak D11.
Boja podloge polja za označivanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje.

Znak D10

Znak D11

Znakovi obavijesti za vođenje prometa u četvrtom stupnju jesu:

8) znak »putokazna ploča« (D12) označuje smjer ceste za naseljeno mjesto ispisano na znaku i udaljenost u kilometrima (osim u bijelom polju). Znak može imati najviše tri polja za označivanje smjerova kretanja i najviše dva naseljena mjesta unutar polja. Kad se znak postavlja iznad kolnika (na portal), svako se polje postavlja kao poseban znak iznad prometnih traka na koje se znak odnosi.
Znak se postavlja na raskrižju na mjestu na kojem počinje cesta na koju se znak odnosi.
Boja podloge polja za označivanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje;

Znak D12

9) znakovi »putokaz na portalu iznad jedne prometne trake« (D13), (D14) i »putokaz na portalu iznad dvije prometne trake« (D15) i (D16) na autocesti i cesti s raskrižjima u više razina označuju smjer kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znakovima. Na znakovima mogu biti ispisana tri, a najviše četiri naziva mjesta, uključivo i nazive nacionalnog parka, svetišta, olimpijskog centra ili nekog drugog sadržaja od nacionalnog značaja.

Znakovi se postavljaju na prilazima i u zoni raskrižja u više razina, dviju autocesta odnosno brzih cesta na mjestima na kojima počinje trak za usporenje vozila.

Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje. Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga čija je boja određena posebnim propisom za prometnu signalizaciju.

Znak D13

Znak D14

Znak D15

Znak D16

Znakovi obavijesti za vođenje prometa u petom stupnju jesu:

10) znak »potvrda smjera« (D17) označuje potvrdu smjera kretanja nakon prolaza raskrižja.
Znak sadrži nazive mjesta, udaljenost u kilometrima do tih mjesta i broj ceste na kojoj se mjesto nalazi.
Položaj oznake broja ceste je u sredini znaka iznad naziva mjesta, odnosno s njegove lijeve strane.
Na znaku može biti ispisano najviše pet naziva mjesta.
Na autocestama i brzim cestama koje imaju dva odvojena kolnika znak se postavlja iznad kolnika.
Znak se postavlja na udaljenosti najviše 500 m od posljednjeg priključka.

Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja.

Znak D17

Članak 46.
Uz znakove opasnosti, znakove izričitih naredbi i znakove obavijesti mogu biti istaknute i dopunske ploče. Dopunske ploče pobliže određuju značenje prometnog znaka.

Članak 47.
Osnovna. boja dopunske ploče je bijela, a boja natpisa i simbola na dopunskoj ploči je crna.

Članak 48.
Ako ovim Pravilnikom nije određen simbol na dopunskoj ploči, dopuštena je uporaba međunarodnog simbola.

Članak 49.
Dopunske ploče postavljaju se zajedno s prometnim znakovima na koje se odnose, i to ispod donjeg ruba prometnog znaka.
Širina dopunske ploče postavljene uz znak na cesti ne smije biti veća od dužine one stranice znaka uz koji se dopunska ploča postavlja, odnosno od projekcije krajnjih točaka znaka.
Visina dopunske ploče, u pravilu, ne smije iznositi više od polovice njezine dužine, osim dopunskih ploča E06, E07, E20, E21, E22, E35, E36, E47, E48, E50 i E51.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka na autocestama i brzim cestama dopunske ploče mogu biti postavljene i iznad gornjeg ruba prometnog znaka.

Članak 50.
Dopunsku ploču postavlja pravna osoba koja održava cestu ili prometna policija za vrijeme obavljanja policijskog ili sudbenog očevida.
Dopunske ploče moraju se ukloniti nakon što prestanu razlozi zbog kojih su postavljene.

Članak 51.
Dopunske ploče jesu:

1) dopunska ploča E01 označuje udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska ploča i početka dijela ceste, odnosno mjesta na koje se znak odnosi;

Znak E01

2) dopunska ploča E02 označuje udaljenost do mjesta na kojem stoji znak B02 (obvezno zaustavljanje) kod kojeg je vozač dužan uvijek zaustaviti vozilo;

Znak E02

3) dopunska ploča E03 označuje duljinu dijela ceste na kojem prijeti opasnost označena znakom, odnosno na kojem se primjenjuje izričita naredba označena znakom, ili na koji se odnosi sadržaj znaka uz koji se ističe dopunska ploča;

Znak E03

4) dopunska ploča E04 označuje udaljenost od znaka objekta ili dijela ceste na koju se obavijest odnosi;

Znak E04

5) dopunske ploče E05 i E06 označuju vrijeme za koje izričita naredba odnosno obavijesti vrijedi, ako ne vrijedi neprekidno;

                            

Znak E05                 Znak E06

6) dopunska ploča E07 sadrži pobliže objašnjenje znaka riječima ili na drugi način ako to nije jasno određeno simbolom znaka;

Znak E07

7) dopunske ploče E08 do E15 sadrže simbole vrste vozila na koje se znak odnosi;

                                    

Znak E08                      Znak E09

                                   

Znak E10                      Znak E11

                                   

Znak E12                       Znak E13

                                     

Znak E14                       Znak E15

8) dopunska ploča E16 označuje uklanjanje vozila »paukom« na mjestima na kojima je parkiranje ili zaustavljanje vozila prometnim znakom zabranjeno. Postavlja se uz znak B39 (zabrana zaustavljanja i parkiranja);

Znak E16

9) dopunske ploče E17 do E22 označuju primjenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka, od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka;

Znak E17

               

Znak E18                 Znak E19

                              

  Znak E20        Znak E21            Znak E22

10) dopunske ploče od E23 do E30 označuju položaj parkiranja vozila. Postavlja se uz znak C36 (parkiralište);

Znak E23

               

Znak E24                    Znak E25

               

Znak E26                      Znak E27

               

Znak E28                        Znak E29

Znak E30

11) dopunska ploča E31 označuje mjesto na kojem je parkiranje rezervirano za vozila osoba s invaliditetom ili blizinu ceste na kojoj se može pojaviti osoba s invaliditetom u kolicima. Postavlja se uz znak A01 (opasnost na cesti) i C36 (parkiralište);

Znak E31

12) dopunska ploča E32 označuje mjesto na kojem je parkiranje rezervirano za određene korisnike. Postavlja se uz znak C36 (parkiralište);

Znak E32

13) dopunska ploča E33 i dopunska ploča E34 označuju početak dijela ceste, odnosno mjesta na kojem postoji opasnost od neočekivane kiše ili poledice. Postavlja se uz znak A01 (opasnost na cesti) i B31 (ograničenje brzine);

              

Znak E33                   Znak E34

14) dopunske ploče E35 i E36 označuju položaj ceste s pravom prednosti. Dopunska ploča E35 postavlja se uz znak C09 (cesta s prednošću prolaska). Dopunska ploča E36 postavlja se uz znak B01 (raskrižje s cestom s prednošću prolaska) i B02 (obvezno zaustavljanje);

           

Znak E35                                    Znak E36

15) dopunska ploča E37 označuje blizinu dijela ceste na kojem se mogu pojaviti starije nemoćne osobe;

Znak E37

16) dopunska ploča E38 označuje blizinu dijela ceste na kojoj se mogu pojaviti slijepe osobe;

Znak E38

17) dopunska ploča E39 označuje početak dijela ceste na kojem se obavlja čišćenje snijega.
Dopunska ploča je privremena i postavlja se za vrijeme obavljanja radova na održavanju cesta (čišćenje snijega).

Znak E39

18) dopunska ploča E40 objašnjava da se na cesti izvode radovi u vezi s označivanjem i iscrtavanjem oznaka na kolniku. Postavlja se uz znak A01 (opasnost na cesti), B31 (ograničenje brzine).
Osnovna boja dopunske ploče je bijela, a boja simbola siva.
Dopunska ploča je privremena i postavlja se za vrijeme obavljanja radova na održavanju cesta (iscrtavanje oznaka na kolniku).

Znak E40

19) dopunska ploča E41 označuje blizinu mjesta na cesti na kojoj se dogodila prometna nesreća. Postavlja se uz znak A01 (opasnost na cesti), B31 (ograničenje brzine).
Dopunska ploča je privremena i postavlja se u slučaju teške prometne nesreće kad se uvodi privremena regulacija prometa;

Znak E41

20) dopunska ploča E42 objašnjava da u vrijeme migracija žabe u velikom broju prelaze preko ceste, što vozačima predstavlja određenu opasnost. Dopunska se ploča, u pravilu, dodaje znaku A01 (opasnost na cesti);

Znak E42

21) dopunska ploča E43 objašnjava da je prometni znak kojemu je dodana dopunska ploča postavljen zbog kolotraga na kolniku. Postavlja se uz znak A01 (opasnost na cesti), B31 (ograničenje brzine);

Znak E43

22) dopunska ploča E44 označuje mjesto na cesti gdje se nalazi oprema za smirivanje prometa (izbočine). Postavlja se uz znak A34 (djeca na cesti), B31 (ograničenje brzine) i C04 (djeca na cesti);

Znak E44

23) dopunska ploča E45 označuje benzinsku postaju s istakalištem plina. Postavlja se uz znak C40 (benzinska postaja);

Znak E45

24) znak »oznaka izlaza s autoceste ili brze ceste« (E46) označuje približavanje izlazu s autoceste ili brze ceste;

Znak E46

25) znak »oznaka čvorišta autocesta« (E47) označuje približavanje križanju autocesta ili autoceste i brze ceste;

Znak E47

26) dopunska ploča E48 označuje prolaz za teretni automobil s izvangabaritnim teretom;

Znak E48

27) dopunska ploča E49 označuje područje s povećanom koncentracijom opasnih tvari u zraku.
Osnovna boja dopunske ploče je bijela, sa simbolom kruga crvene boje s upisanim natpisom crne boje.
Dopunska se ploča postavlja kad je povećana koncentracija opasnih tvari u zraku;

Znak E49

28) dopunska ploča E50 označuje potrebu isključenja rada motora vozila zbog dužeg stajanja i smanjenja opasnih tvari u zraku. Isključivo je vezana uz rad crvenog signala prometnih svjetala.
Osnovna boja dopunske ploče je bijela, sa simbolom ključa sive boje i upisanim natpisom crne boje.
Dopunska se ploča postavlja kad je povećana koncentracija opasnih tvari u zraku.

Znak E50

Članak 52.
Kad je zbog prometne sigurnosti ili prometno-tehničkih za­htjeva potrebno, prometni znakovi u cijelosti ili djelomice mogu biti izvedeni kao promjenljivi znakovi.
Prometni promjenljivi znakovi prema izvedbi mogu biti kontinuirani i nekontinuirani.
Kontinuirani su znakovi oni znakovi koji su izgledom jednaki stalnim prometnim znakovima, a jedina je razlika da uporabom elektromehaničkih sredstava mogu prikazivati različite poruke.
Nekontinuirani znakovi su oni znakovi kod kojih je moguća inverzija boja i pojednostavljen prikaz simbola u odnosu na stalne prometne znakove. Ti znakovi oblikuju poruke uporabom pojedinačnih elemenata koji mogu biti u jednome od dva stanja (ili više), čime mogu oblikovati različite poruke na istoj prednjoj površini znaka.

Nekontinuirani znakovi mogu se izvesti u tehnologiji:
1) optičkih vlakana (fiber – optics);
2) svjetlosnih polja, dodanih na obične znakove;
3) svjetlećih dioda (LED),
4) tekućih kristala (LCD).

Članak 53.
Kad su prometni znakovi izvedeni kao promjenljivi u obliku znakova navedenih u članku 52., ne smiju se razlikovati od prometnih znakova stalnog značenja.

Ako tehnologija izvedbe promjenljivog prometnog znaka ne omogućuje propisanu boju, upotrebljava se:
1) umjesto osnovne bijele i plave boje znaka – crna boja bez refleksije;
2) umjesto crnih i bijelih simbola – bijeli (žuti) simboli znaka;
3) umjesto crnih rubova znaka – bijeli (žuti) rub znaka.
Ako se znakovi prikazuju svjetlećim ili drugim diskretnim elementima prikaza, tehnički uvjetovana pojednostavnjenja prikaza dopuštena su samo uz uvjet da ostanu očuvani bitni elementi i svojstvena obilježja znakova.

Članak 54.
Promjenjivi prometni nekontinuirani znak ili dio znaka u slučaju kvara jednog dijela znaka ili pregaranja izvora svjetlosti ne smije promijeniti svoje značenje, odnosno mora biti bez signalnog pojma (nulto stanje).

Tijekom normalnih uvjeta vožnje na cesti, signalni pojmovi na promjenljivim prometnim nekontinuiranim znakovima moraju biti ugašeni. Kad se predviđa ili nastane promjena normalnih uvjeta vožnje na cesti, ovisno o nastalim promjenama, automatski se uključuje za to predviđeni signalni pojam koji mora biti u funkciji do ponovne uspostave normalnih uvjeta vožnje.

Kad se odnosi na ograničenje brzine, promjenljiv prometni nekontinuirani znak uvijek se postavlja iza statičnog prometnog znaka ograničenja brzine (znak B31) gledano u smjeru vožnje.

Članak 55.

Kad se svjetlosni prometni znakovi izvode u tehnologiji optičkih vlakana (fiber-optics), svjetlosnih polja, svjetlećih dioda (LED) i tekućih kristala (LCD) moraju zadovoljiti određene uvjete:
1) značenje simbola mora biti jasno s udaljenosti najmanje 150 m;
2) simbol mora biti u cijelosti čitljiv na udaljenosti manjoj od 150 m;
3) svjetlosni intenzitet svjetlosnoga prometnog znaka mora se prilagoditi svjetlosnim uvjetima okoliša i mora biti omogućen noćni model rada.

Članak 56.
Za upravljanje prometom upotrebljavaju se uređaji kojima se daju prometni znakovi prometnim svjetlima crvene, žute i zelene boje.

Prometna svjetla jesu:
1) svjetlosni znakovi za upravljanje prometom;
2) svjetlosni znakovi za upravljanje prometom namijenjeni samo pješacima;
3) svjetlosni znakovi za upravljanje javnim gradskim prometom;
4) svjetlosni znakovi za obilježavanje prijelaza ceste preko željezničke pruge;
5) svjetlosni znakovi za obilježavanje radova na cesti i zapreka.

Svjetlo upotrijebljeno kao svjetlosni prometni znak može biti postojano (neprekidno) ili trepćuće (prekidano). Svjetlosni prometni znakovi mogu se postaviti na ploči bijele boje s rubom crne boje (kontrastna ploča).

1. Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom

Članak 57.
Svjetlosni znakovi trobojnim svjetlima mogu se upotrebljavati i za upravljanje prometom na više prometnih traka istodobno ili za svaki prometni trak posebno.
Ako se uređajem iz stavka 1. ovog članka upravlja prometom na svakom traku posebno, svjetlosni su znakovi iznad prometnih traka na koje se odnose.
Kad su svjetlosni znakovi iz stavka 1. ovog članka upotrijebljeni za upravljanje prometom na više prometnih traka i smjerova kretanja istodobno, svjetlosni su znakovi s desne strane kolnika.
Na cestama s više od jednoga prometnog traka za svaki je smjer kretanja potrebno ponoviti svjetlosni znak trobojnim svjetlima.
Na crvenim svjetlosnim poljima znaka strelica smjera je crna, a na zelenim svjetlosnim poljima znaka strelice se uvijek prikazuju kao zelene svjetlosne strelice na crnoj podlozi.

Pojmovi za davanje svjetlosnih znakova su:
1) crveno svjetlo označuje zabranjen prolazak vozila – slika G01;
2) crveno i žuto svjetlo označuju skori prestanak zabrane prolaza prije pojave zelenog svjetla- slika G02;
3) zeleno svjetlo označuje slobodan prolaz vozila te mora biti upaljeno kao samostalno svjetlo. Promjena zelenog svjetla u žuto mora se označiti treptanjem zelenog svjetla tri puta – slika G03;
4) žuto svjetlo prije crvenog, označuje zabranu prolaza, osim za vozila koja se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od prometnog svjetla da se ne mogu na siguran način zaustaviti a da ne prijeđu taj znak – slika G04.
5) dopunska svjetleća strelica označuje slobodan prolaz vozila u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo – slika G05 i G06;
6) oblici strelica prikazani su na slici G07 (za strelice na crvenoj optici) i G08 (za strelice na zelenoj optici);
7) prekrižene crte crvene boje označuju zabranu toka prometa uzduž prometnog traka iznad kojeg se znak nalazi – slika G09;
8) zelena strelica vrhom okrenutim nadolje označuje slobodan tok prometa uzduž prometnog traka iznad kojeg se znak nalazi – slika G10;
9) žuta strelica vrhom okrenutim prema desnoj ili lijevoj strani označuje skretanje toka prometa s prometnog traka iznad kojeg se znak nalazi – slika G11 i G12;

                                             

G01                     G02                  G03                    G04

                                        

      G05                                            G06

G07

G08

     

G09                G10

    

G11                     G12

Ako se uređajem za davanje svjetlosnih znakova upravlja prometom biciklista na prijelazu biciklističke staze preko kolnika s uređajem za davanje svjetlosnih znakova, svjetlo na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima u obliku je svjetleće siluete bicikla na tamnoj podlozi i označuje:

– slobodan prolaz za bicikliste – slika G13,
– zabranjen prolaz za bicikliste – slika G14.

Isti uređaj za davanje svjetlosnih znakova za bicikliste i pješake može se primijeniti u slučaju kad su pješačka i biciklistička staza jedna pored druge – slika G15 i G16.

     

G13                                  G14                                  G15                                  G16

Članak 58.
Kad se svjetlosni znak odnosi samo za određene smjerove vožnje, tad se to mora naznačiti strelicom smjera na zelenim i crvenim svjetlosnim poljima znakova. Ako se na svjetlosnom polju glavnog svjetlosnog znaka pokazuje strelice smjera, tad i ostala svjetlosna polja drugih svjetlosnih znakova moraju imati strelice smjera.
Kad se na prilazu raskrižju s trakama za skretanje bez građevinskog razdvajanja prometni tok koji skreće signalizira posebno strelicom smjera na svjetlosnom pojmu, tad je, u pravilu, dostatno strelice smjera prikazati samo za prometni tok koji skreće.

2. Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom namijenjeni samo pješacima

Članak 59.
Za upravljanje prometom pješaka posebnim uređajima, u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, daju se izmjenično svjetlosni znakovi crvenim i zelenim svjetlom. Zeleno svjetlo može biti namješteno tako da se u određenom vremenskom razmaku, prije nego što se ugasi, najavljuje i kao trepćuće zeleno svjetlo. Crveno i zeleno svjetlo ne mogu biti upaljeni istodobno.

Svjetleća silueta pješaka na tamnoj podlozi označuje:

– slobodan prolaz za pješake – slika G17,

– zabranjen prolaz za pješake – slika G18.

           

G17                                   G18

3. Svjetlosni znakovi za upravljanje javnim gradskim prometom

Članak 60.
Za upravljanje tramvajskim prometom upotrebljavaju se jednobojni svjetlosni znakovi, u obliku svjetleće crte bijele ili žute boje.

Svjetleća crta može biti položena, uspravna ili kosa. Položena crta znači zabranu prolaza tramvaju i postavlja se po okomitoj osi gore, a uspravna i kosa crta slobodan prolaz tramvaju u odgovarajućem smjeru i postavlja se dolje.

Crtama se označuje:

– zabrana prolaza tramvaja – slika G19;

– slobodan prolaz tramvaja u smjeru ravno – slika G20;

– slobodan prolaz tramvaja u smjeru desno – slika G21,

– slobodan prolaz tramvaja u smjeru lijevo – slika G22.

 

 

G19                          G20                          G21                          G22

Članak 61.
Veličine svjetlosnog znaka iz članaka 57., 58. i 59. iznose:

1) za znakove iz čl. 57. (slika G01 do G08) promjer kruga svjetala je 200 i 300 mm,
2) za znakove iz čl. 57. (slika G13, G14, G15, G16), čl. 59. (slika G17 i G18) i čl. 60. (slika G19, G20, G21, G22) promjer kruga svjetala je 200 mm.

Veličina svjetlosnog prometnog znaka iz stavka 1. ovog članka iznosi 300 mm:
– za sve ceste kad se svjetlosni prometni znak postavlja iznad kolnika;
– kad se svjetlosni prometni znak postavlja na autocestama i brzim cestama – cestama isključivo namijenjenim za promet motornih vozila, te na državnim cestama i cestama u naselju koje nisu ulice širine kolnika 7,0 m i više,
– kad je svjetlosni prometni znak postavljen uz rubove kolnika na svim ostalim cestama, njegova veličina iznosi 200 mm.

Članak 62.
Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom na raskrižjima koji se postavljaju na stupu pokraj kolnika, moraju biti postavljeni na visini 2 do 3.5 m iznad površine kolnika.
Na stupu na kojem se nalazi svjetlosni znak iz stavka 1. ovo1. ovog članka može se postaviti i svjetlosni prometni znak na manjoj visini i s manjim svjetlima.
Ako se svjetlosni znakovi postavljaju tako da vise iznad kolnika, donji rub svjetlosnog znaka ne smije biti na visini manjoj od 4.5 m ni na višoj od 5.5 m iznad kolnika.

Članak 63.
Na prilazima raskrižju izvan naseljenog mjesta, na kojem su postavljeni svjetlosni znakovi za upravljanje prometom, moraju se postaviti prometni znakovi koji označuju nailazak na prometna svjetla (A23 ili A24) s dopunskom pločom E01, raskrižje (D01 ili D02), zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon, osim motocikla bez prikolice (B32) i ograničenje brzine (B31) ako je dopuštena brzina vožnje iznad 60 km/h.
Udaljenost prometnih znakova od raskrižja ovisi o dopuštenoj brzini vožnje i stvarnoj situaciji.

4. Svjetlosni znakovi za označivanje prijelaza ceste preko željezničke pruge

Članak 64.
Svjetlosni znakovi za označivanje prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini mogu biti znakovi za označivanje branika i polubranika i znakovi kojima se najavljuje približavanje vlaka, odnosno zatvaranje prijelaza branicima ili polubranicima.
Osim označivanja prijelaza ceste preko željezničke pruge svjetlosnim znakom, prijelaz se mora osigurati i zvučnom signalizacijom.

Članak 65.
Ako se svjetlosnim znakovima na prijelazu ceste preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika najavljuje približavanje vlaka, odnosno spuštanje branika ili polubranika na prijelazu ceste preko željezničke pruge s branikom ili polubranikom te ako se tim znakovima sudionici u prometu obavješćuju o tomu kako je branik ili polubranik u zatvorenom položaju, ti se svjetlosni znakovi daju izmjenično paljenjem dvaju crvenih svjetala kružnog oblika promjera 300 mm.
Svjetla iz stavka 1. ovog članka moraju se nalaziti jedno pored drugog u vodoravnoj osi na ploči koja ima oblik istostraničnog trokuta s vrhom okrenutim prema gore, čije boje i dimenzije odgovaraju boji i dimenzijama znaka opasnosti duljine stranice istostranična trokuta 120 cm (znak G23), boje retrorefleksijeklase III.

Svjetla iz stavka 1. ovog članka izvode se u tehnologiji svjetlećih dioda (LED).

Znak G23

5. Svjetlosni znakovi za obilježavanje radova na cesti i zapreka

Članak 66.
Svjetlosni znakovi za obilježavanje radova na cesti i zapreka mogu biti ploča za označivanje zapreka s treptačem (čl. 81., slika K22 i K23), pokretna ploča s treptačima i znakovima (čl. 81., slika K24, slika K25 i slika K26) kao i privremeni uređaji za davanje znakova prometnim svjetlima radi naizmjeničnog propuštanja vozila iz suprotnih smjerova (znakovi iz članaka 57, 58 i 59 ovog Pravilnika).

Članak 67.
Oznake na kolniku jesu:

1) uzdužne oznake;
2) poprečne oznake,
3) ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika.

Članak 68.
Oznake na kolniku ucrtavaju se, lijepe, ugrađuju ili utiskuju u kolnički zastor i ne smiju povećavati sklizavost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0.6 cm iznad razine kolnika.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, oznake na kolniku (delineatori) kojima se označuju središnje ili rubne crte na objektima ili devijacijama mogu biti viši od 0.6 cm iznad razine kolnika. Njihova visina ne smije biti viša od 2.0 cm iznad razine kolnika.

Članak 69.
Oznake na kolniku bijele su boje.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, žutom bojom obilježavaju se:
– oznake mjesta na kolniku i nogostupu na kojima je zabranjeno parkiranje;
– crta za odvajanje traka za kretanje vozila javnog prijevoza putnika;
– oznake parkirališnog mjesta za osobe s invaliditetom (slika H48);
– oznake kojima se obilježavaju mjesta za određene namjene (autobusna stajališta, taxi–vozila, policija, biciklističke i pješačke staze i dr.);
– naprave za smirivanje prometa (umjetne izbočine i uzdignute plohe),
– oznake kojima se privremeno preusmjerava promet (privremena regulacija prometa) i obilježavaju privremene opasnosti na kolniku.

1. Uzdužne oznake na kolniku

Članak 70.
Uzdužne oznake na kolniku mogu biti razdjelne crte, rubne crte i crte upozorenja.
Razdjelna crta služi za razdvajanjeajanje dvosmjernih prometnih površina prema smjerovima kretanja.
Crta označuje rub vozne površine kolnika.
Širina uzdužnih crta na kolniku iznosi najmanje 10 cm, a razmak između usporednih uzdužnih dvostrukih crta je 10 cm.

Širina središnje razdjelne crte prema širini kolnika:

1) ³3,5 m       –    20 cm;

2) 3 – 3,5 m   –    15 cm;

3) 2,75 – 3 m  –    12 cm,

4) 2,5 – 2,75 m    –   10 cm.

Širina rubne i razdjelne crte je iste širine.

Članak 71.
Uzdužne crte na kolniku izvode se kao pune, isprekidane i dvostruke crte i rubna crta.
Puna uzdužna crta (razdjelna i rubna) označuje zabranu prelaska vozila preko te crte ili zabranu kretanja vozila po toj crti.

H01

Isprekidana uzdužna crta može biti isprekidana razdjelna crta, kratka isprekidana crta, široka isprekidana crta i crta upozorenja. Isprekidana razdjelna crta dijeli kolničku površinu na prometne trake – slika H02.

H02

Široka isprekidana crta služi kao rubna crta za razdvajanje tokova u raskrižju na cestama izvan naselja i najmanje je širine 30 cm.
Crta upozorenja služi za najavljivanje blizine pune razdjelne crte – slika H03.

H03

Kratka isprekidana crta služi kao razdjelna crta na prilaznim krakovima raskrižja, kao crta vodilja u samom raskrižju i za odvajanje trakova za vozila javnog prijevoza putnika – slika H04.

H04

Dvostruka razdjelna crta može biti dvostruka puna, dvostruka isprekidana i dvostruka kombinirana.
Dvostruka puna razdjelna crta označuje zabranu prelaska vozila preko tih crta ili zabranu kretanja vozila po tim crtama i obvezno se izvodi na kolnicima za dvosmjerni promet vozila – slika H05:

a) s dva i više prometnih traka za svaki smjer;
b) s neparnim brojem prometnih trakova ako se pretjecanje zabranjuje u oba smjera;
c) u tunelima i prilazima tunelu u dužini najmanje 200 m;
d) na objektima,
e) ako to zahtijevaju prometni i sigurnosni uvjeti ceste ili okoliš ceste.

H05

Dvostruka isprekidana razdjelna crta služi za obilježavanje prometnih traka s izmjenljivim smjerom kretanja na kojima je promet upravljan prometnim svjetlima – slika H06.

H06

Dvostruka kombinirana crta služi za razdvajanje prometnih traka na mjestima na kojima su uvjeti preglednosti takvi da dopuštaju pretjecanje samo u jednom smjeru kretanja – slika H07.

H07

Članak 72.
Dijelovi kolnika u blizini vrha prijevoja, raskrižja, prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini i na mjestima na kojima je preglednost ceste znatno smanjena mogu se obilježiti jednom ili dvjema usporednim uzdužnim punim crtama ili dvostrukom crtom, od kojih je jedna puna, a druga isprekidana – slike H08, H09 i H10.

Duljina n između točke B i C B i C (slika H08) određuje se prema dopuštenim brzinama tako da se svođenje s dvije na jednu prometnu traku izvodi prema:

                     n £ 1:60 za v > 50 km/h

n < 1:30 za v £ 50 km/h

                     

H08

 

H09

 

H10

 

Članak 73.
Za utvrđivanje duljine preglednosti uzima se brzina koju ne prekoračuje 85 posto vozila ili računska brzina ako je njezina vrijednost veća.
Duljina preglednosti (M) utvrđuje se prema dolaznoj brzini kretanja vozila (slika H09 i H10) i iznosi za:
– 130  km/h – od 200 m do 400 m;
– 100  km/h – od 160 m do 320 m;
–  80  km/h – od 130 m do 260 m,
–  60  km/h – od  50 m do 100 m.

Pri određivanju duljine preglednosti, za obilježavanje oznaka na kolniku u blizini vrha prijevoja, u nepreglednom zavoju ili sličnom mjestu, visina očiju iznosi 1.0 m, a visina predmeta 1.1 m.
Punoj razdjelnoj crti treba prethoditi crta upozorenja (L) koja se utvrđuje prema dolaznoj brzini kretanja vozila i iznosi najmanje za:

– 130 km/h – 160 m;
– 100 km/h – 120 m;
– 80 km/h – 100 m;
– 60 km/h –  80 m,
–  40 km/h –  60 m.

Označivanje crte upozorenja može biti dopunjeno jednom ili više strelica (H26), koje vozačima pokazuju koju prometnu traku moraju koristiti.

2. Poprečne oznake na kolniku

Članak 74.
Poprečne su oznake:
– crta zaustavljanja;
– kose crte;
– graničnici;
– pješački prijelazi,
– prijelazi biciklističke staze preko kolnika.

Članak 75.
Poprečne oznake na kolniku obilježavaju se punim ili isprekidanim crtama i mogu biti povučene na kolniku tako da zahvaćaju jedan ili više prometnih trakova.
Poprečne pune crte za zaustavljanje vozila na križanjima i drugim cestama koje se križaju, moraju biti povučene tako da vozač vozila nad raskrižjem ima dovoljan pregled na promet vozila i pješaka preko raskrižja i tih cesta (slika H11).
Poprečne isprekidane crte na raskrižju koje označuju križanje s cestom koja ima prednost prolaza (slika H12 i H13) moraju biti povučene tako da udovoljavaju uvjetima iz stavka 1. ovog članka predviđenim za poprečne pune crte.

Razdjelna i rubna crta mogu se izvesti i kao zvučna ili vibracijska traka.

Članak 76.
Poprečne su oznake, s obzirom na kut pod kojima ih vozač vidi, šire od uzdužnih oznaka.

Članak 77.
Crpt'>Crta zaustavljanja može biti puna ili isprekidana, i to:
1) puna crta zaustavljanja oz mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo. Ispred crte zaustavljanja može se na kolniku ispisati riječ STOP – slika H11;

H11

2) isprekidana crta zaustavljanja označuje mjesto na kojemu vozač mora zaustaviti vozilo ako je potrebno propustiti vozila koja se kreću cestom s pravom prednosti prolaska. Ispred crte zaustavljanja može se ubilježiti trokut upozorenja – slika H12;

3) umjesto isprekidane crte zaustavljanja, mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo ako je potrebno da propusti vozila koja se kreću cestom s pravom prednosti prolaska, može se obilježiti trokutima vrhom okrenutim prema vozilu – slika H13;

         

   H12                                         H13        

4) kose crte označuju mjesto otvaranja izlaznog traka (slika H14) i zatvaranja ulaznog traka (slika H15) na autocesti i brzoj cesti:

H14

H15

5) otvaranje i zatvaranje prometnog traka namijenjenog vozilima javnog prijevoza putnika (slika H16);

H16

6) graničnik označuje mjesto ulaženja na kojem je potrebno odvojiti dio kolnika na kojem je zabranjen promet – slika H17;

H17

7) pješački prijelaz označuje dio površine kolnika namijenjenog prijelazu pješaka – slika H18.

Na mjestima na kojima se pješački prijelaz ne može obilježiti bojom, prijelaz se može obilježiti čeličnim ili plastičnim elementima, klinovima ili reflektirajućim oznakama.

H18

Kad je na kolniku označen pješački prijelaz (slika H18), mora biti obilježen znakom C02 i znakom A33 (obilježen pješački prijelaz), osim na mjestima na kojima se promet regulira svjetlosnim znakovima (semaforima);

8) na kolniku uz pješački prijelaz koji se nalazi u blizini škole mora stajati natpis »ŠKOLA« (slika H55);

9) prijelaz biciklističke staze preko kolnika je dio površine kolnika namijenjen isključivo za prijelaz biciklista – slika H19.

H19

3. Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika

Članak 78.
Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika su strelice, polja za usmjerivanje prometa, crte usmjerivanja, natpisi, oznake za označivanje prometnih površina za posebne namjene; oznake za obilježavanje mjesta za parkiranje i uzdužne oznake (oznake na predmetima uz rub kolnika).
1) Strelicama se na kolniku obilježava obvezan smjer kretanja vozila – ako su obilježene u prometnom traku obrubljenom punom crtom – i njima se obavješćuju vozači o namjeni prometnih trakova – ako su obilježene u traku obrubljenom isprekidanom crtom.

Strelicama se može označiti:
– jedan smjer – slika H20;
– dva smjera (kombinirana) – slike H21 i H22;
– prestrojavanje na dva bliža križanja gdje se prestrojavanje mora obaviti prije prvoga križanja na koje je zabranjeno skretati u naznačenim smjerovima – slika H23;
– smjer kretanja u garažama – slika H24,
– skretanje prometa – slika H25.
– najava završetka pretjecanja – slika H26.

          

H20                              H21                              H22

    

H23                               H24

 

H25                                               H26

2) Polja za usmjerivanje prometa označuju površinu na kojoj je zabranjen promet i na kojoj nije dopušteno zaustavljanje i parkiranje vozila:
– između dva traka sa suprotnim smjerovima – slika H27;
– između dva traka s istim smjerovima – slika H28;
– na mjestu otvaranja posebna traka za skretanje – slika H29;
– ispred otoka za razdvajanje prometnih tokova – s1ike H30, H31 i H32;
– na ulaznom kraku na autocesti – slika H33,
– na izlaznom kraku s autoceste – slika H34.

 

 H27                                                H28

 

H29

  

          H30                                             H31                                                 H32

 

H33                                           H34

3) Crta usmjerivanja označuje mjesto promjene slobodne površine kolnika ispred čvrstih prepreka koje se nalaze na cesti ili na njezinim rubovima.
Crte usmjerivanja mogu biti ispred otoka za prestrojavanje vozila javnog prijevoza putnika (slika H35), za oblikovanje prepreke na rubu ceste (slika H36) te za označivanje promjene korisne površine kolnika (slika H37).

  

H35                                        H36                                      H37

4) Natpisi na kolniku daju sudionicima u prometu potrebne obavijesti, primjerice riječi »STOP«, »BUS«, »TRAM«, »TAXI«, »ŠKOLA«, »VLAK«, a i nazivi mjesta, ograničenje brzine itd. (slike H38, H39, H40, H41, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49 i H50).

 

H38                                   H39                                H40

H41                                    H42                                 H43

     H44                           H45                     H46                     H47

 

H48                        H49                     H50

Natpisi na kolniku mogu biti izvedeni i kao umetnuti prometni znakovi (slika H45, H46, H47).

5) Označivanje prometnih površina za posebne namjene služi za obilježavanje mjesta namijenjenih isključivo za autobusna stajališta (slika H51, H52 i H53), obilježavanje mjesta namijenjenih isključivo za taksi vozila (H54), obilježavanje pješačkog prijelaza u blizini škole (H55), obilježavanje mjesta namijenjenim isključivo osobama s invaliditetom (slika H56) te obilježavanje mjesta na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje (slika H57 i H58) i obilježavanje biciklističkih i pješačkih staza (H59).

 

H51

 

H52

H53

 

H54

 

H55

 

H56

 

H57

 

H58

 

H59

6) Obilježavanje mjesta za parkiranje vozila služi za označivanje prostora za parkiranje. Parkiranje u odnosu na rub kolnika može biti uzdužno (slika H60), koso (slika H61) i okomito (slika H62).

 

H60

 

H61

 

H62

H63

8) Obilježavanje naprava za smirivanje prometa – umjetne izbočine na kolniku (H64) i uzdignute plohe (H65)

 

H64

 

H65

9) Elementi konstrukcije i opreme javnih cesta i drugih predmeta koji označuju stalne prepreke unutar mjera prometnog profila obilježavaju se crveno – bijelom, a slobodnog profila crno – bijelom oznakom – slika H66.

 

H66

10) Evakuacijska crta na oblozi tunela označava se cijelom dužinom tunela sa strane na kojoj se nalaze ulazi u pješačke prolaze i prolaze za vozila, crtom širine 50 cm u crvenoj boji (RAL 2002) – slika H67.

Evakuacijska crta na oblozi tunela izvodi se tako da je donji rub crte na visini od 90 cm od razine pješačkog hodnika.

 

H67

1. Oprema za označivanje ruba kolnika

Članak 79.
Oprema za označivanje ruba kolnika je:

1) smjerokazni stupić (slika K01) služi za označivanje ruba kolnika.
Smjerokazni stupić u vidljivom smjeru mora imati ugrađenu reflektirajuću oznaku od reflektirajućeg stakla.
Reflektirajuća oznaka u smjeru vožnje s desne strane je crvene boje, a s lijeve strane bijele boje.
Na kolniku s jednosmjernim prometom reflektirajuća oznaka je s obje strane crvene boje.
Smjerokazni stupići (K01), u pravilu, se postavljaju na udaljenosti 0.75 m od vanjskog ruba kolnika, uz kolnik na razmaku od 50 m kad je cesta u pravcu, odnosno, 12 m (25 m) kad je cesta u zavoju, što ovisi o značajkama radijusa zavoja, odnosno prema predočenim tablicama.
Kad je uz kolnik ceste postavljena zaštitna odbojna ograda na udaljenosti manjoj od 150 cm od ruba kolnika, smjerokazni stupići postavljaju se na ogradu.
U slučaju da je uz kolnik postavljena zaštitna odbojna ograda udaljena od ruba kolnika 150 cm i više, za označivanje ruba kolnika postavlja se smjerokazni stupić K01;

 

HORIZONTALNI ZAVOJ

središnji radijus

razmak smjerokaznih

zavoja

stupića u zavoju

£100 m

10 m

100 – 300 m

15 m

300 – 400 m

20 m

400 – 500 m

25 m

³ 500 m

50 m

VERTIKALNI ZAVOJ

središnji radijus

razmak smjerokaznih

zavoja

stupića u zavoju

£ 250 m

10 m

250 – 800 m

15 m

800 – 1500 m

20 m

1500 – 3000 m

25 m

style='font-size:11.0pt;font-family:Symbol'>³ 3000 m

50 mK01

2) smjerokazne oznake (markeri) za tunele i galerije (slika K02), označuju rub kolnika u tunelu odnosno, galeriji i izvode se u tehnologiji svjetlećih dioda (LED) i moraju imati stalan izvor napajanja.
Smjerokazne oznake za tunele u smjeru vožnje su na desnoj strani crvene boje, a na lijevoj strani ceste bijele boje.
Na kolniku s jednosmjernim prometom reflektirajuća oznaka u smjeru vožnje s desne strane je crveno – bijele izvedbe, a s lijeve strane u obostrano crvenoj izvedbi za slučaj preusmjeravanja prometa i korištenja kolnika za dvosmjerni promet.
U tunelima i galerijama smjerokazne oznake ili markeri u tehnologiji svjetlećih dioda (LED) (slika K02) postavljaju se na razmaku 25 m kad je tunel ili galerija u pravcu, odnosno na razmaku 15 m u zavoju i na prvih 100 m tunela ili galerije;

K02

3) reflektirajuće oznake (slika K03) označuju rub kolnika koje se postavljaju na objekte na mjestima na kojima nije moguće postaviti smjerokazne stupiće, a čiji oblik, veličina i boja ovise o mjestu postavljanja (na zaštitnoj ogradi, na bočnim stranicama tunela, na potpornom zidu i slično te na uzdužnim i poprečnim oznakama na kolniku).
Površina reflektirajuće oznake mora biti izvedena klase III retrorefleksije.
Kad je uz kolnik postavljena zaštitna betonska ograda, na nju se postavlja reflektirajuća oznaka (K03) na odgovarajućem razmaku i u istoj visini kao i na smjerokaznom stupiću (K01).

K03

4) štapovi za snijeg u zimskim uvjetima označuju rub kolnika i naznačuju pružanje ceste ili cestovne građevine.
Štapovi za snijeg na cesti (slika K04) i cestovnim građevinama (slika K05) naizmjence su obojani crveno i žuto. Najviše polje mora biti obojano reflektirajućom tvari.
Štapovi za snijeg (K04) postavljaju se uz rub kolnika gdje su postavljeni smjerokazni stupići. Postavljanju se s desne strane smjerokaznog stupića gledano u smjeru vožnje kako se ne bi zaklonio reflektirajući dio smjerokaznog stupića.

Štap za snijeg mora biti postavljen ispred i na završetku sigurnosne ograde.

K04

Na početku cestovne građevine postavlja se štap s graničnikom okrenutim prema dolje, a na kraju cestovne građevine štap s graničnikom okrenutim prema gore.
Vrh graničnika mora biti obojan reflektirajućom tvari.

K05

2. Oprema za označivanje vrha prometnog otoka

Članak 80.
Oprema za označivanje vrha prometnog otoka:

1) ploča za označivanje prometnog otoka (slika K06, K07, K08 i K09), označuje vrh prometnog otoka na raskrižju, na vrhu razdjelnog otoka na izlaznim krakovima autocesta i cesta isključivo namijenjenim za promet motornih vozila. Ploča K08 izrađuje se kao prostorni element.

Osnovna boja znaka K09 je žuto-zelene boje retrorefleksije klase III.

 

K06                    K07

 

 

K08                    K09

3. Oprema, znakovi i oznake za označavanje radova, zapreka i oštećenja kolnika

Članak 81.
Oprema, ostali znakovi i oznake za označivanje radova, zapreka i oštećenja kolnika jesu:

1) ploče ačivanje zapreka na cesti na lijevoj strani (slika K10) i na desnoj strani (slika K11), u smjeru vožnje ozna­čuju radove ili zapreke na cestama, objektima i ostalim prometnim površinama.

K10

K11

2) ploča za označavanje zavoja na cesti (slika K12 i K13) i ploča za označavanje oštrog zavoja na cesti (slika K14) sa smjerom usmjeravanja na desno ili na lijevo.
Boja strelice znaka K14 je žuto-zelene boje retrorefleksije klase III.
Znakovi se postavljaju na mjestu na kojem počinje oštar zavoj te u samom zavoju.
Ploča K14 postavlja se u veoma oštrom i neočekivanom zavoju.

K12

                        

                      K13                                K14

3) ploča (bočne) zapreke (slike K15, K16, K17 i K18) označuju mjesto bočnog smanjenja profila ceste. Pločama se fizički razdvaja promet suprotnog smjera vožnje. Ploče K17 i K18 postavljaju se i na mjestu ugradnje umjetne izbočine i uzdignute plohe (čl. 100).

Boja kosih pruga na znakovima K17 i K18 je žuto-zelene boje retrorefleksije klase III.

                                

 

K15          K16                                    K17           K18

                            

 

4) stožac (slika K19) služi za obilježavanje mjesta kratkotrajnih radova na cesti;

K19

5) branik za označivanje zapreka (slika K20 i K21) služi za označivanje zapreka na prometnoj površini;

                    

                    

 

K20                  K21

6) ploča za obilježavanje mjesta izvođenja radova na cesti ili oštećenja kolnika (slika K22 i K23);

             

            

 

 K22          K23

7) pokretna ploča s treptačima i znakovima (slika K24 i slika K25) označuje mjesto izvođenja radova ili oštećenja na cesti;

                   

K24                               K25

8) pokretna ploča s treptačima i svjetlećim strelicama, usmje­renima prema dolje, i prometnim znakom (slika K26), označuju mjesto na cesti gdje je prometni trak zatvoren pa se promet preusmjeruje;

K26

9) pokretna signalna ploča s promjenjivim sadržajem (slike K27, K28 i K29) upozorava na blizinu mjesta na cesti na kojemu se izvode radovi ili gdje je zadan smjer i način preusmjeravanja prometa;

                                 

K27                          K28

K29

4. Svjetlosni znakovi za označivanje radova, drugih zapreka i oštećenja kolnika

Članak 82.
Promjer svjetala ne smije biti manji od 210 mm.
Razmak između svjetala, ovisno o situaciji, iznosi od 5.0 do 10.0 m.

Članak 83.
Svjetlosni znakovi za označivanje radova na cesti, inih zapreka i oštećenja kolnika jesu:
1) crveno svjetlo koje se upotrebljava na pločama za označivanje zatvorenog dijela ceste (slika K30);

K30

2) trepćuće žuto svjetlo koje se upotrebljava za naglašavanje prometnog znaka iznad kojeg je postavljeno (slika K31).
Kad se radi o znaku koji za upravljanje i nadzor prometa koristi policija, umjesto trepćuća žutog, upotrebljava se trepćuće plavo svjetlo;

K31

3) svjetlosni niz je niz žutih, međusobno povezanih svjetala (bljeskalica), koja se izmjenično pale/ gase u smjeru vožnje. Niz svjetala upozorava da je jedan ili više prometnih traka zatvoren i da je promet preusmjeren »putovanjem svjetla« (slika K32).

K32

5. Oprema za vođenje i usmjerivanje prometa u zoni radova na cesti, zapreka i oštećenja kolnika

Članak 84.
Oprema, znakovi i oznake za označivanje radova, zapreka i oštećenja kolnika te oprema za vođenje i usmjerivanje prometa u zoni radova na cesti, zapreka i oštećenja kolnika postavlja se na temelju prometnog projekta.

Članak 85.
U opremu za vođenje i usmjerivanje prometa u zoni radova na cesti, drugih zapreka i oštećenja kolnika pripadaju:
1) montažni rubnjaci koji služe za usmjeravanje prometa vozila po prometnim trakama. Površina rubnjaka je žute boje.
Na rubnjaku moraju biti utisnuta reflektirajuće oznake radi bolje vidljivosti u noćnim uvjetima i pri smanjenoj vidljivosti (slika K33).

K33

2) markeri za razdvajanje smjerova vožnje postavljaju se u slučaju uvođenja dvosmjernog prometa na jednosmjernoj cesti.
Površina markera mora biti izvedena od reflektirajuće oznake (slika K34, K35 i K36).
Markeri mogu stajati samostalno ili mogu biti pričvršćeni na montažne rubnjake. Kad su markeri pričvršćeni na montažne rubnjake, moraju biti izvedeni tako da su crvene i bijele trake usmjerene od vrha prema dolje u smjeru vožnje (slika K35 i K36);

                                        

                              

K34                   K35                       K36             

3) smjerokazne oznake (markeri) za razdvajanje janje smjerova vožnje, označivanje pješačkih prijelaza i prijelaza ceste preko željezničke pruge (slika K37).
Smjerokazne oznake (markeri) imaju usmjeravajuću reflektirajuću ili svjetleću oznaku s obje strane bijele boje.

Smjerokazne oznake (markeri) za razdvajanje prometnih traka u tunelima (galerijama) postavljaju se na razmaku od 6 m kad je promet u tunelu (galeriji) dvosmjeran, odnosno na razmaku od 12 m kad je jednosmjeran.

K37

4) zavjesice i trake služe za ograđivanje manjih prostora (slika K38);

K38

5) razdvajajuće ograde (plastične prepreke – New Jersey), fizički razdvajaju površine namijenjene prometu suprotnih smjerova i kolničke površine od površina na kojima promet nije dopušten (slika K39);

K39

6) rastezljive i složive ograde za zatvaranje manjih prometnih površina (slike K40 i K41).

    

                                                 

K40                                        K41

6. Branici i polubranici

Članak 86.
Branici i polubranici su naprave namijenjene zatvaranju prometa vozila i pješaka u smjeru na koji su poprečno postavljene.
Na branicima se svjetlosno trepćuće crveno svjetlo postavlja na sredini branika, a na polubraniku na kraju polubranika.
Promjer kruga trepćuća svjetla je minimalno 210 mm.

Članak 87.
Branici kojima se na prijelazu ceste preko željezničke pruge u razini zatvara promet čitavom širinom ceste (slika K42) moraju biti označeni s najmanje tri crvena reflektirajuća stakla od kojih jedno mora biti smješteno na sredini branika, a druga dva bliže krajevima branika.

K42

Polubranici, kojima se na prijelazu ceste preko željezničke pruge u razini zatvara promet samo do polovice širine ceste (slika K43), moraju biti označeni s najmanje tri crvena reflektirajuća stakla postavljena na odgovarajućim razmacima po čitavoj dužini polubranika, od kojih jedno mora biti smješteno na samom kraju polubranika.

K43

Kad se branici i polubranici postavljaju na ulazu na parkiralište ili garaže, obojani su crvenim i poljima i po mogućnosti označeni najmanje jednim crvenim 
eflektirajućim staklom.
Branici i polubranici moraju biti obilježeni crvenim reflektirajućim staklima i ako su obilježeni posebnim postojanim ili trepćućim crvenim svjetlima.
Reflektirajuća stakla iz st. 1. i 2. ovog članka moraju imati površinu barem 40 cm, a moraju se postaviti tako da su uočljiva iz smjera ceste na kojem se zatvara promet.
Branici i polubranici moraju po cijeloj dužini biti presvučeni retroreflektirajućom tvari klase II.

7. Prometna zrcala

Članak 88.
Prometna zrcala namijenjena su za sigurno uključivanje iz sporedne ceste na cestu s prednošću prolaska ili u drugim sličnim slučajevima, na mjestima smanjene preglednosti.
Vanjski rub prometnog zrcala mora biti obojen izmjeničnim poljima crvene i bijele boje.
Prometna zrcala mogu biti pravokutnog ili kružnog oblika (slike K44 i K45).

  

                                                    

K44      K45

8. Zaštitne ograde

Članak 89.
Zaštitna ograda je tehnička sigurnosna konstrukcija kojoj je osnovna svrha spriječiti klizanje vozila s (planuma) ceste, odnosno zadržati vozila skrenuta s kolnika.
Zaštitna ograda se izrađuju od čelika, betona (tip New Jersey), ili kombinirano.

Zaštita ograda mora se postaviti:
– u razdjelnom pojasu, ovisno o veličini prometa,
– na cestovnom objektu,
– kad je cesta na nasipu višem od 3.0 m,
– ispred opasnog mjesta (bočne opasnosti).

Klasa zaštitne ograde ovisno o kategoriji ceste:

                

KATEGORIJA

RUB

RAZDJELNI

 

CESTE

KOLNIKA

POJAS

OBJEKT

AUTOCESTA I

 

 

 

BRZA CESTA

H2–H1

H2

H3 – H2

DRŽAVNA CESTA

 

 

 

I BRZA GRADSKA

H1

H2

CESTA

 

 

 

OSTALE CESTE

N2

H1 – H2

Članak 90.
Zaštitna ograda mora biti opremljena reflektirajućim oznakama ili smjerokaznim stupićima, na desnoj strani u smjeru vožnje crvene boje, a s lijeve strane bijele boje. Na kolniku s jednosmjernim prometom reflektirajuća oznaka je s obje strane crvene boje.

9. Ograde protiv zasljepljivanja

Članak 91.
Ograde protiv zasljepljivanja od svjetala vozila iz suprotnog smjera, u pravilu, se postavljaju u razdjelni pojas ceste s dva kolnika za promet suprotnih smjerova.

Članak 92.
Ograde protiv zasljepljivanja izvode se od metala, drveta, polimernih mreža, sadnjom šiblja i drugih materijala.

10. Zaštitne žičane ograde

Članak 93.
Zaštitne žičane ograde jesu:

1) ograde namijenjene zaštiti prometa na cesti od divljači i drugih životinja,
2) ograde na nadvožnjacima za zaštitu prome prometa ispod nadvožnjaka.

Članak 94.
Zaštitne žičane ograde postavljaju se uz:
a) autoceste,
b) brze ceste,
c) ostale ceste prema potrebi.

11. Pješačke ograde

Članak 95.
Pješačke ograde namijenjene su osiguranju pješaka od pada s površine koju moraju ili smiju koristiti za kretanje.
Pješačke ograde se smiju upotrebljavati i za vođenje (kanaliziranje) pješaka na području raskrižja, prolaza za pješake, nathodnika i sl.

12. Ublaživači udara

Članak 96.
Ublaživači udara su naprave koje se koriste za osiguranje posebno opasnih mjesta na cesti, gdje postoji opasnost naleta vozila na čvrstu građevinu (npr. razdjelni otok, zid cestovnog objekta, konzolni stup i dr.).
Ublaživači udara namijenjeni su smanjenju posljedica udara na putnike, vozilo ili građevinu.

13. Oznaka za ručno upravljanje prometom

Članak 97.
Znakovi koje privremeno postavlja policija pri upravljanju i nadzoru prometa ne mogu biti promjera manjeg od 40 cm.

Članak 98.
1) Crvena i zelena zastavica veličine najmanje 40x40 cm.. Kad cestovni radnik drži crvenu zastavicu (slika K46), ona označuje zabranu prometa, a kad drži zelenu zastavicu (slika K47), onda je prolaz slobodan;

                  

      K46                      K47

2) okrugla ploča promjera 30 cm, koja ima na jednoj strani znak B04 (zabrana prometa u jednom smjeru, slika K48), na drugoj strani zeleno polje s bijelim rubom širine 6 cm (slika K49). Znak B04 okrenut prema dolazećem vozilu znači zabranu prolaza, a zeleno polje s bijelim rubom slobodan prolaz.

                   

                  K48                             K49

Članak 99.
Signalizacijom i opremom za smirivanje prometa utječe se na usporavanje brzine kretanja vozila na dopuštenu brzinu.

Signalizacija i oprema za smirivanje prometa sastoji se od:
– optičkih bijelih crta upozorenja;
– traka za zvučno upozoravanje;
– vibracijskih traka;
– umjetnih izbočina,
– uzdignutih ploha na kolniku.

Optičke bijele crte upozorenja izvode se s pomoću sredstava za izvođenje oznaka na kolniku, a zvučne ili vibracijske trake hrapavljenjem kolničkog zastora glodanjem ili nanošenjem tankih reljefnih slojeva na kolnik.
Umjetne izbočine su konveksnog profila, a uzdignute plohe trapeznog profila, koje se moraju razlikovati od kolne površine ceste po materijalu i boji tako da su dobro vidljive danju i noću.

Članak 100.
Umjetne izbočine i uzdignute plohe mogu se postavljati samo na cestama u naselju (stambenim četvrtima) kojima se prilazi zonama u kojima je nužno usporavanje brzine kretanja vozila radi sigurnosti prometa, a na temelju prometnog projekta i analize opravdanosti, uz prethodnu suglasnosti po članku 44. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine« broj 180/04).
Uporaba umjetnih izbočina i uzdignutih ploha nije dopuštena na cestama kojima se češće kreću vozila Hitne pomoći (prilazi bolnicama).

Članak 101.
Umjetne izbočine i uzdignute plohe moraju biti označene dopunskom pločom E44 uz prometni znak A34 (B31 ili C04) i prometnim znakovima C10 (izbočina na cesti), K17 i K18 (ploča za označivanje bočne zapreke) i oznakama na kolniku. Njihova površina mora biti od neklizajućeg materijala i označena stalnim reflektirajućim tvarima na onoj strani s koje se vozilo približava.

Umjetne izbočine moraju biti dobro usidrene u kolnički zastor kako bi se spriječilo odvajanje pojedinačnih elemenata ili njihovih dijelova. U zoni umjetnih izbočina i uzdignutih ploha moraju se provesti primjerene mjere odvodnje.

Članak 102.
Najčešće mjere koje se primjenjuju za smirivanje prometa na kolniku jesu:

1. optičke bijele crte upozorenja koje upozoravaju vozača na potrebu smanjivanja brzine.
Crte se izvode serijskim postavljanjem najmanje četiri bijele refleksivne trake poprečno na smjer vožnje preko cijele širine prometnog traka, sve veće širine i na sve manjem razmaku. Prva crta mora biti širine 20 cm, a sljedećima se širina povećava za 10 cm (slika K50). Razmak između crta ovisi o početnoj (npr. 80 km/h) i konačnoj brzini (npr. 40 km/h) koju vozilo postiže prije opasnog dijela ceste (slika K51).

Optičke bijele crte postavljaju se ispred raskrižja, pješačkih prijelaza, ispred opasnog dijela ceste, ispred ploče C79 (naziv naseljenog mjesta), cestarskih naplatnih mjesta, graničnih prijelaza i slično.

 

K50

 

K51

2. trake za zvučno upozoravanje vozača (»zvučna traka«), koje pri prijelazu vozila proizvode tihe vibracije i zvučne efekte i time upozoravaju vozača da smanji brzinu, (slika K52).
Trake se izvode hrapavljenjem kolničkog zastora površin­skim sredstvima, glodanjem ili nanošenjem eruptivne kamene granulacije veličine 8 do 12 mm.

Zvučne trake se izvode u paru na udaljenosti 1.8 m (2.0 m), preko prometnog traka, širine 15 do 40 cm i visine 5 do 12 mm na međusobnom razmaku koji ovisi o početnoj (npr. 80 km/h) i konačnoj brzini (npr. 40 km/h) koju vozilo postiže prije opasnog dijela ceste.

Zvučne trake mogu se postavljati ispred škola, vrtića, željez­ničkih prijelaza, pješačkih prijelaza, cestarskih naplatnih prolaza, križanja i opasnih zavoja gdje su velike brzine kretanja i gdje se želi zvukom i malim vibracijama vozila, upozoriti vozača na smanjivanje brzine prema propisanom ograničenju na cesti.

 

K52

3. vibracijske trake koje pri prijelazu vozila proizvode jače vibracije i zvučne efekte i time upozoravaju vozača da smanji brzinu. Trake su položene u paru na međusobnoj udaljenosti 1.8 m (2.0 m), slika K53.
Vibracijske trake izvode se od kamene eruptivne granulacije preko cijele širine kolnika, širine 20 do 40 cm i visine 18 do 25 mm. Razmak para traka »a« ovisi o najvećoj dopuštenoj brzini, što, u pravilu, predstavlja vremenski prolaz od jedne sekunde, odnosno dvije sekunde.
Vibracijske trake postavljaju se na mjestima gdje se želi upozoriti vozača na vožnju prema propisanom ograničenju brzina na cesti.

 

K53

4. umjetne izbočine su građevinski elementi koji se postavljaju prije zone smirivanja prometa, većinom u stambenim ulicama, obilježenim prometnim znakom C21 (zona u kojoj je ograničena brzina) ili znakom C25 (područje smirenog prometa), slika K54.
Izbočine se postavljaju preko polovine ili po cijeloj širini prometnog traka.
Ako se postavljaju u nizu međusobna udaljenost izbočina može iznositi od 20 do 60 m ovisno o situaciji.
Ovisno o ograničenju brzine, sljedećih su dimenzija:

a) za 50 km/h ili manje, njihova širina ne smije biti manja od 60 cm, a visina ne smije prelaziti 3 cm;
b) za 40 km/h ili manje, njihova širina ne smije biti manja od 90 cm, a visina ne smije prelaziti 5 cm;
c) za 30 km/h ili manje, njihova širina ne smije biti manja od 120cm, a visina ne smije prelaziti 7 cm.

Tip a) i b) moraju se izvoditi od modularnih elemenata (gume ili plastične mase), a tip c) može se izvoditi i od asfaltne mase.
Izbočina poprečno na smjer vožnje na spoju s kolnikom ne smije imati rubove.

 

K54

5. uzdignute plohe su građevinski izvedene površine za prisilno smanjivanje brzine. Izvode se pojedinačno ili u nizu obično na mjestima gdje se pojedinačno ili u nizu većinom nalazi obilježeni pješački prijelaz (slika K55).
Visina plohe je 7 do 12 cm. Nagib prilaznih rampi iznosi između 1:10 do 1:20, a dužina prilaznih rampi rampi ovisi o visini plohe i minimalno je dužine od jednog metra.

 

K55

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 103.
Prometni znakovi na cestama koji nisu u skladu s ovim Pravilnikom, a zateknu se na cestama na dan njegova donošenja, moraju se zamijeniti, odnosno, uskladiti do 31. prosinca 2007. godine.

Prometni znakovi koji nisu predviđeni ovim Pravilnikom, a zateknu se na cestama na dan njegova donošenja, moraju se ukloniti do 30. lipnja 2006. godine.

Članak 104.
Prometni znakovi se proizvode, postavljaju i održavaju u skladu s ovim Pravilnikom, Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, Zakonom o javnim cestama, Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta, normama te smjernicama za provedbu ovog Pravilnika i njegovih pojedinih dijelova, koje prema potrebi, donosi ministar mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 105.
Na dan donošenja ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama« (»Narodne novine« br. 34/2003).

Idi na vrh